Morkakeregisteret.

Morkakeregisteret er et kvalitetsregister i oppbygningsfasen. Morkakene er på klinisk indikasjon sendt til avdeling for patologi. Resultatet av undersøkelsen skal kobles med kliniske data fra fødselen. For de ekstremt premature vil vi i tillegg koble på data fra kliniske undersøkelser opp til skolealderen.
Kontaktpersoner: Karin.collet@helse-bergen.no og Elisabeth.berge.budal@helse-bergen.no

Medlemmer:
Dette er et tverrdisiplinært samarbeid mellom Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Kvinneklinikken (KK) og avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus (HUS). Elisabeth Berge Budal har fra sommeren 2017 fått PhD-midler til prosjektet og Karin Collett er hovedveileder (begge avd. for patologi). Jørg Kessler fra KK er medveileder. 

Andre sentrale medlemmer i gruppen er Mariann Bentsen og Thomas Halvorsen (begge fra BUK) samt Cathrine Ebbing (KK).
Andre samarbeidspartnere er Gitta Turowski, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forskningstema:

  1. Å se om karakteristiske forandringer i morkaken («Delayed villous maturition») er assosiert med metabolsk syndrom hos mor.
  2. Undersøke om den inflammatoriske responsen i morkaken hos kvinner med preeklampsi som føder ekstremt tidlig (<28 uker) er assosiert med alvorligere langtidssekveler enn hos de som føder tidlig grunnet infeksjon (chorioamnionitt).

Metoder:
Det benyttes prosedyrer og protokoller som allerede eksisterer gjennom «Baby-PEP»-studien (BUK) og «Dia-doppler» (diabetesstudien) på KK. Bl.a. ved hjelp av logistisk regresjon testes hvilke forandringer i morkaken som korrelerer med dårlig utfall hos de ekstremt premature. Det skal også gjøres multivariat analyser for å undersøke hvilke kliniske variable som er assosiert med «Delayed villous maturition»; morfologiske forandringer i morkaken som typisk kan ses hos kvinner med erkjent diabetes. 

Publikasjoner:
Prosjektet er i oppstartsfasen og foreløpig uten publikasjoner.

Publisert på nett: februar 2018