Faggruppene - DNPs ryggrad

Det er faget som teller, det er diagnostikken alt handler om. Som fagmedisinsk forening har styret i DNP skjønt dette. For femte år på rad var faggruppene samlet til felles seminar.Tretten av totalt 15 faggrupper var representert på Holmen fjordhotell i Asker de siste to dagene i oktober. Tema var blant annet DNPs strategi framover.

Fra å være en-dags seminarer på hovedflyplassen, har styret utvidet seminarene til  to hele dager, med tid til eksterne forelesere, gruppearbeid og mingling ved morgenbadet. Første dag var viet koding, digital patologi, screening, biomarkører og beslutningsforum og spesialstutdanning. Dagen derpå var avsatt til gruppearbeid og strategi, både for DNP og gruppene.

De fleste faggrupper, i tillegg til flere foredragsholdere, styre og spes.komite er representert. Bildet er tatt av Helsedirektoratets medarbeider, med utlånt kamera.

Faggruppenes styrer nedlegger et enormt og viktig arbeid i å lage maler og veiledere, holde kurs og regelmessig oppdatere medlemmene. Det ble uttrykt bekymring for Helsedirektoratet og foretakenes tendens til å forbigå faggruppene og å velge patologer til råd og utvalg ut fra geografiske og politiske hensyn. Kolleger som havner i slike grupper risikerer å "glemme" å melde tilbake til fagmiljøet (med hederlige unntak) og kan medvirke til beslutninger som er i strid med anbefalinger fra egen faggruppe. Oppnevningen til Pakkeforløps-gruppene var et eksempel på slik politisk/geogrrafisk oppnevning, men der deltakerne organiserte seg.

Så derfor: Blir du oppnevnt som representant for helsefortaket ditt til en arbeidsgruppe eller lignende: orienter aktuell faggruppe med kopi til DNP-styret eller styret direkte. Resultatet er ofte prompte invitasjon til årsmøtets talerstol eller faggruppemøte.

Helsedirektoratets representant greide ikke å dempe uroen over at faglige vurderinger kunne bli tilsidesatt da LIS-utdanningen ble diskutert. Faggrupper og spesialitetskomiteen har presentert sitt omforente forslag, men risikerer ikke å bli hørt. Direktoratet vil ikke ha krav om for eksempel antall inn i forskriftene, noe som skal "bidra til større fleksibilitet og raskere tilpasning". I  ny spesialistutdanning skal det vurderes etter læringsmål og ikke etter antall prosedyrer, noe møtet protesterte heftig mot. De fagmedisinske foreningenes kurskomiteer og faggruppenes rolle i kurs er også uklar. Legeforeningen skulle nå bare "gi faglige råd til Hdir vedrørende læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter", mens RHF'ene skulle ivareta læringsaktivitetene gjennom regionale utdanningssentre.  Det ble advart fra salen mot faren for regionalisert utdanning uten minimumskrav og helseforetak som ikke vil betale for legers deltakelse i nasjonale kurs.
Erfaringen fra saksprosessen i del 1 skaper betydelig uro. Hva Hdir kommer fram til blir klart på nyåret. 

Vi har alle mye å gjøre, men faggruppene er så viktige at man likevel bør forsøke å møtes én gang i året. Om ikke annet, så via skjerm! Eller i tilknytning til Onkologisk forum eller årsmøtet. Mulighet for reisestøtte finnes.
En kommunikasjonskanal som brukes for lite er nettsiden, der alle faggrupper har sin mappe og mulighet for å legge ut viktige nyheter.

Her er faggruppelederne Silje Fismen, Jens Pahnke og Bodil Bjerkehagen i arbeid.

Også legeforeningen sentralt er klar over at faglig innhold trumfer alt. Landsstyret 2017 vedtok derfor i mai å styrke den fagmedisinske aksen ytterligere. 20 representanter på landsstyremøtet er ikke nok. Det ble foreslått å gi de fagmedisinske foreningene betydelig autonomi, med eget årsmøte og styre, men fortsatt innenfor DNLF. De nødvendige lovendringene vedtas våren 2018. Det første som vil merkes er opprettelse av egne underforeninger for de unge, dvs. spesialistkandidatene.
Navnekonkurranse og stiftelse på årsmøte i Bergen foreslås herved!
Dunp? Dnup?Udnp? 

Mer fra faggruppemøte vil følge.

Referent: Cecilie