12. mai 2014

Konstituerende møte, felles mellom gammelt og nytt styre.

INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

12.05.14 kl. 10-16, Drammensveien 82B. OSLO

 Saksliste

Sak 17/14            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/14            Godkjenning av referat fra styremøte 27.01.14

Sak 19/14            Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 27.3.14

Sak 20/14            Orienteringssaker:

Reisestipend 2014

Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster

SNOMED

Pakkeforløp for kreft

Oppgavefordeling

Sak 21/14            Orientering om styrets arbeid i 2012-2013

Sak 22/14            Status Forskningsutvalg, fagutvalg og kvalitetsutvalg i DNP

Sak 23/14            Økonomi

Sak 24/14            Konstituering av nytt styre

Sak 25/14            Status faggruppe og faggruppeseminar

Sak 26/14            Oppnevning av Kurs- og utdanningsutvalg

Sak 27/14            Oppnevning av nye medlemmer i forskningsutvalg og kvalitetsutvalg

Sak 28/14            Nordisk samarbeid

Sak 29/14            Lab 14 (messe)

Sak 30/14            Assosierte medlemmer

                             Eventuelt

 

REFERAT FRA STYREMØTE/KONSTITUERINGSMØTE I DEN NORSKE PATOLOGIFORENINGEN 12.05.14 kl. 10-16, Drammensveien 82B. OSLO

Tilstede:        Ying Chen, Wenche Reed, Hege A. Sætran, Magnus Røger, Gitta Turowski, Lars Helgeland, Bernard Majak, Ingvild Lobmaier og Sverre Dahl.Tor-Arne Hassen deltok i  telefonkonferanse under kvalitetsutvalgets saker Fravær: Anne Pernille Dyrbekk

Sak 17/14      Godkjenning av innkalling og saksliste

-          Godkjent uten anmerkninger

Sak 18/14      Godkjenning av referat fra styremøte 27.01.14

-          Godkjent uten anmerkninger

Sak 19/14      Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 27.3.14

-          Godkjent uten anmerkninger

Sak 20/14      Orienteringssaker:

a)     Reisestipend 2014

-          Det er foreløpig mottatt kun en søknad om stipend i 2014, og det er blitt tildelt overlege Silje Fismen (Tromsø) 20.000kr.

b)     Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster

-          Faggruppene skal årlig oppdatere veiledere. Det er mottatt oppdateringer fra noen faggrupper foreløpig (Gastrointestinale Organer, Munnhule, Øre/Nese/Hals, Nedre Luftveier og Nye kapitler i obduksjonsveilederen).

-          Det foreslås mulighet for innføring av veileder for biopsibesvarelser av annen sykdom enn maligne svulster.

Styret åpner for at hver av faggruppene kan komme med anbefalinger/retningslinjer i biopsibesvarelser for patologi utenom malignitet som kan evt. legges ut til informasjon på DNPs nettsider.

c)      SNOMED

Kvalitetsutvalget v/ leder Tor-Arne Hanssen har samarbeidet med Helsedirektoratet om kodeverket, se punkt under status kvalitetsutvalget.

d)     Pakkeforløp for kreft

-          Helsedirektoratet utarbeider ”pakker”/tverrfaglige arbeidsgrupper for de forskjellige krefttypene. Arbiedsgruppenes medlemmer utnevnes av Helseregioner. Her blir det viktig at patologer er representert.

e)     Oppgavefordeling

-          Helse midt-norge har fått oppdrag fra Hdir for å  opprette arbeidsgruppe angående oppgavefordeling i patologi.  Fagorganisasjoner skal delta I referansegruppen.

Sak 21/14      Orientering om styrets arbeid i 2012-2013

-          Ying presenterte styres arbeid og hovedfokus i perioden, kfr. Årsrapporten 2012 og 2013.

-          Wenche Reed orienterte om arbeid i Forskningsutvalget.  Utvalget har jobbet med kartlegging av biobankvirksomhet på patologiavdelingene, utarbeidet retningslinjer for utlevering av prøver ved forskning, bidratt i utforming av kreftstrategien for patologi, arbeidet med etablering av reisestipend, hatt intervjuer med patologer angående forskningsarbeid, , samt bidratt til årlig forskningspris, poster-pris og påskeegg ved årsmøtet. Utvalget har utarbeidet forslag til forskningskurs, som vil bli fulgt opp av det nye forskningsutvalget, og vil foreslås avholdt annethvert år.

-          Utvalget bør ha regional sammensetning, og leder vil være medlem av styret.

Sak 22/14      Status Forskningsutvalg, Fagutvalg og Kvalitetsutvalg i DNP

Kvalitetsutvalget:

-          Tor Arne Hanssen pr. telefon:

-          Malbruk

-          Kodeverk:

  • Rekvirering av prøver, fått gjennomslag av dette.
  • SNOMED: Helsedirektoratet overtar eierskap faglig og administrativt vedrørende kodeverk.
  • Cytologiforeningen er med. Kreftregisteret er med.
  • Dansk SNOMED oversettes og benyttes i revidering av det nåværende nærmest 20 år gamle kodeverket.
  • Forslag om årlig/annethvert år revisjonsmøte i faggruppene angående SNOMED/kodeverk.

-          Akkreditering:

Fagutvalget:

-          Mandat: Følge opp at kurs arrangeres etter kursplanen. Det har vært varierende bidrag fra koordinatorkontorene regionalt.

-           Fremlagt forslag om nedleggelse av fagutvalget og opprettelse av Kurs- og Utdanningsutvalg, -vedtatt på årsmøtet for DNP 27.03.2014. med sammensetting og mandat.

-          Vedrørende kurs fremover skal det faglige nivået fortrinnsvis ligge på LIS-nivå.

-          Regional kurskomité.

-          Plan videre:

  • Synliggjøring
  • Konkretisere tiltak
  • Faggruppemøte kobles til onkologisk forum i Holmenkollen i november. Styremøte dagen i forkant.

-          Arbeid med arkiv fortsettes av sekretær, med plan om på sikt å få arkivet på server, med tilgang for styremedlemmer. Forsetter dialog med legeforeningen om dette.

 Sak 23/14      Økonomi

-          Årsregnskap 2013: Foreningen fikk et overskudd på 54 914 kr. Året

før var et underskudd på 83 218. Foreningen har god økonomi.

-          Regnskap ved kurs: Ved kurs skal kursregnskapet inn i regnskapet til hver enkelt fagmedisinske forening, og ved gastropatologikurset og årsmøtekurset ble dette praktisert med hjelp fra Visma. Det er opprettet kurskonto og skattetrekkskonto.

-          Ved budsjettert underskudd på et kurs må man søke om underskuddsgaranti fra fond 1 i Legeforeningen.

-          Legeforeningen krever at regnskapene skal revideres og at man følger en mal for regnskap, som som medfører at vi også må ha regnskapsfører. Styret i DNP tok dette opp med sentralstyret, men de ønsker ikke å endre denne praksisen.

 Sak 24/14      Konstituering av nytt styre

-          Ying Chen - Styreleder

-          Lars Helgeland – Nestleder/Leder i FU

-          Sverre Dahl – Sekretær

-          Ingvild Lobmaier - Kasserer

-          Tor-Arne Hanssen –Styremedlem, leder i Kvalitetsutvalget,KU

-          Bernard Majak – Styremedlem. Leder i KUU

 Sak 25/14      Status faggruppe og faggruppeseminar

-          Styret har fått tilbakemelding fra gruppemedlemmer at folk med  mye diagnostisk erfaring ved sentralsykehusene bør være representert i faggruppene 

-          Samtidig bør det tas hensyn til regionsoppdekning i faggruppene. Skulle faggruppemedlemmer ønske å trekke seg, vil styret oppnevne nye medlemmer.

-          Ny faggruppe for Dermatopatologi utnevnes ved neste styremøte.

Faggruppeseminaret knyttes til Onkologisk forum og det blir onsdag 19. november. Styremøte holdes tirsdag 18. november.

 Sak 26/14                  Oppnevning av Kurs- og utdanningsutvalg (KUU) erstatter tidligere Fagutvalget. Årsmøtet har vedtatt vedtektsendringen og Legeforeningen har godkjent dette.

 -          Bernard Majak –Leder for KUU (fra Styret)

-          Ingvild Lobmaier – Kasserer (fra styret)

-          Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen)

-          Tor Vikan Rise (LIS, Trondheim)

-          Hege Sætran (Overlege, Bergen)

-          Joanna Ågren (LIS, OUS)

 Sak 27/14      Oppnevning av nye medlemmer i forskningsutvalg og kvalitetsutvalg

 Forskningsutvalget:

-          Lars Helgeland (styrerepresentant) – Leder

-          Hege Russnes

-          Sonja Steigen

-          Sverre Torp

Kvalitetsutvalget:

-          Tor-Arne Hassen (styrerepresentant)-Leder

-          Wenche Reed

-          Målfrid Ok Mangrud

-          Trond Viset

 Sak 28/14      Nordisk samarbeid

Styret fikk henvendelse fra Den Svenske Patologforeningen med forespørsel om samarbeid i kurs, Nordisk årsmøte, Webside m.m.

-          Styret stiller seg i utgangspunktet positiv til samarbeid. Forslag fremmes om eventuelt Skandinavisk samarbeid i første omgang.

-          Bernard Majak, KUU-leder, vil knytte videre kontakt vedrørende dette.

-          Helsedirektoratet/DNLF tenkes også å bringes mer på banen vedrørende utbedring av et Skandinavisk fagmiljø.

 Sak 29/14      Lab 14 (messe)

Styret fikk henvendelse angående deltagelse på Lab messe 2014

-          Styret anser dette som lite relevant forum for patologer.

-          Styret ønsker fortrinnsvis et tettere samarbeid med det kliniske miljøet,  f.eks Onkologisk Forum.

-          Relevant utstyr for diagnostikk i patologien dekkes vanligvis godt nok opp i forbindelse med årsmøtet.

 Sak 30/14      Assosierte medlemmer

-          Styret beslutter at det ikke vil bli noen økning av kontingenten for assosierte medlemmer i 2014.

Eventuelt

-          Styreseminaret blir i år lagt til september måned (uke 35) og går over 2 dager.  Der skal det utarbeides videre strategi for den kommende perioden, med fokus på arbeid rundt større saker.

-          UEMS: Ingunn Stefansson er patologirepresentant fra Norge og Rune Lilleng er vara. Begge to sitter i DNPs spesialitetskomite  – Her dekker legeforeningen en reise og en reise dekkes av patologiforeningen.

Ying Chen                                               Sverre Andreas Dahl

(Styreleder/ Møteleder)                               (Sekretær)