Den norske patologforening

Faglige nyheter

Nye anbefalinger for Gleason-gradering, januar 2006.

Etter konsensusmøte i patolog-gruppen i Norsk Urologisk Cancer Gruppe 11.januar i år, foreligger nå oppdaterte anbefalinger for håndtering og besvarelse av grovnålsbiopsier fra prostata og prostatektomier.
4. februar 2012

 

Patologgruppen i NUCG´s (Norsk Urologisk Cancer Gruppe) anbefalinger for Gleason gradering av adenokarsinom i prostata på grovnålsbiopsier. Anbefalingene er basert på "The 2005 ISUP Conference in San Antonio". Ref. 6. Konsensusmøte Radiumhospitalet 11.01.06.

 

 

1)                 Det forutsettes at remissen er utfylt med rekvirentopplysninger, pasientidentifikasjon og nødvendig klinisk informasjon ( ref. 1).

 

2)                 De innstøpte biopsiene skal kunne identifiseres enkeltvis. 3 snitt anbefales fra hver biopsi.

 

3)                 Lengden av hver biopsi (målt i mikroskopet) angis.

 

4)                 Tumors størrelse måles i millimeter i lengderetningen og angis i mikrobeskrivelsen for hver biopsi. biopsi.

 

5)                 Diagnosen angis med Gleason primær og sekundær grad, og score, den dominerende grad først.

 

6)                 Gleason primær og sekundær grad samt score angis for hver sylinderbiopsi i diagnosen. (Samlet Gleason score for alle positive biopsier kan om ønskelig gis, men da som et supplement). Gleason score < 5 bør ikke brukes på nålebiposier.

 

7)                 Kribriform vekst graderes oftest som Gleason grad 4. Et unntak er når kribriforme kjertler er små (ikke større enn normale kjertler) og avrundet med jevn avgrensning. Dette forekommer imidlertid sjelden og graderes som Gleason grad 3. Ellers benyttes den originale Gleason gradering.

 

8)                 Svært små karsinomfoci (< 0.5 mm)  kan være vanskelig å gradere. Det kan angis Gleason grad, men score kan være vanskelig.

 

9)                 Sekundær Gleason grad anføres bare om denne utgjør > 5% av tumor. Høygradig komponent (Gleason grad 4 eller 5) skal imidlertid inkluderes i score uavhengig av mengden, dvs. selv om andelen utgjør < 5%. Eks.: 98%  Gleason grad 3 og 2% Gleason grad 4: Gleason score 3+4=7.

 

10)             Høygradig komponent (Gleason grad 4 eller 5), inkluderes alltid i diagnosen også når det foreligger mer enn to grader. Oftest angis dominerende komponent + høyeste grad.

Eks.: Når det foreligger primær grad 3, sekundær grad 4 og tertiær grad 5: Gleason grad 3 + 5, score 8.

(For spesialtilfeller, f. eks ved forekomst av Gleason grad 2, se ref. 6)

 

11)             Andelen av Gleason grad 4/5 kan om ønskelig oppgis.

 

12)             Komedonekrose graderes som Gleason grad 5. Mucinøst karsinom graderes uten hensyn til slimkomponenten. Småcellet prostatakarsinom skal ikke graderes.

 

13)             Gleason gradering kan ikke oversettes til WHO grad og omvendt.

 

14)             Isolert høygradig PIN rapporteres uten samtidig karsinom.

 

15)             Ved funn av lite karsinomsuspekt område anbefales at man: A) gjør immunfarging med antistoff mot høymolekylært cytokeratin (34bE12) (evt. også p63 og AMACR). B) om nødvendig skjærer dypere i blokken og C) evt. konsultere annen patolog.

 

16)             Infiltrasjon i fettvev eller vesicula seminalis bør fremgå av diagnosen.

 

17)             Eks. på diagnose:

Biopsi 1-4:       Benignt prostatavev

Biopsi 5:          Prostatabiopsi (18mm) med adenokarsinom (3mm) Gleason grad 3 + 4, score 7

Biopsi 6:          Prostatabiopsi (12 mm) med adenokarsinom (1.5 mm). Gleason grad 4 + 4, score 8

Biopsi 7-8:       Benignt prostatavev

 

 

Referenser:

 

1.                  Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, Den norske lægeforening 2001- Redaktør Leif Bostad.

2.                  Norberg M, Egevad L, Holmberg L, Sparen P, Norlen BJ, Busch C. The sextant protocol for ultrasound-guided core biopsies of the prostate underestimates the presence of cancer. Urology 1997;50:562-566.

3.                  Bostwick DG, Dundore PA. Biopsy pathology of the prostate. London: Chapman & Hall; 1997.

4.                  Epstein JI, Yang XJ. Prostate biopsy interpretation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002.

5.                  http://129.240.38.9/norcyt/prostata/prost.htm. Den norske patologgruppens web-kompendium for Gleasongradering.

6.                  Epstein J, Allsbrook WC, Amin M, Egevad L. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of  Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol 2005;29:1228-42.

7.                  Epstein J, Boccon-Gibod L, gevad L, Humprey PA, Mikuz G, Newling et al. Prognostic factors and reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy specimens. Scand J Urol Nephrol Suppl 2005 May;216:34-63.

8.         Atlas of Tumor Pathology. Tumors of the Prostate Gland, Seminal Vesicles, Male Urethra, and testis. Eds Juan Rosai and Leslie H. Sobin. AFIP. Bethesda 2000.

 

###################################################################################################

Patologgruppen i NUCG´s (Norsk Urologisk Cancer Gruppe) anbefalinger for Gleason gradering av adenokarsinom i prostata på radikale prostatektomier. Anbefalingene er basert på "The 2005 ISUP Conference in San Antonio". Ref. 6. Konsensusmøte Radiumhospitalet 11 jan. 2006.

 

 

 1. Det forutsettes at remissen er utfylt med rekvirentopplysninger, pasientidentifikasjon og nødvendig klinisk informasjon (1). Preparatet må være merket for å lette orienteringen.

 

 1. Storsnitt anbefales (ref. 1).

 

 1. Tumors lokalisasjon anføres (også sone). Oppgi hvilket nivå (blokk) tumor finnes i. Det bør også angis om tumor affiserer begge lapper og om det er andre/multifokale tumores.

 

 1. Tumors største diameter måles, samt største diameter vinkelrett på denne i samme snitt.  

 

 1. Diagnosen på dominant tumor angis med Gleason grad og score. Mindre tumor med høyere Gleason score angis i tillegg med grad og score.

 

 1. Sekundær Gleason grad anføres bare om denne utgjør > 5% av tumor.

 

 1. Tertiær Gleason grad 4/5 anføres også.

 

 1. Andelen av Gleason grad 4/5 kan om ønskelig angis.

 

 1. Komedonekrose graderes som Gleason grad 5. Mucinøst karsinom graderes uten hensyn til slimkomponenten. Småcellet prostatakarsinom skal ikke graderes.

 

 1. Ekstraprostatisk tumorvekst angis (kapselgjennombrudd).

 

 1. Tumorvev i vesikula seminalis oppgis.

 

 1. Reseksjonsflater vurderes. Lokalisasjon av ikke frie flater (apikalt, basalt eller annen lokalisasjon). Tumorvev i reseksjonsflater anføres som fokalt eller utbredt og angis i mm. Det anføres om kapsel er intakt eller mangler. Benigne kjertler i reseksjonsflaten anføres (viktig for PSA kontroll).

 

 1. Opplysninger som er nødvendig for å angi pT stadium skal alltid være med.

 

 1. Diagnoseforslag:

 

Radikal prostatectomi.

Adenokarsinom perifere sone hø. side.

Gleason grad 3 + 4, score 7.

Største tumordiameter 22 x 11 mm.

Liten Gleason grad 2 +3 , score 5 tumor overgangssonen ve. side.

Kapselgjennombrudd ikke påvist.

Hø. og ve. ves. seminalis, tumorfrie.

Frie reseksjonsrender.

 

Referenser:

 

1.                  Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, Den norske lægeforening 2001- Redaktør Leif Bostad.

2.                  Norberg M, Egevad L, Holmberg L, Sparen P, Norlen BJ, Busch C. The sextant protocol for ultrasound-guided core biopsies of the prostate underestimates the presence of cancer. Urology 1997;50:562-566.

3.                  Bostwick DG, Dundore PA. Biopsy pathology of the prostate. London: Chapman & Hall; 1997.

4.                  Epstein JI, Yang XJ. Prostate biopsy interpretation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002.

5.                  http://129.240.38.9/norcyt/prostata/prost.htm. Den norske patologgruppens web-kompendium for Gleasongradering.

6.                  Epstein J, Allsbrook WC, Amin M, Egevad L. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of  Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol 2005;29:1228-42.

7.                  Epstein J, Boccon-Gibod L, gevad L, Humprey PA, Mikuz G, Newling et al. Prognostic factors and reporting of prostate carcinoma in radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy specimens. Scand J Urol Nephrol Suppl 2005 May;216:34-63.

8.         Atlas of Tumor Pathology. Tumors of the Prostate Gland, Seminal Vesicles, Male Urethra, and Testis. Eds Juan Rosai and Leslie H. Sobin. AFIP. Bethesda 2000.