ÅRSMØTE 2018

NFKCs årsmøte på Sundvolden 25.-26. januar 2018

Årsmøtet samlet drøyt 70 patologer og bioingeniører denne gangen på et Sundvolden konferansesenter i vinterlig drakt med mye skummel ishålke omkring bygningene. Innendørs var det imidlertid godt tilrettelagt for møte i hotellets nye konferansefløy, med generøse plassforhold både i auditoriet og i hallen utenfor. Arrangørene (Styret) bød på et rikholdig program fra mange ulike områder av cytologien.

 

Som vanlig startet det med oppdatering angående cervix screeningprogrammet. Representanter fra Kreftregisteret holdt innlegg om oppdaterte prøvedata, inkludert status etter 3 runder med cervix cancer audit. Sistnevnte begynner å ta form, i og med fastsetting av rutiner for audit lokalt samt etablering av en sentral auditkomite  (-informasjon om denne ble utdypet av Torill Sauer i eget innlegg neste dag). Dette er et viktig tiltak for å lære og opprettholde god kvalitet i cytologiscreeningen. Jannicke Berland fra Rådgivningsgruppen presenterte oppdateringer i Kvalitetsmanualen. I motsetning til tidligere legges oppdateringene fortløpende ut på Kreftregisterets nettside (søk etter Kvalitetsmanualen).

 

Birgit Engesæter i Kreftregisteret presenterer resultater fra pilotprosjektet for HPV primærscreening

For øvrig dreide det seg om implementeringen av primær hpv screening. Her skjer det mye for tiden. De 3 prøvefylkene har nå gjennomført perioden med randomisering. Dataene etter dette er svært konsistente når det gjelder økt deteksjon av høygradige forandringer med primær hpv screening versus cytologi. Alle involverte parter i denne prosessen, både labene og studieansvarlige nasjonalt, fortjener stor honnør for vel gjennomført arbeid. Nå skal implementeringen i prøvefylkene breddes til hele aldersgruppen 34 – 69 år. Det vil skje i løpet av første halvår 2018, hvis alt går etter planen. Innføring av primær hpv screening i resten landet vil være neste utfordring, og er fra myndighetene bestemt å skje i løpet av perioden 2019 – 2021. Utfordringene er spesielt store i Helse Sørøst, der antall screeninglaber skal reduseres fra 10 til 3. Kathrine Lie leder en nylig nedsatt arbeidsgruppe i det regionale helseforetaket for å planlegge prosessen. Stikkord i hennes innlegg var: koordinering av laber som bygger opp og ned virksomhet, tilgang til prøvehistorikk (IKT-avhengig), etablering av nye nedslagsfelt med rekvirent-kontakt, valg av hpv-platform, med mer. En ytterligere utfordring er Kreftregisterets ønske/anbefaling om 50:50 randomisering. Dette blir ikke lett, og tidsplanen er ennå uviss.

 

Hovedtema på Årsmøtet var annonsert å være urincytologi og den nye Paris klassifikasjonen. Richard Doughty, konstituert overlege på AHUS, holdt et ypperlig halvannentimes innlegg, som var både oppklarende og underholdende. Ikke minst ble det tydelig for alle i salen at Paris systemet er en viktig forbedring fordi det svarer på det som er klinikers anliggende, nemlig om det foreligger høygradig atypi eller ikke. Det er her urincytologien har sin funksjon, da de lavgradige lesjonene alltid påvises klinisk siden de er eksofytiske. På den måten kan vi kvitte oss med de fleste tvetydige ”irregulære” diagnoser. Det anbefales nå at alle cytologilabene går over til dette systemet. I den prosessen er det viktig med både intern oppdatering og opplæring i patologiavdelingen, og nøye informasjon om systemet til urologene. Richards innlegg blir lagt inn på hjemmesiden for nærmere studium og evt bruk i informasjonsarbeidet ! Det kommenteres at Faggruppen for cytologi i DNP allerede har forslag til SNOMED koder for Paris klassifikasjonen. Dette vil bli formidlet i nærmeste fremtid.

 

Øvrige cytologitema på Årsmøtet var FNA fra hals, der Marius Lund-Iversen, Hans Kristian Haugland og Sveinung Sørbye  holdt fine oversiktlige innlegg med illustrerende pasientkasus. Jon Lømo foreleste om EUS-veiledet FNA, illustrert med kasus, fra forskjellige lokalisasjoner som endoskopi gjennom øsofagus, ventrikkel og duodenum gir tilgang til. Tilstandene man kan støte på er mange.

 

Vinnere av pris for beste abstract Camilla Jøsok Nybø (ve) og beste kasus Benedicte Adams (hø)

Årets møte inneholdt 4 abstracts, samt 6 kasuspresentasjoner. Detaljer kan ses i programmet på nettsiden. Det er gledelig med mange innlegg, ikke minste kasus. Vi kan alle relatere til diagnostikken og problemstillingene. Pris for beste abstract ble tildelt Camilla Jøsok Nybø fra Ålesund sykehus, for studien ”The added value of rescreening cytology normal samples with positive 3-type HPV mRNA test for detection of CIN2+ in primary screening”. Pris for beste kasus ble tildelt Benedicte Adams fra OUS for beskrivelsen av et tilfelle av papillært thyroideacarcinom i median halscyste.

 

Torsdagen ble avsluttet med det regulære årsmøte for NFKC som var uten de store sakene. Viktigst var at det var valg av styre og valgkomite. 3 medlemmer av styret forlater posisjonene etter 6 år: Hans Kristian Haugland, Marius Lund-Iversen og Marzena Johansson. De 3 ble takket for innsatsen med gaveoverrekkelse. De erstattes av Richard Doughty (AHUS), Pavla Sustova (St Olav) og Elisabeth Hansen (Stavanger). Sveinung Sørbye ble gjenvalgt som leder for 2 nye år. Anna Wittersø fortsetter også. I valgkomiteen erstattes Lotte Gundersen av Gro Kvam (Lillehammer). Det skal også nevnes at Maj Liv Eide, norsk EACC representant og leder av den europeiske cytotekniker-organisasjonen, nå forlater dette vervet etter mange års innsats. Hun går også av som medlem (og leder) av Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet, hvilket også Jannicke Berland og Ying Chen gjør (representanter for hhv NFKC og DNP). Takk for innsatsen !

Som vanlig reiser man hjem både elevert og eksaltert etter 2 dager med oppdateringer i cytologiens verden. I år var det spesielt hyggelig å se flere nye unge fjes både blant screenere og leger i spesialisering. Vi ses igjen neste år!

 JL

 

Marius Lund-Iversen, Marzena Johansson og Hans Kristian Haugland takkes for innsatsen i NFKCs styre

 

Det nye styret for NFKC: Pavla Sustova, Anna Wittersø og Sveinung Sørbye (leder). Richard Doughty og Elisabeth Hansen var ikke tilstede da bildet ble tatt.