Den norske patologforening

Æresmedlemmer

Utnevnelser 1988.

19. februar 2012

Æresmedlemmer skal ha gjort en innsats for norsk patologi "over and beyond duty" både vitenskapelig, praktisk og organisatorisk. I 1988 ble tre patologer vurdert å oppfylle disse kriteriene: Materialet fra DNPs arkiver om Kristen Arnesen, Fredrik Skjørten og Olav Hilmar Iversen kan lastes ned under

  • Se også Per Brandtzaeg: In memory of Professor Olav Hilmar Iversen. Pathol Res Pract 1998; 194(5):305-7.

Professor Kristen Arnesen døde 28. desember 2005.

En ruvende personlighet i norsk laboratoriemedisin er gått bort i en alder av nesten 88 år. De som har hatt privilegiet av å jobbe under  Kristen Arnesens ledelse på Ullevål vil huske en sjef med sterkt engasjement og et varmt hjerte. Vi gjengir her Tidsskriftets portrett av Kristen Arnesen fra hans virke på Norges Veterinærhøgskole, der han sammen med blant annet Knut Nordstoga (til venstre i bildet) brukte pensjonstiden på å bygge opp et kreftregister for hunder. Hans nærmeste kollegaer har sammenfattet hans mangeårige virke i Aftenposten 12.januar. Nekrologen siteres her i sin helhet. 
 
Aftenposten 12. januar 2006.

"En ruvende personlighet i norsk laboratoriemedisin har gått bort. Professor dr. med. og dr.med.vet. (h.c.) Kristen Arnesen døde 28.desember, nesten 88 år gammel.

Noe forsinket av krigen tok han medisinsk embetseksamen i 1947, og begynte på spesialistutdannelse i patologi; i Norge, USA, Sverige og Tyskland. Han tok medisinsk doktorgrad ved Rikshospitalet i 1956. I 1958 ble han den første overlege i patologi ved det norsk-finansierte National Medical Center i Seoul, Korea. I 1959 ble han avdelingsoverlege ved Patologisk Anatomisk Laboratorium, Ullevål sykehus. Det ble hans livsoppgave. Hans utfordring var å bygge opp et moderne patologilaboratorium med høy kvalitet i det praktiske arbeid, med fullverdig tilknytning til universitetet, noe han lyktes med. Fra 1963 var han professor ved Universitetet i Oslo.

Kristen Arnesens egne publikasjoner var særlig innen kreftforskning. Han hadde evne til å inspirere yngre medarbeidere, presentere spennende forskningsoppgaver for dem, og gi dem gode arbeidsvilkår. Han la også forholdene til rette for hjerte-karforskning ved sin avdeling. Hans sjefsperiode på Ullevål ble forskningsmessig meget fruktbar, målt i antall doktorarbeider utgått fra avdelingen.

Kristen Arnesen var i mange år formann i Norsk Forening til Kreftens bekjempelse, og han var pådriver for en fusjon mellom denne foreningen og Landsforeningen mot Kreft. Han ble den første formann i den sammenslåtte forening. Han engasjerte seg også i arbeidet med å opprette Armauer Hanssens institutt for lepraforskning i Addis Abeba. Hans spesialinteresse var øyepatologi. Han var i 1981-84 president i European Ophtalmic Pathology Society. Han var formann i Det norske Medisinske Selskap i en periode og var en sterk pådriver for å få opprettet flere patologilaboratorier i Norge. Han gikk av for aldersgrensen i 1988, men flyttet umiddelbart sin aktivitet til Den norske Veterinærhøgskole, hvor han arbeidet med kreft hos hund. Dette arbeidet fortsatt han til ganske nylig.

Kristen Arnesen var ridder av 1.klasse av St. Olavs orden, æresdoktor ved Norges Veterinærhøgskole, medlem av Det Norske Vitenskaps-akademi og æresmedlem i Den norske patologforening. En god leder med et sterkt engasjement og et varmt hjerte er gått bort. Vi, hans nære medarbeidere i hele Ullevål tiden, føler tomrommet etter ham."

Signert Arne Serck-Hanssen, Fredrik Skjørten, Lars Aage Solberg, Ansgar Torvik.