Den norske patologforening

Utdanning

Veileder for arrangører av Basiskurs for LIS

26. oktober 2015

Veileder og kursplan for arrangører av Basiskurs for LIS i patologi 2017-2021.

Innhold:

  1. Ansvarsforhold og kursinnhold
  2. Veileder for regnskap og søknader
  1. 1.            Ansvarsforhold og kursinnhold.

    Det er viktig for patologifaget og rekrutteringen at vi har et solid og godt utdanningsopplegg. Faggruppene ved faggruppelederne har ansvar for kurs innen sine fagfelt og at disse blir gjennomført i henhold til kursplanen.

Formålet med kursplanen er å sikre en regelmessig avvikling av basiskurs for LIS i patologi. Faggruppelederne, sammen med faggruppens medlemmer, har ansvar for at kursene avholdes i henhold til kursplanen, men avgjør selv hvor kursene avholdes.

Faggruppene ved faggruppeleder har ansvar for at sted og tidspunkt for kurs  er fastsatt ett år i forveien. Kursplan bør være ferdig 6 mnd før kursstart.

Kurs- og utdanningsutvalget har ansvar for å utarbeide og følge opp kursplan.

Utgangspunkt for kurstema er målbeskrivelse og attestasjonsskjema for LIS i patologi. De fleste kurs er av 1 eller 2 dagers varighet.

Av praktiske hensyn er noen 1- dagers kurs lagt til Årsmøte, og andre er lagt til 2 påfølgende dager.

Nivået på kursene skal være basalt slik at LIS har utbytte av kursene uansett hvor langt de har kommet i utdanningen.

Innholdet i kursene skal utarbeides med utgangspunkt i det nye attestasjonsskjemaet (obligatorisk fra 01.01.2018)  med hovedvekt på det kandidatene skal kunne etter endt utdanning.

Det er viktig at også områdene kandidatene skal ha kjennskap til omtales.

Følgende punkter må dekkes: Normalanatomi og histologi, makroarbeid, histopatologi, bruk av immun og andre relevante spesialundersøkelser, samt gradering og koding.

En stor andel av kurskravet i spesialistutdanningen for patologi skal bestå av kurs fra den spesielle delen av patologien. Det er derfor hensiktsmessig at Basiskursene blir godkjente som kurs i den spesielle del av patologien. For å bli godkjent for dette må kurset innholde snittseminar. Snittseminaret kan være i form av snittkasse eller digitalt på nett.

Det er ønskelig at det utarbeides et kurshefte i forbindelse med hvert av basiskursene og at dette sendes ut på forhånd som ledd i forberedelsen for deltagerne.

Det er ikke krav om kursprøve, men det er en fordel om man legger inn aktiviserende tiltak som (mentometer)quiz eller gruppeoppgaver.


2            Veileder for regnskap og søknader

  1.  Planlegging av kurs:

Kursutdanningen skal gi teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter av betydning for utøvelsen av faget. Undervisningen bør legges opp med størst mulig aktiv deltakelse, og føre fram til en praktisk anvendelse av kunnskaper og ferdigheter i det daglige arbeid.

Kursene skal ha nivå tilpasset leger i spesialisering i patologi.

Det bør komme klart frem hvilket læringsmål en har for kurset og om det kreves forkunnskaper.

Kurs må planlegges slik at de teller i spesialistutdanningen i patologi, og kurstimene bør søkes godkjent for den spesielle delen i patologi.

Søknad om kursgodkjenning sendes til Den norske legeforening, v/Seksjon for utdanning, konsulent Elin Stangeland: (https://www.legeforeningen.no/utdanning/kurs/ansvarlige-for-kursoversikten/) så snart tidspunkt og program er klart. Dette bør skje senest 6 måneder for kurset skal avholdes.

 Skjema for kusgodkjenning finnes her: https://www.legeforeningen.no/utdanning/kurs/.   

 Kurset må annonseres i kurskatalogen, det gjøres av koordinatorkontorene eller Seksjon for utdanning (https://www.legeforeningen.no/utdanning/kurs/ansvarlige-for-kursoversikten/), og informasjon om kurset (tidspunkt, sted, program) sendes til DNPs nettredaktør og til Kurs- og utdanningsutvalget ved sekretær (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/den-norske-patologforening/om-oss/komiteer-og-utvalg/)

Dnlf har en nyttig håndbok for kursarrangører:  (https://www.legeforeningen.no/utdanning/kurs/)

Hvem arrangerer kurset?

Kursarrangør vil fortrinnsvis være Den norske patologforening (DNP), som er en fagmedisinsk forening i Den Norske Legeforening (Dnlf).

Det lokale koordinatorkontor kan da vanligvis ta seg av påmelding, sende ut regning for kurset, lage deltagerliste, skriver ut presenslister, lage evalueringsskjema og deltagerbevis. Ta tidlig kontakt med det lokale koordinatorkontoret for å nærmere avtale hva de kan tilby av tjenester.

Påmeldingsfristen er vanligvis 2 måned før kursstart.

Økonomi

Den lokale kurskomitè setter opp budsjett for kurset og bestemmer kursavgiften i hht anbefalte satser fra Dnlf (https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/kursavgifter-og-honorarsatser-for-legers-videre-og-etterutdanning/).

Regning sendes ut av koordinatorkontor etter avtale.

Arrangøren tar hånd om det praktiske vedrørende honoraranvisning og reiseregning for foredragsholdere.

Kursregnskapet skal vises i regnskapet til det foreningsleddet som er formell kursarrangør. For det fleste kurs vil det være DNP.

Det er laget forslag til oppsett for budsjett og regnskap (Vedlegg 1), som DNP ønsker at man følger, for at det skal være enklest mulig å overføre dette inn i DNPs regnskap.

Arrangøren kan søke Utdanningsfond I om underskuddsgaranti. Dersom slik søknad sendes, vil også et eventuelt overskudd tilfalle Dnlf sentralt, og kursregnskapet må revideres av en statautorisert revisor.

Dersom budsjettet tilsier at kurset vil gå med overskudd, og det er liten risiko for underskudd, kan man avstå fra å søke om underskuddgaranti. Et eventuelt overskudd vil da tilfalle DNP, og kan brukes til intern aktivitet i DNP, f.eks faggruppearbeid.

Kontakt gjerne Kurs- og utdanningsutvalget eller kasserer i DNP ved spørsmål om økonomi.

Lunsj-middag

Mat må etter Dnlfs regler betales av den enkelte kursdeltager.

Den lokale kurskomitè kan selv avgjøre om det er mest hensiktsmessig med felles, obligatorisk lunsj, eller om det er like greit at hver enkelt kursdeltager besørger lunsj selv (eks. dersom det er gode kantineforhold/bevertningsforhold like ved kursstedet).

Dersom arrangøren velger felles lunsj, anbefales at det av praktiske hensyn at den er obligatorisk og ikke valgfri (det vil bli mange lister å holde styr på).

Ved obligatorisk lunsj kan summen for dette kan føres på regningen for kurset dersom dette avtales med koordinatorkontoret på forhånd.

Middag og evt andre sosiale arrangement anbefales føres i separate regnskap av den lokale komitèen. Enkelte koordinatorkontor har bistått med dette tidligere, men det er Dnlfs politikk at dette ikke er innefor deres arbeidsområde og Dnlf fraråder derfor at koordinatorkontorene påtar seg arbeid i forbindelse med sosiale arrangement.  Det anbefales å opprette en konto for middag i avdelingens eller ett av komitèmedlemmenes navn.

 Kurshefte og navneskilt

Det er ønskelig at det lages et kurshefte med de innlegg som holdes, og med plass til notater. Kursheftet bør være klart på forhand, og senest til kursstart. 

Navneskilt bør også lages til kursstart.

Kurssted og kurslokaler

For å unngå at mange LIS bruker mye tid på reising, vil det være gunstig at de fleste kursene arrangeres ved de største sykehusene i landet (OUS, HUS, St.Olavs, UNN, SUS, Ahus).

For å holde utgiftene til kurset lave, kan det være gunstig å arrangere kurset på et sykehus der man kan låne lokaler gratis. Det lar seg ofte ordne dersom man bestiller lokaler i god tid før kurset.

Deltagerne må selv ordne med overnatting, men komitèen må gjerne komme med gode tips dersom man kjenner til hoteller like i nærheten.

Antall deltagere

Det er i Norge til enhver tid 70-80 leger som er i spesialisering i patologi. Siden kursene er planlagt arrangert hvert 5.år, kan man anta at de fleste LIS vil ønske å delta på kursene. Man bør derfor ta høyde for at det kan bli opptil 80 deltagere. Etter hvert vil erfaring vise hvor mange som vanligvis deltar, og antatt deltagerantall justeres.

For generell veiledning fra Dnlf vedrørende kurs, se : https://www.legeforeningen.no/utdanning/kurs/

 

Vedlegg 1:

På grunn av nye regnskapsregler i Legeforeningen, med krav om at kursregnskapet skal gå inn i foreningens eget regnskap, har Legeforeningen redusert sin hjelp via koordinatorkontorene ved organisering av kurs. Dette kan på den ene siden føre til noe mer arbeid for kursarrangørene. På den andre siden kan dette utnyttes for å styrke foreningens økonomi slik at man kan bruke mer penger på faggruppenes arbeid.

Dersom man tror kurset går med underskudd søker man utdanningsfond 1 om underskuddsgaranti. Underskuddet dekkes da av Legeforeningen.

Dersom man tror kurset vil gå med overskudd kan Kurs- og Utdanningsutvalget bidra med råd og hjelp for regnskap og gjennomføring, og overskuddet går da til foreningen. Disse pengene kan da brukes bl.a. til å styrke arbeidet i faggruppene.

Det er ikke mye som skal til for at et kurs skal gå med overskudd. Hvis man bruker lokaler på sykehuset og ikke bruker dyre foredragsholdere fra utlandet hver gang, skal det ikke mange deltagere til for at kursene går med overskudd.

 

Eksempel på budsjett for Basiskurs (takster for kursavgift og honorarer finner man på legeforeningens nettsider - adresse til lenke finner dere under punkt 3 i dette dokumentet).

Det er tatt utgangspunkt i et 2 dagers kurs med 40 deltagere, kursavgift 2 100 kr.

Foredragsholdere får 1800 kr for 1 forelesningstime (her beregnet 14 timer). Utenlandske foredragsholdere har egne takster. Egne takster for de som holder kurs en hel dag. Foredragsholdere fyller ut standard skjema fra Legeforeningen og standard Reiseregning (se lenke ovenfor for aktuelle takster).

Hvis man bruker lokale foredragsholdere blir det mindre på reise og opphold.

Middag er frivillig, men ofte hyggelig. Ikke krav om at man arrangerer middag (skal uansett gå i 0,-).

Kaffe + Mineralvann + Kake til pauser er kun et overslag. Kan sikkert gjøres billigere eller dyrere.

 

 

Antatte inntekter

Antatte ugifter

Honorar

 

25 200

Kursavgift (40 deltagere)

84 000

 

Reise og opphold foredragsholdere

 

7 000

Middagen

 

24 000

Innbetalt middag (40 deltagere)

24 000

 

Kaffe + Mineralvann + Kake

 

4 000

Total

108 000

60 200

 

Husk kvitteringer på alle utgifter.

Legeforeningen kan sende ut faktura for kursavgift og purre på manglende innbetaling.