2023 Tromsø

Årets årsmøte foregår i Tromsø 23. mars 2023 kl 15:00 – 18:00.

Innkalling til årsmøte i Den norske patologforening

 

23. mars 2023 kl. 15:00 – 18:00.

Tromsø

 

01/23. Godkjenning av innkalling og dagsorden

02/23. Valg av møteleder og referent

03/23. Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2022

04/23. Gjennomgang av Årsrapport 2022 og status patologiavdelinger i Norge (Mortensen)

05/23. Orienteringssaker

 • Honorar for forberedelse av kurs i regi av RegUt (Mortensen)
 • DNPs faggrupper (Valla)
 • Nettsiden (Lyckander/ Eng)
 • DNPs 100 års jubileum (Y. Chen)
 • Æresmedlem (Eng)

06/23. Økonomi: Regnskap 2022 og budsjett 2023 (Aziz)

07/23 Ekstraordinært valg av nytt styremedlem (valgkomiteen v/ Y. Chen)

08/23. Årsmøtet 2024 (Trondheim)

 

Saksliste og forslag til vedtak:

01/23. Godkjenning av innkalling og dagsorden

           Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

02/23.  Valg av møteleder og referent

            Forslag til vedtak: Elin Mortensen er møteleder og Marit Valla er referent.

            Hanna Maria Eng og Lars Gustav Lyckander tellekorps.

03/23. Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2022

            Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2022.

04/23. Gjennomgang av Årsrapport 2022 og status patologiavdelinger i Norge (Mortensen)

 • Styrets leder vil gjennomgå rapporten.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2022.

05/23. Orienteringssaker

 • Honorar for forberedelse av kurs i regi av RegUt (Mortensen)
 • DNPs faggrupper (Valla)
 • Nettsiden (Lyckander/ Eng)
 • DNPs 100 års jubileum (Y. Chen)
 • Æresmedlem (Eng)

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering.

06/23. Økonomi: Regnskap 2022 og budsjett 2023 (Aziz)

             Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2022 og budsjett 2023.

07/23. Ekstraordinært valg av nytt styremedlem (valgkomiteen v/ Y. Chen)

08/23. Årsmøtet 2024 (Trondheim)

             Trondheim orienterer.

 

Tromsø 23.03.2023 Elin Mortensen Leder, DNP. Se saksvedlegg

 

Saksvedlegg:

03-04/23. Se eget vedlegg «DNP Årsrapport 2022»

 

05/23. Orienteringssaker

Honorar for forberedelse av kurs i regi av RegUt (Mortensen)

Ansvar for arrangering av kurs for spesialistkandidater er nå lagt til helseforetakene ved de enkelte avdelinger. Vi oppfatter at det har vært endel usikkerhet rundt hvordan dette skal håndteres og honoreres. Utdanning av våre kandidater er helt essensielt for å sikre kvalitet i patologitjenester for den enkelt pasient og optimal behandling for eksempel innenfor kreft-feltet. Fysiske kurs er også sentralt for etablering av nasjonale nettverk som bidrar til best mulig kvalitet.

Det forrige styret i DNP har hatt en dialog med RegUT Nord. DNP har oppfattet at saken har stoppet opp, og tidligere korrespondanse (fra DNP) gjenspeiler ikke helt det som nå er foreningens syn og som fagmiljøene står inne for.

Det er derfor sendt brev til RegUT Nord i februar 2023 med følgende forslag:

Støtte ved arrangering av kurs

 1. Selve kursdagene: Her gis det ifølge RegUT permisjon med lønn for de som er involvert under kurset (kurskomité).
 2. Utarbeidelse av teoretiske forelesninger: Status per i dag er videreføring av DNLF’s takster, til forberedelser og gjennomføring (med forberedelsesfaktor på 5 timer per forelesningstime).
 3. Praktiske forberedelser av snittseminar: Snittseminar er praktisk undervisning som er vesentlig forskjellig fra teoretiske forelesninger. Det er helt essensielt med denne formen for undervisning slik at kandidatene får praktisk erfaring med det de skal lære i vårt fag. Dette er den mest krevende delen i forhold til forberedelse, og snittseminar inngår ved de aller fleste av våre kurs i patologi (og slik bør det være fortsatt). Vi mener dessuten at denne undervisningsformen gjør patologikurs forskjellige fra det meste av øvrige LIS-kurs i andre spesialiteter. Ved snittseminar gjennomgår man kurs-kasus (histologiske snitt) (25-30 kasus per kurs) som er utsendt til deltakerne på forhånd.

Forslag til løsning

Helseforetakene ved avdelingene har ansvar for kursene og det foreslås derfor (til punkt 3) at det settes av tid (i arbeidstiden) slik at det er mulig å forberede kursmateriellet som skal inngå i snitt-seminardelen. Dette må gjøres etter tidstakster, og det foreslås ut ifra ovenstående at det settes av 10 forberedelsestimer per kasus i snittseminarene, for å dekke inn ovenstående arbeidsoppgaver. Selve presentasjonen under kurset mener vi må honoreres som forelesning etter gjeldende takster.

Disse forslag er basert på ytterligere diskusjon med og tilbakemeldinger fra erfarne patologer med erfaring fra undervisning og ledelse av mange tilsvarende kurs. DNP mener at det er svært viktig at dette arbeidet er organisert på en bærekraftig måte og at det etableres nasjonale retningslinjer for å sikre like vilkår i LIS-utdanningen.

Styret har fått tilbakemelding fra enkelte kursledere som har hatt problemer med å få dekket hotell samt lunsj/middag for alle i kurskomiteen. Det har til og med vært stilt spørsmål om hvorfor hele komiteen må være tilstede under hele kurset. For DNP er det selvsagt at hele komiteen er tilstede under begge kursdagene. Det er en stor faglig støtte for kursleder og foredragsholdere å ha sine kollegaer i ryggen. Dessuten sikrer dette en nasjonal enhetlig diagnostikk.

Om dette blir et problem for flere kursledere ønsker DNP tilbakemelding og vil ta dette opp.

Det viktige fremover er å lage et budsjett i forkant som inkluderer kost og losji for hele komiteen under hele kurset samt mulighet til å gi en gave til eksterne forelesere (stor sett klinikere).

DNPs faggrupper (Valla)

Mandatet til DNPs faggrupper er å gi råd til landets patologer i spørsmål som angår faglig praksis og rutiner i forhold til optimal patologidiagnostikk. Gruppene har ansvar for å være oppdatert i grensesnittet mellom forskning og diagnostisk praksis. Faggruppene oppnevnes av styret i DNP med en funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. Faggruppene velger selv sin leder. På faggruppeseminaret i 2022 ble det tydelig at flere av faggruppene hadde vært inaktive over tid, flere manglet medlemmer og noen manglet leder. Noen medlemmer var skiftet ut uten oppnevning fra styret, og det var derfor ikke mulig å ha fullgod oversikt over gruppenes sammensetning. DNPs styre har derfor hatt en gjennomgang av samtlige faggrupper, og alle faggrupper er nå oppnevnt på nytt. Gruppene har selv valgt leder. DNP ønsker alle lykke til med dette viktige arbeidet. Ta gjerne kontakt med styret om dere har spørsmål eller utfordringer, slik at vi sikrer godt faggruppearbeid fremover.

Nettsiden (Lyckander/ Eng)

 

DNPs 100 års jubileum (Y. Chen)

 

Æresmedlem (Eng) 

 

6/23.  Økonomi: Regnskap 2022 og budsjett 2023 (Aziz)

Regnskap: se eget vedlegg «Årsrapport for DNP 2022».

Budsjett Den norske patologforeningen 2023

Driftsinntekter

Kontingenter (tilskudd fra legeforeningen) - 345 000,–
Kursinntekter (Årsmøte og årsmøtekurs) - 180 000,–
Driftsinntekter - 525 000,–
Finansinntekter (renter) - 19 000,–
Total - 544 000,–

Driftskostnader

Honorarer til regnskapsfirma og revisor - 108 000,–
Kontingenter, internasjonale - 30 000,–
Nasjonalt og Internasjonalt arbeid - 20 000,–
Styremøter - 40 000,–
Reise UEMS + ESP - 40 000,–
Forskningsstipend - 50 000,–
Beste forsknings-, poster- og påskeegg pris - 15 000,–
Gaver - 10 000,–
Faggruppemøte - 200 000,–
Jubileumsmøte - 500 000,–
Porto og trykksaker - 1 000,–
Transaksjonskostnader - 1 500,–
Driftskostnader - 1 015 500,–

Driftsresultat - -471 500,–

 

 

07/23 Ekstraordinært valg av nytt styremedlem (valgkomiteen v/ Y. Chen)

 

08/23. Årsmøtet 2024 (Trondheim)

            Trondheim orienterer.