Retningslinjer

 

Regler for tildeling av DNP´s priser (Årets forskningsarbeid; Årets julenøtt).

 

 

På DNPs Årsmøte deles det ut to priser; en for beste frie foredrag (forskningsarbeid) og en for beste julenøtt (kasuistikk). Det nedsettes hvert år en bedømmelseskomite oppnevnt av styret i DNP. Denne skal bestå av minst 3 medlemmer med vitenskapelig kompetanse (minimum doktorgrad), derav minst et eksternt medlem. Eventuelle bidrag fra medlemmer i komiteen må eksluderes fra bedømmelsen

 

Den ene prisen går til et foredrag med best forskningsmessig innhold og som presenteres på en tilfredstillende måte. Prosjektet kan være basert på klinisk materiale eller være eksperimentelt. Vedkommende må være en helt sentral aktør i det fremlagte prosjekt. Data som fremlegges må være basert på egne observasjoner, ha høy relevans for patologifaget og ha tilstrekkelig originalitet til å kunne bli publisert i et peer review-basert internasjonalt tidsskrift. Er studien publisert, må det være innen foregående år. Det settes ingen formelle krav til faglig bakgrunn til den som får prisen.  Et abstrakt av foredraget må være innsendt innen ordinær frist.

 

Den andre prisen går til en julenøtt med best faglige innhold, og som blir presentert på en tilfredsstillende måte og som også viser nytten av nyere diagnostiske metoder.

 

  

Revidert 13.10.06