2.juni 2015

Innkalling med dagsorden: se vedlegg til høyre.

REFERAT STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Legenes Hus 02. 06. 2015, kl. 10:00-16:00.

 - Tilstede: Ying Chen (styreleder), Gitta Turowski, Ingvild Lobmaier, Rolf Bruun Bie, Sverre Dahl (referent), Rune Lilleng (under sak 27 og 28)), Tor-Arne Hanssen (pr. telefon under sak 23/15)

- Fraværende: Lars Helgeland, Tor-Arne Hanssen, Cecilie Alfsen (under sak 27 og 28)
 

Saksliste

 Sak 17/15        Godkjenning av saksliste og innkalling

                                - Godkjent uten anmerkning. 

 Sak 18/15        Godkjenning av referat fra styremøtet 26.01.2015

                                - Godkjent uten anmerkning.

 Sak 19/15        Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøtet DNP 2015

                                - Godkjent foreløpig uten anmerkning.

 Sak 20/15        Orienteringssaker

Høringer

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

-          Styret v/Ying har laget et høringssvar som ble godkjent av styret uten anmerkning.

Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i undervisning og forsking

-          Styret foreslår at faggruppen for obduksjonspatologi skal  se på dette og  om DNP skal gi en uttalelse.

DNPs reisestipend 2015

- Ann-Christin Beitnes, Erling Undesrud og Tormod Eggen har fått tildelt DNPs reisestipend i 2015.

Endring i styremedlemmer

- Bernard Majak fratrådte  som styremedlem og Gitta Turowski gikk inn  som nytt medlem fra å være tidl. varamedlem.. Rolf Bruun Bie ble valgt  som nytt varameldem etter årsmøtet. Styret ønsker Rolf  velkommen.

Oppdatering av faggrupper

-  (kfr. Ref. fra 26.01.15)

- Faggruppe for ikke-neoplastisk nyrepatologi: Harald Aarset trekker seg og styret har utnevnt Øystein Størkersen  som nytt medlem fra Helse Midt Norge. Styret oppfordrer for øvrig gruppen til å konstituere seg med valg av ny leder.

 -Faggruppe for urologisk patolog: Ole Johann Halvorsen trekker seg og  nytt medlem skal foreslås fra Helse Vest.

- Faggruppe for melanocyttisk patologi. Etter en total vurdering og innspill fra fagområdet og onkologisk miljø, utnevnes  Lars Akslen fra Helse Vest,  Ole Petter Clausen fra helse Sør-Øst, Silje Fismen fra Nord Norge og Bjørn Westre fra Helse Midt Norge.

–Faggruppen for perinatalpatologi: Karin Collet har trukket seg og Elisabeth Berget utnevnes som nytt medlem fra Helse Vest.

Generelt om faggrupper i DNP:

-          Det er viktig at faggruppene ikke utvides eller at det tas inn nye medlemmer uten kommunikasjon med styret. Nye medlemmer i faggruppene utnevnes av styret (kfr. retningslinger) 

-          Det skal også i utgangspunktet være god regional oppdekning og balanse mellom senior- og juniorpatologer, god kompetanse og erfaring samt er forskningsbakgrunn fra spesialitetsområder fordelaktig. Det må også tas hensyn til at sentralssykehusene, som driver med stor diagnostisk virksomhet, fortrinnsvis er representert i faggruppene. Medlemsskap i faggruppene er en tillitserklæring og det er således viktig at faggruppemedlemmer er aktive  og engasjerte.

Ny obduksjonslov

-Dette er et viktig ledd i kvalitetssikring, men styret ser at dette vil kunne medføre betydelig merarbeid og vil være ressurskrevende. Det er derfor viktig at avdelingene får tilføyet tilstrekkelig ressurser til dette arbeidet.

Brev om båretransportkostnader

- DNP er blitt informert om at det nå stadig oftere er et problem for begravelsesbyråene å få dekket de nødvendige fraktkostnadene i forbindelse med medisinsk obduksjon av personer som dør utenfor sykehus. NAV har mistolket  lovverk. Faggruppen obduksjon v /C. Alfsen har laget et utkast til Arbeids og sosialdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet. Styret gjennomgår utkast til brev og stiller seg bak dette.

Nytt sentralstyret i Dnlf

- Styret gratulerer Cecilie Alfsen som nytt medlem i Den Norske Legeforenings sentralstyre. Det er første gang at DNP er representert i sentralstyre. Patologifaget  i sin helhet skal synliggjøres.

Arkiv

- I forbindelse med Kreftregisteret(KR) s bytte av lokaler måtte DNP flytte sitt arkiv (ca. 18 permers var oppbevart i det gml. lokale til KR ,Styret anser dokumentene i arkivet som historisk og er viktig å bevare.  Sverre har undersøkt hos legeforeningen og de har ikke ledig plass å ha vårt arkiv. Materialet ligger foreløpig på Ahus og man må finner en langsiktig løsning. Arkivet bør samles på  et sted, og gjerne sentralt. Styret foreslår at arkivet bør gjennomgås på nytt  og se om noen kan kastes og bevares digitalt (Cecilie har gjort en stor jobb og har gjennom gått disse  tidligere og allerede har skannet inn en del).

Styreseminar  2015

-  Årets styreseminar vil bli 24. og 25. August på Holmen Fjordhotell.

- Foreløpige saker:    
DNPs strategi fremover (Nasjonale retningslinjer for molekylærpatologisk diagnostikk og persontilpasset medisin, utdanning, takstordning.  
Gjennomgang av statuttene           
Status Pakkeforløpene
SNOMED

Diskutere saker til Faggruppeseminaret 2015. Det skulle væretilknytning til Onkologisk forum,  men denne gangen er Onkologisk Forum holdes i Stavanger. Styret synes at det blir praktisk vanskelig å få de fleste faggruppeledere som har arbeidsplass i Osloområder å reise til Stavanger.  Det blir også stor reiseutgifter for DNP.. Styret foreslår foreløpig å legge faggruppeseminaret til Gardermoen og det planlegges å invitere representant fra Onkologisk Forum til faggruppe seminar og når frem en tett samarbeid. Dette tas opp på styreseminar  i aug.

 Sak 21/15        Evaluering av Årsmøtet 2015 og årsrapporten v/Chen

-          Årsmøte i DNP var vellykket etter tilbakemelding fra medlemmene, og .spesielt var faglig oppdatering fra faggruppene en viktig del av møtet. Stavanger gjorde en kjempejobb.

-          DNPs retningslinjer vedrørende arrangering av  årsmøter skal oppdateres av SUU og styret.

 Sak 22/15        Veileder med standardisert diagnoseformulering v/Hanssen og Dahl.

-          Det er også blitt fremmet forslag som lagt frem på årsmøtet om innføring av en felles utforming av diagnoseoppsettet i patologibesvarelsene for maligne diagnoser. Dette i form av felles strukturert diagnoseformulering og oppsummering, utarbeidet av faggruppene i samarbeid med KU, klinikere og Kreftregisteret, Dette tas opp på faggruppeseminar til høsten

-          Urogruppen er fortsatt ikke sendt inn oppdateringen og Tor Arne opplyser at det er underarbeid.

 Sak 23/15        SNOMED v/Hanssen

-          Tor-Arne Hanssen (på telefon):

 Nåværende SNOMED blir ikke lenger vedlikeholdt og planlegges utfaset frem mot neste årsmøte.

 - Alle faggruppeledere er inviterte til møte med HDir førstkommende torsdag 04.06.2015. HDir, Kreftregisteret og kvalitetsutvalget er enige om at SNOMED skal oppdateres og bruker den danske SNOMED-versjonen som et utgangspunkt for dette. Detaljnivået i den nye norske versjonen blir trolig ikke like høyt som i den danske versjonen, men hvilke koder som skal brukes skal  faggruppene og kvalitetsutvalget jobbe videre med utover høsten

- Ny norsk SNOMED-versjon planlegges å være ferdigstilt til neste årsmøte i DNP 2016.

- Wenche Reed fra KU skal delta i møte for laboratoriekodeverk. nasjonal rekvireringskoder og revisjon av takstverket som ledd i økt laboratorievirksomhet.

-I dag har både laboratorier og mikrobiologiske avdelinger en takstordning som gir inntekter som gjør dem selvstendige. Det diskuteres hvor vidt patologfaget kan få gjennom lignende takstordning for å sikre en mer bærekraftig økonomisk situasjon rundt diagnostikk i fremtiden.

Sak 24/15        Status forskningsutvalget og forskningskurs  v/Helgeland

- Forskningsutvalget har fortsatt ikke hatt møteaktivitet i 2015. Styret skal følge opp og det er viktig å holder fokus  i dette området .

- Neste forskningskurs planlegges å knyttes til årsmøtet i Bergen. Det er nå fire år siden siste kurs i forskning. Det tas opp på styreseminar.

Sak 25/15        Digitalpatologi v/Chen

- Det er i et pilotprosjekt i digitalpatologi v/Inger Nina Forstad  mellom OUS, AHUS og Sykehuset i Fredrikstad. som har fått støtte fra Helse Sør og Øst. . Her må man  først og fremst få IKT-systemet på plass..

- Inger Nina inviterer avdelingsledere til møte på Gardermoen 24. Juni.

- Må få i gang pilotprosjekt foreløpig for større iverksettelser. Styrets holdning er at det foreløpig ikke er gode nok systemer for å takle en total diagnostikk . Det begynnes med mindre områder på pilotbasis.

Sak 26/15        Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier

- KUU har hatt et møte i jan (kfr. Referat fra KUU). Det er satt opp kursplan for LIS frem til år 2021. Foreløpig kursplan ble lagt frem på årsmøtet og sendt til nettredaktør, Cecilie Alfsen. Plan skal gjennomgås på faggruppeseminar.

 Sak 27/15        Endring av antall obduksjoner v/Turowski, Rune Lilleng,

 - Ønske fra faggruppen, og LISr om redusert antall obligatoriske obduksjoner fra 200. Dette grunnet problematikk med å nå dette antallet ila spesialiseringstiden. Saken har lagt frem på årsmøte.  Årsmøtet slutter seg til at styret i samarbeid med spesialistkomiteen og fagutvalget  utarbeider forslag

- Rune Lilleng gir en kort status: 200 obduksjoner, hvor av 125 sykehusobduksjoner og 75 evt. rettslige eller fosterobduksjoner. Så langt er det ikke kjent med at obduksjonstall har forsinket  spesialistutdanning.

- Hvis tallet skal reduseres , må det diskuteres hvor vidt noe annet skal innføres i stedet.

-  Den nye obduksjonslova gir også økt behov for obduksjoner, noe som også må tas høyde for vedrørende eventuelt nytt antall påkrevde obduksjoner.

- Kvalitet vs. kvantitet må også tas i betraktning

- Utsetter saken til man ha evaluert hvordan prosessen etter ny obduksjonsloven og pakkeforløpene har fungert i dette året.

 Sak 28/15        Avvikling av obligatorisk kurs i rettsmedisin v/Lilleng

Faggruppe i obduksjonspatologi har foreslått at det er unødvendig med to obligatoriske kurs som er så sterkt overlappende som kurs i rettsmedisin og kurs i obduksjon. I og med bortfallet av det formelle grunnlaget som sakkyndighet for patologer, bør kurs i rettsmedisin omgjøres til et frivillig kurs og de nødvendige kunnskaper om rettspatologi for patologer inkluderes i det obligatoriske obduksjonskurset. Saken har blitt lagt frem på årsmøtet. Årsmøtet sluttet seg til at Spesialitetskomiteen i samarbeid  med faggruppe obduksjon og styret å lage et brev til Dnlf og  Helsedirektoratet.

 -Spesialitetskomiteen v/ Lilleng skal ta denne saken videre med Dnlf og Hdir

 Sak 29/15        Status økonomi v/ Lobmaier

                                 - Regnskap for 2014 og revisors beretninger er oversendt Dnlf.

 Sak 30/15        Eventuelt

Spesialitetskomiteen v/Lilleng skal delta i et møte med Hdir. angående ønske fra tannlegeforeningen om opprettelse av spesialitet for oralpatologi.  Denne saken har tidligere blitt behandlet i styret (Styremøte 23.08.2013, sak 38/13).

Styret har i prinsippet ingen kommentar til hvordan tannlegene organiserer faget sitt. Imidlertid bør et oralpatologisk fagmiljø ikke bli for lite og isolert. Det er svært få tannleger som driver oralpatologi i Norge og  i dag besvarer patologer stor andel av oralpatologi. DNP ønsker et tett samarbeid med tannleger som har kompetanse i oralpatologi.

Det vurderes også opprettelse av faggruppe for oralpatologi under DNP. Dette tas opp på faggruppeseminar.

 

Ying Chen, Leder DNP                   Sverre Dahl, Sekretær DNP                        18.08.15. Ahus