Ved kreft i colon og rectum: Bruk mal!

Maler gir mer nøyaktig diagnostikk. Norsk Colorectal Gruppe ber i et brev til DNP igjen om at alle norske patologiavdelinger tar i bruk malen for kolorektal kreft og begrunner dette med at 30% av besvarelsene fortsatt mangler opplysninger som er viktige for prognose og behandling.

 

 


 
                                 

 

 

Til

Den norske patologforening

v/ leder Agnes Kathrine Lie

Oslo, 27. november 2007

 

 

 

 

Norsk Colorectalcancer Gruppe ønsker med denne henvendelsen å henstille til alle patologer om å bruke mal ved rapportering av histologisk undersøkelse av colon- og rectumcancerpreparater.

 

Tall fra Rectumcancerregisteret viser en tydelig høyere rapporteringsandel av både circumferensiell reseksjons margin (CRM) og antall lymfeknuter hos patologer som bruker mal ved undersøkelse av rectumcancerpreparater. CRM er i følge faglige anbefalinger fra NGICG avgjørende for hvorvidt pasienter med rectumcancer skal vurderes for adjuvant behandling. Nylig gjennomgang av Rectumcancerregisteret viser at 30% av rectumcancerpreparatene i perioden 2002-2004 fortsatt mangler angivelse av CRM. Komplett rapportering av CRM vil etter vårt syn innebære en viktig kvalitetsforbedring av rektumcancerbehandlingen.

 

For coloncancerpasienter er antall angitte lymfeknuter avgjørende for beslutningen om pasientene skal ha adjuvant behandling etter kirurgi. I følge faglige anbefalinger skal ikke bare pasienter med TNM-stadium III (DUKES C) ha adjuvant behandling, men også pasienter med stadium II (DUKES B) hvor det er påvist 8 eller færre lymfeknuter. WHO og NGICG anbefaler at minst 12 lymfeknuter i coloncancerpreparater undersøkes. Bruk av mal vil åpne for at både CRM og antall undersøkte lymfeknuter oppgis for hvert preparat.

 

Norsk Colorectalcancer Gruppe ønsker et samarbeid med landets patologer om en fortsatt kvalitetsheving i behandlingen av våre colorectalcancer pasienter. Vi tillater oss å be om en tilbakemelding på om Den norske patologforening deler vårt synspunkt på at rapporteringsmal er et godt hjelpemiddel i arbeidet videre for kvalitetsheving av behandlingen av denne pasientgruppen.

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk Colorectalcancer Gruppe

v/ leder Barthold Vonen