Den norske patologforening

2014

Mer om blærekreft - nå ved disputas ved OUS

11. juni 2014
Enda en disputas over tema blærekreft! Bjørn Logi Isfoss disputerer mandag 16. juni over tema Carcinoma in situ of the urinary bladder. Detection, diagnosis, and stromal cells.  I tilsammen 5 arbeider har Isfoss studert reproduserbarhet av diagnostikken, muligheten for påvisning av aneuploide celler i urin ved hjelp av fluoriserende antistoffer og distribusjonen av mulige stamceller i blæren. Prøveforelesningen vil gi en oppdatering om nettopp Stamceller, stamcellefunksjoner og stamcelleassosierte markører og finner sted mandag 16.juni kl 10.15 i rødt auditorium på Rikshospitalet. Benytt sjansen!

Disputas om blærekreft i Stavanger

05. juni 2014
Ok Målfrid Mangrud forsvarer i dag sitt arbeid “Identification of patients with high and low risk of progression of urothelial carcinoma of the urinary bladder stage Ta and T1”. Mangrud konkluderer bla med at det ikke er vesentlige forskjeller mellom tumorgraderingen fra 1973 og 1998, hverken i reproduserbarhet eller prognostisk verdi. De som har tid kan rekke prøveforelesningen 05.06.13, kl. 09.15: “Prediction of prognosis in urological pathology”. Forelesning og disputas finner sted i Aula, 2.etg sydbygg, Stavanger universitetssykehus.

IAP-kongress ikke berørt av kuppet

03. juni 2014
I et brev til alle medlemslandene informerer IAP-presidenten i Thailand, Dr. Pongsak Wannakrairot, om at millitærkuppet i Thailand har bedret sikkerhetssituasjonen og at IAP kongressen forutsettes å forløpe som planlagt. På nettsiden finner man også beroligende bilder av turister og smilende millitære.

Pakkeforløpene kommer

06. mai 2014
- men skal som vanlig ikke koste noe! Ikke et øre er avsatt sentralt til nødvendige opprustninger for kreftdiagnostikken, noe som ikke minst berører patologifaget. Da man gjennomførte det samme i Danmark, investerte man millarder!Begrepet pakkeforløp kommer fra Danmark, der man tok tak i diagnostikk- og behandlingsforløpene etter at flere artikler hadde vist at forsinkelse i start av behandling av hode/halskreft ga signifikant redusert overlevelse. En rekke patologer er oppnevnt av helseforetakene for å delta i 20 ulike arbeidsgrupper som skal sikre strømlinjeformede diagnostiske forløp også i Norge. Gruppene hadde sitt første felles møte 29.april og skal levere i september.

Forskningsprisen 2014 til Astrid Børretzen

30. mars 2014
LIS-lege Astrid Børretzen imponerte årsmøtet med sitt bidrag om bruk av spesialfikseringsvæske ved rektumkarsinomer. Over 700 preparater fra årene 2010-2012 var undersøkt bl.a. mht antall lymfeknuter, stadium, tidsbruk og ikke minst økonomi ved bruk av spesialfiksering med eddiksyre eller formalin. Én lymfeknute påvist i formalin kostet kr 1,16, mens tilsvarende på eddikholdig væske var kr 7,69. Arbeidet vil således helt sikkert få betydning for hverdagen på den enkelte patologiavdeling. Les videre også om beste påskeegg og poster.

Ole Petter F Clausen nytt æresmedlem

30. mars 2014
Ikke mange har deltatt på like mange årsmøter i DNP og bidratt med like mange innlegg som foreningens nye æresmedlem: nylig pensjonerte professor i patologi Ole Petter Clausen ved Rikshospitalet. I tillegg til en imponerende forsknings-CV, framhevet styret også blant annet hans innsats i undervisningen, både overfor studenter og med kurs i spesialistutdanningen.

Ying Chen gjenvalgt som leder

29. mars 2014
- og nå med nytt styre. Fra venstre: Bernard Majak, avdelingsoverlege ved Sykehuset i Telemark, Sverre Andreas Dahl, LIS ved Ahus, leder og avdelingsoverlege Ying Chen fra Ahus, overlegeTor-Arne Hanssen (gjenvalgt) fra UNN, Ingvild Victoria Lobmaier, LIS fra OUS og overlege Lars Helgeland fra Haukeland. Varamedlem Gitta Turowski er ikke med på bildet.

Patologi på museum?

04. februar 2014
Nei - men en av ildsjelene bak det helt nye Medisinske museet som åpnet i Trondheim 30.januar er patolog. Museet ligger i det nye Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital. Flere bilder fra åpningen finner du også her.Og så til overskriften: havner vi snart på museum? Patologiavdelinger har alle mangel på plass og kassering av snitt er derfor en overhengende trussel - sett fra et historisk ståsted. Her bør de eldste patologiavdelingene erkjenne sitt ansvar - eller kanskje kontakte Riksarkivet?

Professorkompetente søkes!

23. januar 2014
Patologiavdelingen på Akershus universitetssykehus vokser. Fire år etter innflyttingen i nytt sykehus i 2008 er antall histologiske preparater mer enn dobleøkt med 56%, obduksjonene med 40% og diagnostiske staben er samtidig utvidet betraktelig, med en økning av spesialister på 40%. Nå er turen kommet til en utvidelse av universitetsdelen.

Side 2 av 3