Den norske patologforening

2017

Doktorgrad - for 2.gang!

Björn Logi Isfoss, overlege ved Avd. for patologi Sykehuset Telemark og PhD fra UiO i 2014, gjør det én gang til: en ny avhandling med tittelen "Histologic Characterization of Stem Cells in Mammary Epithelium and Stroma" forsvares fredag 28.april ved Universitetet i Lund, Sverige.
24. april 2017

Bjørn Isfoss påbegynte det svenske arbeidet i 2005, rett før han fikk vite at han skulle flytte til Norge, og har arbeidet videre med dette parallelt med norsk doktorgradsarbeide og full overlegestilling i Skien. Han har det siste året hatt et 50 % postdoc-stipend fra Sykehuset Telemark for å kunne fullføre og har samlet brukt 6 år på det svenske arbeidet. Det fine med to dels parallelle forskningsprosjekter (blærekanser i tidligere arbeid, nå mammakanser) har i følge Isfoss vært å kunne overføre kunnskap fra det ene prosjektet til det andre. Metodene har vært de samme, med fokus på proteinekspresjon.

I følge Isfoss  har prosessen i Sverige likhetstrekk med den norske. Én forskjell er at arbeidet er tilgjengelig på nett før graden er godkjent. Hele arbeidet til Bjørn kan derfor leses her
Ved starten leverer hovedveileder prosjektbeskrivelse og søknad sammen med stipendiaten. To biveiledere oppnevnes og kurs i veiledning er obligatorisk. De obligatoriske kursene for kandidaten består av introduktionskurs,  kurs i forskningsetikk, i hhv muntlig og vitrenskapelig kommunikasjon og statistikk.  Halvveis gjennomføres en halvtidskontroll i form av en forenklet versjon av en disputas med 2 lokale opponenter. 
For å kunne disputere  kreves minst 4 vitenskapelige arbeider, hvorav minst halvparten må være publisert. En betygsnämnd som består av 3 akademiske medlemmer, lokale og ikke-lokale, bedømmer arbeidenes kvalitet og godkjenner søknad om disputas. Opponent hentes fra en annen institusjon og er altså ikke medlem av bedømmelseskomiteen, som i Norge. Avhandlingen (bestående av sammendrag og de publikasjoner som inngår) skal være ferdigtrykket og sendt til opponent og betygsnämnd 1 måned før disputasdato.

På disputasdagen beskriver først opponenten doktorarbeidet og emnet. PhD kandidaten fremfører så en 20 min. presentasjon om selve forskningsprosjektet og opponenten stiller spørsmål til kandidaten. Det inviteres til spørsmål fra salen. Prøveforelesning holdes ikke.

Oversikt over Bjørns hovedveileder, komite og opponent finner du her. http://www.med.lu.se/kalendarium/170428_isfoss/(csort)/disp

Det ønskes lykke til!