Tumorbiologisk forskningsgruppe CCBIO

Tumorbiologisk forskningsgruppe (etablert 1995) ledes av prof. Lars A. Akslen (Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus) og er siden 2013 en av gruppene i Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, et senter for fremragende forskning ved UIB.
Gruppen arbeider med studier av biomarkører ved kreft for å kunne oppnå bedre biologisk forståelse samt mer presis klassifisering og prognostisk gradering av maligne svulster. Endel av studiene fokuserer på prediktive markører som kan si noe om sannsynlig respons på ulike typer behandling. Mange av prosjektene dreier seg om tumors mikromiljø, inkludert angiogenese og inflammasjon.
Nettside og kontaktinfo: lars.akslen@uib.no www.ccbio.no

Gruppens medlemmer

Gruppen har idag omlag 25 medlemmer inkludert PhD-kandidater, postdocer, studenter, teknikere og senior-forskere. Det samarbeides aktivt med en lang rekke forskere nasjonalt og internasjonalt. Vascular Biology Program ved Harvard Medical School i Boston USA er en hovedsamarbeidspartner (Randy Watnick, Marsha Moses), og Karolinska institutet er en annen viktig samarbeidspartner (Arne Östman). Nasjonalt samarbeid inkluderer Anna Bofin, Solveig Hofvind, Elin Mortensen, Therese Sørlie, og Inger Thune. 

Forskningsprosjekter
Det arbeides med molekylære markører særlig ved brystkreft, der en av problemstillingene er å se på forskjeller i tumors mikromiljø mellom luminale (østrogen receptor positive) og basaloide (østrogen receptor negative) svulster. Her benyttes blant annet proteomikk-profilering, transkripsjons-arrays, mutasjonsundersøkelser, immunhisto-kjemiske analyser, og cellestudier in vitro. Andre kreftformer som melanomer, prostatacancer, lungecancer, og gynekologisk cancer studeres også. 

Gruppens publikasjoner
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akslen+L

På nett: Februar 2018