Begjæring av obduksjon ved død utenfor sykehus, veileder for rekvirenter

I henhold til Obduksjonslova skal lege som syner lik alltid vurdere om behovet for medisinsk obduksjon er tilstede. Vurderingen skal dokumenteres i journal. Medisinsk obduksjon kan utføres dersom det ikke er aktuelt med rettslig undersøkelse og dersom pårørende ikke reserverer seg.

Ved dødsfall utenfor sykehus med patologiavdeling:
Patologiavdelingene kan ha litt ulike ønsker mht oversendelse av begjæring (sjekk sykehusenes nettsider), men må ha mottatt denne før obduksjon kan utføres.
På dagtid: Ta kontakt med aktuelle patologiavdeling for forespørsel om kapasitet.
På kveldstid og helger: Begravelsesbyråene har rutiner for forsvarlig oppbevaring inntil obduksjonsspørsmålet er avklart. Begravelsesbyråene kan evt medbringe obduksjonsbegræring til patologiavdelingen.  

Se også informasjonsmaterialet fra Ahus til rekvirenter utenfor sykehuset (lastes ned til høyre).

Luftambulanseavdelingen ved OUS benytter et begjæringsskjema der alle aktuelle opplysninger er kommet med. Egner seg godt som mal for hele landet og anbefales!