Æresmedlemskap i Den norske patolog forening 2021

Rune Lilleng, seksjonsleder og overlege ved Avd. for patologi, OUS, født 1956.

Kandidaten er født og utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1982. Spesialistutdanning i patologi fra Radiumhospitalet 1984-88. Ansatt som overlege ved avd. for patologi, Sentralsykehuset i Buskerud, Drammen, 1988 – 1989 og deretter Radiumhospitalet 1989-93, cytologisk seksjon. Overtok i 1993 stillingen som avdelingsleder / avd. overlege ved Avd. for patologi, Drammen og gradvis bygget opp en stor robust avdeling som har gitt pasienter og rekvirenter en god service i dette nedslagsområdet. Etter kortvarig arbeid ved Ahus, har han siden juli 2018 vært ansatt som seksjonsleder/overlege ved avd. for patologi, Rikshospitalet, Oslo universitets sykehus. Permisjon fra seksjonslederansvar fra 01.05.2020 og arbeider nå med fokus på hud-diagnostikk på RH. Kandidaten har også tatt jusutdanning og ble Cand jur ved UiO i 2005 med spesielt fagområde på helserett. Han har i tillegg publisert 24 artikler, hvorav 11 som førsteforfatter, hovedsakelig innen punksjonscytologi og orale plateepitelkarsinomer. I tillegg har han arrangert patologi-utdanningskurs i samarbeid med MD Anderson USA.

Kandidaten har mangeårige verv i norsk patologi: Først og fremst som medlem i spesialistkomiteen, leder i mer enn 16 år og har besøkt alle patologiavdelinger og stilt krav til sykehusledelser for å sikre utdanningskapasitet på patologiavdelingene. Sammen med DNPs leder jobbet kandidaten hardt for å få en forståelse hos myndighetene og politikere for at Norge skal utdanne flere patologer.

Som person beskrives han som arbeidsom og har en enorm arbeidskapasitet. Han er tydelig, vennlig, og tålmodig. Han er opptatt av pasientsikkerhet og god service for klinikere og pasienter. Han er en erfaren sakkyndig, spesielt innen cytologi i NPE-saker.

Rune Lilleng nomineres herved som æresmedlem av Den norske patologforening med akklamasjon.

CV-Rune Lilleng

Født 10 okt-1956. Oppvokst i Oslo
Gift, fire barn (40år, 38år, 32år og 28år)
Medisinske studier UiO: 1976-1982
Sykehusturnus Vestfold Sentralsykehus 1982/1983
Distriksturnus Nesbyen 1983/1984
Bataljonslege (vernepliktig løytnant) 1984++
Ass lege Pat avd DNR 1984-1988
Overlege Pat avd Drammen sykehus 1988/1989
Overlege Pat avd DNR 1989-1993
Spesialist i patologi 1990
Avd sjef Avd for patologi, Buskerud sentralsykehus 1993-2017
Overlege Pat avd AHUS 2018 (01.01-30.04)
Seksjonsoverlege Pat avd OUS seksjon RH 01.05.2018-30.04.20
Permisjon lederansvaret fra 01.05.2020 for å arbeide kun med
diagnostikk i Hudgruppen, RH.
Overlegepermisjon skal avvikles 01.02.2021-31.05.2021. Fokus på
hudpatologi (dermatoser og melanocyttproliferasjoner.

Annen utdanning:
Cand jur UiO 2005
Spes fag (etter embetseksamen) Helserett 2006

Vitenskap:
Ca. 25 artikler enten som medforfatter eller førsteforfatter,
vesentlig før 1993.

Verv i faglig sammenheng:
Medlem av Spes komiteen i patologi, DNLF siden 2004.
Medlem av styringsgruppen for Colorectalcancer prosjektet (screening).

Andre opplysninger:
Har hatt eneansvaret for cervixcytologisk diagnostikk, Buskerud
sentralsykehus, 1993-2017.
SurePath siden høsten 2015, ca 27000 SurePath prøver/år.
Deltatt i BDS og EBUS med hurtigdiagnostikk.
Deltatt i pilotprosjektet vedr screening for Colorectalcancer.