Gyn-patologi og serøse væsker

Forskningen i Ben Davidsons gruppe på OUS/Radiumhospitalet fokuserer på ovarialt karsinom, særlig molekyler som er involvert i metastasering og kjemoresistens. Diagnostikk ved serøse væsker, med fokus på markører som er relevante i differensialdiagnosen mellom metastatiske karsinomer, malignt mesoteliom og reaktivt mesotel, er et annet interessefelt. Et tredje prosjekt fokuserer på molekylær karakterisering av uterine sarkomer, med mål å finne nye markører som er klinisk informative.
Kontakt: bend@medisin.uio.no; bdd@ous-hf.no

Del av forskningsgruppen "Melanoma and gynecologic cancer basic and translational research group", ledet av Professor Vivi Ann Flørenes ved patologiavdelingen, OUS.
Se nettside: https://www.ous-research.no/florenes/

Forskerne ved gruppen er Vivi Ann Flørenes, Ben Davidson, Ruth Holm og Ana Slipicevic. Gruppen har flere samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Metoder:
Immunhistokjemi, Western blotting, PCR, celledyrkning og behandling med medikamenter in vitro. Metoder brukt i samarbeidsprosjekter: mRNA og microRNA arrays, proteomikk, metabolomikk, NGS, cancermodeller in vivo (i mus), andre metoder.

Publikasjoner:
310 publikasjoner (peer-reviewed artikler), 1 bok (Redaktør + 5 kapitler) + 6 bokkapitler per november 2017. Listen tilgjengelig ved kontakt.

Publisert på nett: februar 2018