Nytt vedtak fra Beslutningsforum

Kombinasjonsbehandling med kjemoterapi (karboplatin+pemetreksed) saman med immunterapi (pembrolizumab) kan no innførast som førstelinjebehandling for pasientar med adenokarsinom i lunge, uavhengig av PD-L1-uttrykk (inkludert 0% PD-L1).

Det er ikkje vidare  opplagt at kjemo pluss immunterapi-kombinasjonsbehandling er betre enn immunterapi alene hos adenokarsinom-pasienter med høgt PD-L1-uttrykk (dette er kommentert i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom på Hdir sine nettsider). Spesielt kan dette være diskutabelt hos pasientar med nær 100% PD-L1-uttrykk, og det er derfor no ønskjelig at vi patologar oppgir PD-L1-uttrykk med ei ny inndeling: <1%, 1-49%, 50-74%, 75-100%.

Mvh

Sissel G.F. Wahl

På vegne av faggruppa for lunge og ØNH patologi og styret i Norsk lungekreftgruppe