Den norske patologforening

Utfylling av dødsmelding

Ot-prp 1, 1979-80

20. mars 2012

Odelstingsproposisjonen dannet grunnlag for den  nye legeloven av 1980. De sider som omhandler diskusjon rundt meldeplikten er scannet.