Koding

Alle norske patologilaboratorier bruker Systematized Nomenclature of Medicine terminology SNOMED for koding av funn, med særskilte koder for topografi, morfologi, prosedyrer osv. 

Det norske kodeverket er sist oppdatert i 2017 og ligger nå digitalt på e-helsedirektoratets hjemmeside under navnet Norsk patologikodeverk, forkortet til NORPAT.

Bakgrunn og historisk

Se wikipedia for SNOMED historikk fram til 1998. Fra 1999 kom SNOMED CT, som er vurdert uegnet for patologifaget (se ovenfor).

På hjemmesiden til KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) finnes opplysninger om alle norske versjoner, inkludert oppdateringer (sist i 2002).
Norsk SNOMED i trykket versjon kunne bestilles hos KITH, men nye versjoner vil være rent digitale.

I 2005/6 ble det diskutert å gå over til et helt nytt system, basert på kliniske termer, såkalt SNOMED CT. Årsmøtet 2006 i Den norske patologforening vedtok imidlertid foreløpig ikke å endre kodesystemet, da gevinsten ved overgangen til nSNOMED CT ble ansett som ubetydelig. Ved senere oppdateringer av kodeverket har man fortsatt ikke funnet SNOMED CT hensiktsmessig å vurdere for patologi, men har støttet seg på den danske SNOMED-versjonen.

Se også kvalitetsutvalgets rapport i Årsmelding 2006.