Den norske patologforening

2017

Fra rekvisisjon til register - nasjonal plan for digital patologi

"Rett prøve til rett patolog til rett tid" er målet for det nasjonale løftet for digital patologi. Nasjonal plan ble presentert på faggruppemøtet av prosjektleder Line Rodahl Dokset og prosjektgrupppemedlem Inger Nina Farstad. Progresjonen varsler om snarlige endringer som også den enkelte avdeling vil merke: Prosjektstart var 2016, konseptrapport levert i 2017 og gjennomføring planlagt fra 2018.
7. november 2017

Nasjonalt prosjekt for digital patologi ble etablert våren 2016 i regi av nasjonal IKT (NIKT). Regionene avgir ressurser i form av personer som gis tid til å arbeide i prosjektet. I tillegg lønnes prosjektleder i full stilling.

 Konseptrapporten som var ferdig i mai i år inneholdt beskrivelse av forholdene i dag og en plan for delprosjekter som må gjennomføres for å realisere digital patologi på en nasjonal plattform. NIKT besluttet deretter å videreføre prosjektet til planleggingsfase. Gjennomføringsfasen antas å starte i 2018 og innen 2025 skal alle regioner være på felles digital plattform og samhandlingen et faktum. Antall personer som arbeider i prosjektet vil øke gjennom disse fasene. DNP er representert i prosjektstyret ved styremedlem Rolf Bruun Bie. Patologene i prosjektgruppen er Inger Nina Farstad (OUS), Sabine Leh (Haukeland) og Marius Bagdonas (Kristiansand).

Alle fire regioner er i gang med prosjekter som tar sikte på fulldigitalisering av patologidiagnostikken. For å kunne realisere en felles digital plattform med nasjonal samhandling må en rekke forhold løses på regionalt og nasjonalt nivå. Den nasjonale dataintegrasjonen preges fortsatt av at vi istedet for samling rundt færre og velkjente løsninger, velger å lage nye, regionale programmer. I fremtiden vil Norge fortsatt ha minst tre ulike lab-datasystemer for patologi: Unilab i Helse Vest, Sympathy i Helse Nord og Midt og LVMS i Helse Sør Øst.

Det nasjonale prosjektet har 7 delprosjekter, der man samarbeider med Kreftregisteret, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-Helse og Folkehelseinstituttet.

Relasjonen mellom nasjonalt prosjekt og regionale prosjekter kan forenklet beskrives slik:

  • Nasjonalt prosjekt arbeider med overordnede problemstillinger som må være avklart om regionene skal kunne samhandle om prøver. Dette innebærer delprosjekter om nasjonal nummerserie, lagringsformater, nasjonal strukturert svar-rapport, økonomiske og juridiske forhold. Det nasjonale prosjektet kommer også med anbefalinger knyttet til teknisk infrastruktur, på en slik måte at regionene vil kunne samhandle. Nasjonalt prosjekt skal stå for anskaffelse av denne samhandlingsløsning.
    Det nasjonale prosjektet skal ikke forsinke fremdrift i regionale prosjekter. 
  • Regionale prosjekter arbeider med konkrete anskaffelser av skannere, lagerplass for digitale snitt, hensiktsmessige arbeidsverktøy og nødvendige integrasjoner. 

En oversikt over alle deltakere i prosjektstyret og prosjektgruppen, samt en oversikt over de ulike prosjektene, finner du i prosjektsleders presentasjon på faggruppemøtet, som ligger som vedlegg til høyre på denne side.

I disse dager mottar avdelingene mailer med spørsmål om synspunkter på lagringstider mm. Det nasjonale digitale prosjektetlokomotivet, som nå er i siget.Ta kontakt med patologen Inger Nina Farstad eller prosjektleder Line Rodahl Dokset ved spørsmål eller innspill!