Æresmedlemskap i Den norske patologforening 2024

Steinar Aase (f. 1952) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1979. Etter fullført turnustjeneste arbeidet han med forskning ved Aker Sykehus, og han avla doktorgrad i 1985 med et arbeid om ulcus duodeni. Etter dette har kandidaten publisert over 90 vitenskapelige artikler. Han gjennomførte «Master of health administration» ved UiO i 1993.

Aase ble spesialist i patologi i 1990 etter utdanningsstillinger på Aker sykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Han var ansatt som patolog ved Regionsykehuset i Trondheim med bistilling som professor på Universitetet i Trondheim fra 1990 til 1994, og 1994-1997 var han professor i hovedstilling ved (NTNU). Han jobbet videre som overlege ved Telemark Sentralsykehus 1997-2004, med bistilling som professor ved NTNU, og deretter ved Institutt for Klinisk odontologi (IKO) på Det odontologiske fakultet, UiO. I 2000-2001 var han avdelingsoverlege og professor ved Ullevål Sykehus, og 2004-2008 var sjef ved Avdeling for patologi, Gades Institutt, Haukeland sykehus med bistilling som professor ved UiB.

Kandidaten ble senere fylkeslege i Telemark (senere Telemark og Vestfold), 2008-2022. I denne tiden hadde han flere bistillinger som patolog. Fra 2019 har han vært overlege 20 % ved OUS.

Aase ledet Den norske patologforening i 2 perioder 1992-1995. Han var engasjert i fagets utvikling og tok mange utfordringer knyttet til kartlegging av ressurser, kapasitet og rekruttering.  I denne perioden ble det nedsatt flere utvalg, bl.a. Kvalitetsutvalget, Utvalg for EDB og telepatologi, samt et Kode- og nomenklaturutvalg. Han la stor vekt på opplysningsvirksomhet i media, med intervjuer på NRK-TV og i Legeforeningens tidsskrift, samt med innslag på TV2 og reportasjer i Aftenposten. I tillegg skrev han flere kronikker som ble publisert i ulike aviser. Aase jobbet for bedre takster i patologifaget og ble oppnevnt som leder for et statlig utvalg som vurderte takstene for alle laboratoriefag.

Aase var leder av Legeforeningens spesialitetskomité for patologi 1998-2002. Han var også medlem av Legeforeningens spesialitetsråd som jobbet for økt fokus på spesialistutdanning ved å prøve å legge til rette for bedre arbeidsforhold for spesialistkandidater i faget. I tillegg var han leder av to offentlige utvalg som utredet situasjonen for de medisinske laboratoriespesialitetene. På den tiden var det store utfordringer i alle de medisinske laboratoriefagene knyttet til ressurser, kapasitet og rekruttering. Arbeidet førte til at det ble innført nye takster i 1997. Som fylkeslege argumenterte han for økt forståelse for patologifagets situasjon, overfor både helseforetak og myndigheter.

Steinar Aase har gjennom mange år gjort en utrettelig innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og forskning i patologifaget.