Den norske patologforening

2019

Rapportering til Kreftregisteret

Kreftregisteret bruker tid og krefter på purring av patologisvar, og har iverksatt tiltak for å redusere antallet.
6. august 2019

Bedre koding kan lette rapporteringen. Ikke alle er oppmerksomme på at negative funn i kreftrelaterte vevsprøver, skal kodes særskilt for å sikre at Kreftregisteret har oppfølging på pasientene. I patologikodeverket på ehelse.no presiseres at Kreftregisteret skal ha kopi av alle kreftrelaterte svarrapporter - uavhengig av om prøven inneholder tumorvev eller ikke. Eksempler er re-eksisjoner der det ikke er tumorvev igjen, vaktpostlymfeknuter uten tumorvev og glandel-eksisjoner uten tumorvev. Disse prøvene skal kodes med M99903 og/eller M99906, evt. M09450, M09460 eller M09470. Slike prøver skal altså ikke kodes med f.eks M00100.

Disse kodene skal imidlertid ikke brukes hvis konklusjonen er at det ikke foreligger kreft! Et eksempel er pasienter som er under utredning for prostatakreft, men hvor konklusjonen er at pasienten har prostatahyperplasi. Kreftregisteret skal i dette og tilsvarende tilfeller ikke ha kopi av prøvesvarene, som må kodes eller merkes i patologisystemet slik at de ikke rapporteres inn. 
Koden M99903 skal altså BARE brukes på kreftpasienter og ikke rutinemessig!

-Registeret bruker også mye tid på å etterlyse meldinger. Det kan være god grunn til å gå gjennom spesifikasjonene for meldinger til Kreftregisteret på nytt. 
Videre presiseringer om koding av kreft og kreftrelaterte prøver finner du i brev fra Kreftregisteret under og i patologikodeverket.