Den norske patologforening

2019

DNPs stipend - kort søknadsfrist!

Fra DNPs forsknings og utviklingsfond deles årlig ut midlertil medlemmer som vil videreutdanne seg eller forske. Reglene ble i 2017 utvidet til også å omfatte støtte til kvalitetsarbeid, fagutvikling og forskningsmøter som er relevante for patologifaget og som er åpne for patologer i Norge. Se kriteriene for å søke her - og hiv deg rundt! Søknadene bør være styret i hende innen 10.februar!
28. januar 2019

Vanligvis lyses midlene ut før jul, men i år er det gått i glemmeboken - og fristen forlenges med 10 dager. Søknader innsendes til sekretær i Den norske patologforening: dennorskepatologforening@gmail.com