Innkalling til årsmøte i Den norske patologforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
DEN NORSKE PATOLOGFORENING

05. mars 2020 kl 15:00 – 18:00.

Hotell Scandic Lillestrøm, Lørenskog

Agenda:
01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
02/20 Valg av møteleder og referent
03/20 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2019
04/20 Gjennomgang av Årsrapport 2019, Strategiplan DNP og status patologiavdelinger i Norge (Randen)
05/20 Orienteringssaker

  • Digital patolog (Sviland)
  • Prosedyrekodeverk (Leh)
  • Tarmkreftscreening (Steigen)
  • Kompetaseportalen og avvikling av kurs, erfaringer så langt (Lobmaier)
  • Videreutdanning av spesialister, informasjon om ny ordning (Eikvar)
  • Rekruttering til akademiske stillinger i patologi (Jahnsen)
  • Endring av årsmøtestruktur (Lobmaier)

06/20 Kunnskaps- og utdanningsutvalget (KUU): Forslag om nedleggelse (Lobmaier)
07/20 Gjennomgang av arbeidsbelastingsnormer for patologer (Al-Shibli)
08/20 Æresmedlem (Bie)
09/20 Valg av nytt styre (Chen)
10/20 Økonomi: Regnskap 2019 og budsjett 2020 (Lobmaier)
11/20 Årsmøte 2021 (Stavanger)

Saksliste og forslag til vedtak:

01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

02/20 Valg av møteleder og referent
Forslag til vedtak: Ulla Randen er møteleder og Marie Andersland er referent.
Ok Målfrid Mangrud og Rolf Bruun Bie tellekorps.

03/20 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2019
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2019.

04/20 Gjennomgang av Årsrapport 2019, Strategiplan DNP og status patologiavdelinger i Norge
Styrets leder vil gjennomgå rapporten.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2018.

05/20 Orienteringssaker
Digital patolog (Sviland)

Prosedyrekodeverk (Leh)

Tarmkreftscreening (Steigen)

Kompetaseportalen og avvikling av kurs, erfaringer så langt (Lobmaier)

Videreutdanning av spesialister, informasjon om ny ordning (Eikvar

Rekruttering til akademiske stillinger i patologi (Jahnsen)

Endring av årsmøtestruktur (Lobmaier)
Årsmøtet er en viktig arena for patologimiljøet i Norge – for kollegialt samarbeid, faglig kvalitetssikring og formidling av endringer i diagnostikk og prøvesvar. Det har også vært en viktig inntektskilde for foreningen i løpet av de siste årene.
Endringene i LIS utdanningen, med organkurs knyttet til læringsmål, har ført til utfordringer med Årsmøtestrukturen slik den er i dag. Legeforeningen vil ikke dekke reiseutgifter for LIS i ny ordning, fordi Årsmøtet ikke er blant kursene oppgitt som obligatoriske i utdanningen og uten spesifikke læringsmål knyttet til seg. LIS i gammel ordning vil få kurset dekket på vanlig måte. De regionale utdanningssentrene, som nå har ansvaret for LIS utdanningen, vil ikke hjelpe til med å organisere Årsmøtet dersom det ikke er knyttet til læringsmål.
Tidligere har vi sett at LIS ikke deltar dersom Årsmøtet ikke er tellende mot spesialiteten. Det er viktig at LIS deltar, for å bli kjent i miljøet og for å se hvordan man jobber i faget ut over egen avdeling. I ny LIS ordning er det flere felles kompetansemål (FKM) som med letthet kan knyttes til Årsmøtet, og dermed kan gjøre kurset tellende for LIS.
På den andre siden har årsmøtet vært en viktig inntektskilde for DNP, som har lagt basis for vårt gode faglige arbeid. Denne inntekten vil forsvinne om RegUT tar over styringen/organiseringen av Årsmøtet.
Styret ønsker at nytt styre og foreningens medlemmer ser på mulighetene for å legge om Årsmøtet slik vi kjenner det i dag. Dersom avdelingsledere er villig til å sende sine LIS og overleger på Årsmøtet og dekke reiseutgiftene, kan man tenke seg at et møte, støttet av industrien, uten påmeldingsavgift, kan være en løsning. Dette vil sikre inntekter til foreningen, gi industrien muligheten til å profilere seg og oss leger muligheten til å samles – kanskje i et større forum. Kan man legge Årsmøtet i DNP sammen med Årsmøtet i NFMP? Og NFKC? Mulighetene er mange. Dersom LIS kan få dekket LM innen FKM: metodeutvikling, forskningsforståelse, kommunikasjon, etikk og enkelte generelle LM fra patologifaget – spesialanalyser, immun, molekylær, kan Årsmøtet brukes både til enhetlig, nasjonal utdanning av LIS og en viktig arena for samhandling, slik det er i dag. Dette forutsetter at avdelingene er villige til å investere i at LIS og overleger deltar.
Styret ønsker en diskusjon rundt dette på Årsmøtet og håper at nytt styre tar tak i problemet og kommer med et forslag til vedtak neste år, som kan være gjeldende fra 2021.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering.

06/20 Kunnskaps- og utdanningsutvalget (KUU): Forslag om nedleggelse (Lobmaier)
Ny-LIS, med ny struktur på spesialistutdanningen for leger, har ført til endringer i de fagmedisinske foreningers styringsmulighet med tanke på kurs-avvikling og kursinnhold. Det er nå spesialistkomiteene som er talerør for ønskede endringer når det gjelder innhold i utdanningen og de regionale utdanningssentrene som har ansvaret for organisering og gjennomføring av kurs. Behovet for et eget utvalg, som ser på kursavvikling og hjelper til med avviklingen av kurs er ikke lenger nødvendig.
I og med at den nye forskriften ikke omfatter legespesialister har Den norske legeforningen et ønske om å opprette strategiutvalg/arbeidsgrupper bestående av spesialistkomiteene og medlemmer fra de fagmedisinske foreninger, for å sikre god etterutdanning av spesialister.
Styret mener at det er viktig at vi bidrar inn i dette arbeidet og at engasjerte medlemmer bør brukes inn i slike utvalg, heller enn i KUU. Styret kan kommunisere med RegUT ved behov for endringer av kursprogrammet og har uansett en viktig rolle i avviklingen av Årsmøtet.
Styret foreslår å legge ned Kurs og Utdanningsutvalget (KUU) og ansvaret overføres til spesialistkomiteen og styret.
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om å legge ned KUU.

07/20 Gjennomgang av arbeidsbelastingsnormer for patologer (Al-Shibli)
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte saken til orientering.

08/20 Æresmedlem (Bie)
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til Styrets forslag og utnevner den nominerte kandidaten til æresmedlem i DNP ved akklamasjon

09/20 Valg av nytt styre (Chen)
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til valgkomiteens forslag ved akklamasjon

10/20 Økonomi: Regnskap 2019 og budsjett 2020 (Lobmaier)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2019 og budsjett 2020.

11/20 Årsmøtet 2021 (Stavanger)
Stavanger orienterer.

 

Oslo 20.02.2019
Ulla Randen
Leder, DNP