Nytt fra faggruppe i GI-patologi: PD-L1 og CPS

Av Sonja Steigen, på vegne av Faggruppe i Gastrointestinal patologi, 21.oktober 2022.

Beslutningsforum har nylig bestemt at Pembrolizumab (Keytruda) innføres i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med lokalavansert ikke-resektabelt eller metastatisk karsinom i spiserøret eller HER2-negativt adenokarsinom i gastroøsofageal overgang, med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 (https://nyemetoder.no/metoder/pembrolizumab-keytruda-indikasjon-xviii).

Det er søkt om nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi, og der vil kravet være CPS ≥ 5 (personlig meddelelse), slik at ting kan endre seg relativt raskt.

MMR vil man ofte be om hos de som ikke har høy nok CPS-score ettersom man vil kunne søke på individuelt grunnlag om å bruke immunterapi hos pasienter med dMMR.

I praksis betyr det at kliniker kan be om undersøkelse med tanke på CPS score der hvor man har pasienter som oppfyller kriteriene. Tumorvevet undersøkes immunhistokjemisk med klon 22C3 DAKO, og hver avdeling bestemmer selv om de kun angir CPS score under 10 eller ≥ 10 i diagnosefeltet, eller om de gir en mer nyansert scoring. I beskrivelsen av PD-L1 angir man så presist som mulig et eksakt tall på CPS score.