Rettledning ved utfylling av dødsmelding, 1982

Rettledningen var en følge av endring av lov om leger fra 1980 (se også Ot.prp) og påfølgende forskriftsending fra 1982, med innføringen av legenes meldeplikt ved unaturlig dødsfall. Rettledningen er ført i pennen av Eystein Glattre, daveærende konsulent ved SSB, og danner fortsatt grunnlaget for utfylling.