Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2014 - 2015

18.november 2014

28. februar 2015

REFERAT FRA STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING Drammensveien 82B 18.11.2014 kl. 10:00 – 16:00.

Saksliste

Sak 45/14            Godkjenning av innkalling og saksliste

                                               - Godkjent uten innvendinger

Sak 46/14            Godkjenning av referat fra styreseminar27.08.14-28.08.14.

                                               - Godkjent uten innvendinger

Sak 47/14            Orienteringssaker:

                               Høringer v/Sverre

-          Intern høring - Landsstyresak - forslag til endring i foretningsorden for landsstyremøtet 2015

-          Diskutert, ikke aktuelt for styret  å lage eget notat

-   Intern høring - Landsstyresak - Lovendringer - Gjennomføring av landsstyremøter - frister for å fremme saker for landsstyret, saksliste på landsstyremøter, avstemning i landsstyret, elektroniske valg

Diskutert, ikke aktuelt for styret  å lage eget notat

-          Pakkeforløp for kreft v/Lars og Ying

Lars orienterte styret om prosess rundt pakkeforløp. Helsedirektoratet (Hdir,) har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide pakkeforløp for kreft. Enkelte patologer ble utnevnt av Hdir gjennom helseforetakene.

Styreleder har sendt ut et brev og ønsker at de patologene som sitter i arbeidsgruppene  har et tett samarbeid med DNPs styre og faggruppeledere i tillegg til godt samarbeid dem imellom for å utarbeide gode og nasjonale pakkeforløp. Fra og med 01.01.2015 skal de fire første pakkene implementeres: lunge-, colon/ektum, mamma- og prostata-cancer.

 Status DNP nettarkiv.  v/Sverre

-          Sakspapirer til møter legges på nett tilgjengelig for styremedlemmer i forbindelse med styrmøter og annet.

Arbeidsflyt i styret v/Ying

Leder er avhengig av å delegere enkelte oppgaver til andre styremedlemmer, spes. med tanke på styremedlemmenes spesielle ansvarsfelter.

-          Høringer er i størst grad sekretærs og leders ansvar, men ved høringer fra spesielle felt, kan styreleder delegere oppgaver til  andre styremedlemmer. Ved høringssvar som ofte krever korte svartider, bør man prøve så godt som mulig å være med. Man må også gi beskjed hvis man ikke klarer å komme med innspill.

-          Kommunikasjon mellom styremedlemmer når det gjelder DNPs saker med fortrinnsvis kopi til alle og leder, slik at man har oversikt  over styrets arbeid til enhver tid.

-          Det er viktig at vi engasjerer oss og synliggjør patologifaget fremover, og delta enda mer aktivt i saker som er på dagsordenen i Helse-Norge.

Innlegg til Onconytt v/Ying

-          Ying har laget et innlegg i ”Onconytt” om patologers roller i persontilpasset medisin. Viktig at patologer deltar aktivt med  innlegg i  kliniske medier.

 

Status oppgavefordeling (makroassistenter)

-          Rapporten fra arbeidsgruppen i Trondheim er gjennomgått og innholdet er diskutert.

-          DNP støtter forslag om  ikke å opprette egen stilling som  ”makroassistent”. Man kan delegere mer arbeidsoppgaver til bioingeniører og sekretærer   Fagligkvaliteten må opprettholdes.

-          Saken skal tas opp og diskuteres ved faggruppeseminaret.

Status oppdatering veileder v/Sverre

-          Skal tas opp på faggruppeseminar, angående strukturering av denne virksomheten fremover.

Deltakelse i DNPs styremøte av Dnlf v/Ying

-          Neste styremøtes planlegges det å invitere representant fra Dnlf for deltakelse på møtet. Planlegges å være i januar.

Sak 48/14            Årsmøtet DNP 2015

-          Kurs i immunhistokjemi (onsdag 18.mars )

-          Saker som skal tas opp:

 • Status oppdatering fra KUU.
 • Pakkeforløpene
 • Persontilpasset patologi
 • Ny takstordning
 • Status SNOMED-koding
 • Faglig innlegg - nytt fra faggruppene (til sammen 8 innlegg). Saken tas opp på faggruppeseminar.

-          Neste årsmøte blir ved OUS (2016) og deretter Tromsø (2017).

 Sak 49/14            Status Kvalitetsutvalg i DNP

-          Sendt ut ønske om innspill fra faggrupper angående diagnoseformulering. Nasjonal struktur på førsteside på patologibesvarelser på maligne diagnoser.

-          SNOMED: Helsedirektoratet står ansvarlig for dette, og dette er under arbeid.

 Sak 50/14            Offentlig publisering av kreftregisterets data v/Ying

-          Patologirapport må bearbeides videre. Styremedlemmer oppfordres  til å ghjennomgå rapporten og komme med innspill.

 Sak 51/14            Status kurs- & Utdanningsutvalg v/ Lobmaier

KUU har hatt et møte. Tore Vikan valgt til nestleder.

Faggrupper involveres når det gjelder arrangering av kurs,

-          Forslag om kurs i uropatologi ved neste årmøte  i 2016.

-          5 års plan for LIS. Kurs på LIS-nivå, med rotasjon på de forskjellige fagområdene Faste arrangører for hvert fagfelt. Hovedsakelig får universitetssykehusene ansvaret for dette.

-          Kursplan diskuteres på neste styremøte og legges frem på årsmøtet

 Sak 52/14            Status forskningsutvalg v/Lars

-          Planlagt møte tidlig på nyåret.

 -          Planlegge og legge strategi for fremtiden angående forskning.

-          Link på hjemmesiden til DNP for biomarkører. Styret støtter dette..

 Sak 53/14            Faggrupper v/ Ying

-          Oppdatering status:

 • Faggruppe for Cytologi: Ying går ut og Torill inn fra Ahus.
 • Faggruppe for Gastropatologi: Patricia Mjønes går ut, og  Elin S. Røyset  fra Trondheim inn.
 • Faggruppe for obduksjon:
  • Styret godkjenner oppnevning av nytt medlem i gruppen for obduksjon. Stine Kristoffersen går inn etter Bjørn Bertelsen .
 • Faggruppe for Dermatopatologi: Etter tilbakemeldinger og innspill, vedtar styret at man beholder 2 grupper med tanke på faglig kompetanse og tett samarbeid med klinisk miljø (tilknytning til onkologisk gruppe)
  • Gruppe for ikke-neoplastisk hudpatologi og Melanomgruppen:

Styret kommer tilbake med navn på medlemmer til neste styremøte

Sak 54/14            Oppdatering av veileder for årsmøtearrangører.

-          Oppdatering årlig, i etterkant av hvert årsmøte.

Sak 55/14            Arbeide med takstordning i DNP v/Ying, Ingvild og Sverre

-          Arbeidsgruppe for takstordning v/ leder – Ying Chen, kasserer – Ingvild Lobmaier og sekretær – Sverre Dahl.

 Sak 56/14            Status økonomi v/Ingvild 

-          Ny lavere rente fra DNB. Det behøvd ikke å opprette Bedriftskonto. Ingvild har nå tilgang til DNPs konto.

-          Bruk av  Visma som regnskapsfører ved arrangementer av kurs.

-          Økonomisk status : 1,5 mill. på konto.

-          God inntjening på årets årsmøte og kurs i 2014.

 Sak 57/14            Eventuelt:

-          Påskjønnelse til avtroppende utvalg / faggruppemedlemmer med en symbolsk oppmerksomhet er diskutert.

                   

 Ying Chen                                          Sverre A. Dahl 

   (leder, DNP)                                     (sekretær, DNP)