ÅRSMØTE 2019


Årsmøte 2019 – NFKC 50 år


Årsmøte for NFKC 2019 gikk av stabelen på Sundvolden 24.-25. januar. Flere aktuelle temaer sto på agendaen også denne gang, som var nyttig å få belyst og diskutert. 

Programmet startet med Kreftregisterets gjennomgang av cervixscreeningen. Oppdaterte tall fra prøveprosjektet, presentert av Birgit Engeseter, viser at primær HPV screening fører til deteksjon av 50% flere CIN3+ i HPV-armen enn i cytologi-armen. Videre er det en fordobling av antall cervixcancere detektert gjennom primær HPV screening. (3 av disse var HPV negative: 2 var den sjeldne HPV-73, som ikke dekkes av dagens high-risk HPV test, og en var en HPV-16 variant med manglende L1 region, ikke detektert da dagens test baserer seg på gjenkjenning av L1). Primær HPV screening har medført en økning av kolposkopi/biopsi fra 1,2% til 2,6%, som har vært en utfordring både for gynekolog- og patologi kapasiteten. Ved justering av screeningalgoritmen i sommer har man imidlertid lykkes med å redusere kolposkopiene til 1,9%. Samlet viser disse resultatene at primær HPV-screening representerer en betydelig forbedring mht deteksjon av forstadier, som vi må forvente fører til færre livmorhalskrefttilfeller i fremtiden. Man erkjenner også betydningen av et nøye gjennomført prøveprosjekt med 50:50 randomisering av kvinnene, som har gitt et godt erfaringsgrunnlag for implementering av HPV screening i Norge. Av andre nyheter fra Kreftregisteret nevnes innføring av nye p-koder for årsak til prøvetaking. Det er viktig å vite for håndtering av prøven om den er tatt som screening, utenfor screening, symptomatisk, etter konisering osv, og korrekt koding sikrer mest mulig rasjonell prøveflyt. Elektronisk rekvirering med obligatoriske utfylningsfelt vil sikre at rekvirenten har gitt den nødvendige ledsagende informasjon til prøven. Leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Trope, fokuserte i sitt innlegg på prosjektet Cervix cancer audit, som er inne i sitt 4. år. Prosjektet har ført til øket oppmerksomhet på feildiagnoser, på godt og vondt. På den ene siden setter det fokus på god kvalitetssikring og en ytterlige optimalisering så langt det er mulig. På den annen side har cervixscreeningen blitt stilt i et ufortjent dårlig lys i noen medier. Som kjent er sensitiviteten til en enkelt cervixcytologisk prøve kun 50-70%. Det har også vært en stor økning i antall klagesaker hos Norsk pasientskadeerstatning med til dels store utbetalinger (totalt 62 millioner kr i 2018). Det er et spørsmål om en screeningtest skal ha samme skadeerstatning som for eksempel en kirurgisk operasjon. Screeningprogrammet bør kommunisere tydeligere celleprøvens begrensninger. Trope nevnte til slutt hvordan feildiagnoser, for eksempel oppdaget i audit, skal formidles videre slik at de når frem til kvinnen, med referanse til Irlandskandalen. I forbindelse med Kreftregisterets gjennomgang, holdt Bente Ekeberg (AHUS) sitt frie foredrag med tittelen ”Audit er lik søksmål?”, hvor de mange paradokser ved dagens situasjon ble poengtert. 

Etter dette fulgte to hovedforedrag. Maj Liv Eide (leder av Videreutdanning i cytologi (for bioingeniører) ved NTNU og cytologilaboratoriet ved St Olavs hospital) fortalte om erfaringene som deltager i HPV primærscreening prøveprosjektet. Her var det mye lærdom og tips til de labene som skal følge etter. Eide poengterte betydningen av bioingeniørkompetanse i håndtering av cervixprøver til HPV test og cytologi. Når antallet cytologiprøver synker er det stadig viktig å opprettholde et godt screenerutdanningsprogram, av hensyn til både cervix og non-cervix prøver. 

 Ranja Christiansen (Haukeland) tok publikum med på en fin rundreise i spesialteknikker i cytologi. Molekylærpatologien gjør sitt inntog også i cytologien, og screenere er med på analysene. Det gjelder selvfølgelig HPV diagnostikk, men også mutasjonsanalyser mm innen kreft. Flowcytometri er også en viktig teknikk.

Torill Sauer avrundet det faglige programmet første dag med en gjennomgang av historien til vår forening siden tilblivelsen i 1969. Etter dette var det det regulære årsmøtet, som var uten de større hendelser. 

 

50 års fest for foreningen ble feiret med nydelig middag med tilhørende viner. Et høydepunkt under festen var utnevnelsen av to nye æresmedlemmer, Maj Liv Eide og Jannicke Berland. Vel fortjent etter mangeårig stor innsats for cytologien i Norge, ikke minst for screenerutdanningen.  

 

To nye æresmedlemmer i NFKC, Maj Liv Eide (St Olav) og Jannicke Berland (SUS)

Neste dag holdt Jannicke Berland et interessant innlegg om ”bias” (engelsk) – viktig å være klar over, også innen diagnostikken. Det var til sammen 4 påmeldte frie foredrag, samt 4 kasuspresentasjoner. Det var også tid til en diskusjon om det nye flytskjemaet i cervixscreeningen. Til slutt var det utdeling av pris for beste frie foredrag og kasus, som ble vunnet av hhv Bente Ekeberg og Cathrine Nørstad Engen (AHUS). Torill Sauer, som deltok på sitt siste årsmøte før pensjonering til sommeren, ble takket av med stående applaus i forsamlingen. 

Jon Lømo

 

Prisvinnere Cathrine Nørstad Engen og Bente Ekeberg, begge fra AHUS