Den norske patologforening

Faglige nyheter

Nytt fra faggruppe for lungepatologi

Beslutningsforum har nylig vedteke at tyrosin kinase hemmaren osimertinib (Tagrisso) blir innført som adjuvant behandling etter operasjon av EGFR-mutert lungekreft. Dette gjeld pasientar i stadium Ib-IIIa med mutasjoner i ekson 19 eller ekson 21 mutasjonen L858R.
Sissel G.F. Wahl, på vegne av Faggruppe for lungepatologi, samt styret for Norsk lungekreftgruppe
22. september 2022

Patologiavdelingane har hatt litt ulik praksis for molekylær testing av tumorvev frå pasientar som skal opererast og av operasjonsresektat. Med innføring av osimertinib som adjuvant behandling, må imidlertid også desse testast for EGFR mutasjonar. Ved testing av diagnostiske biopsiar der det er kjent at pasient skal opererast eller ved testing av resektat, kan enkeltgenanalyser vurderast, og NGS kan avventast til eventuelt residiv/progresjon.

Viser for øvrig til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom for utfyllande informasjon om molekylærpatologiske undersøkingar ved lungekreft.