24. - 25. august 2015

STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2015
HOLMEN FJORDHOTELL 24. aug. kl. 11:00 – 25. aug. kl. 15:30.

Saksliste
Dag 1:
Sak 31/15        Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 32/15        Godkjenning av referat fra styremøtet 02.06.2015
Sak 33/15        Orienteringssaker
Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking
NBCG: Medlemsskap
Pakkeforløpene 
Labportalen 
Sak 34/15        Gjennomgå strategi for 2015-2016. v/Chen
 Sak 35/15       Molekylærpatologisk diagnostikk/ Persontilpasset medisin. v/Chen
 Sak 36/15        Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier
 Sak 37/15        Takster i patologifaget . v/Chen, Lobmaier og Dahl
 Sak 38/15        Gjennomgang av DNPs div. retningslinjer. v/Alle.

Dag 2:
Sak 39/15        SNOMED v/Hansen
Sak 40/15        Status forskningsutvalget og forskningskurs  v/Helgeland
Sak 41/15        Veilederen for besvarelse av maligne svulster v/Dahl
Sak 42/15        Faggruppene og saker til Faggruppeseinaret 2015. /Turowski og Chen
Sak 43/15        Digitalpatologi v/Chen
Sak 44/15        APMIS v/ Chen
Sak 45/15        Årsmøtet 2016 v/Chen og Lobmaier
Sak 46/15        Status økonomi v/ Lobmaier
Sak 47/15        Eventuelt 

REFERAT 
Tilstede:  Ying Chen , Ingvild Lobmaier, Tor-Arne Hanssen, Gitta Turowski, Rolf Bie og Sverre Dahl. Lars Helgeland pr. tlf. under sak 40/15 
Referent:          Sverre Dahl 

Saksliste 

Dag 1:

 Sak 31/15       Godkjenning av saksliste og innkalling

                               - Godkjent uten anmerkninger.

 Sak 32/15       Godkjenning av referat fra styremøtet 02.06.2015

                               - Godkjent uten anmerkninger.

 Sak 33/15       Orienteringssaker

Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i undervisning og forsking

 -          DNP og faggruppe for obduksjonspatologi har allerede gitt innspill til saken.

 NBCG: Medlemskap

 -          Lars Akslen fortsetter som representant for DNP i NBCG i en ny periode.

 Pakkeforløpene

 -          Noen fagområder fungerer bra med hensyn til svartid og i noen fagområder fungerer ikke så bra. Styret understreker at korte svartider aldri kan gå på bekostning av kvalitet. Utover dette er DNP positivt innstilt til pakkeforløpene og et videre samarbeid med de kliniske avdelinger. Det er også viktig at alle avdelinger for patologi dokumenterer effekter og utfordringer under pakkeforløpene slik at det kan gjøres evaluering på et senere tidspunkt.

 Labportalen

 -          DNP er positivt innstilt til Labportalen og DNP ønsker å bli med i denne prosessen. Styret mener også det vil bli nødvendig med en evaluering av hvordan det fungerer for patologifaget i et pilotprosjekt.

Sak 34/15       Gjennomgå strategi for 2015-2016. v/Chen

-          Kfr. Sak 34/14, referat Styreseminar 2014.

 -          Tettere samarbeid med klinikere: Man skal fortsette å tilnærme seg de kliniske fagmiljøene og her fortrinnsvis onkologene. Det foreslåes også å ha som målsetting å komme med et innlegg på onkologisk forum i fremtiden.

-          Utdanning og utvikling:

 Sikre LIS utdanning med A.B.C kursplan

 • Fortsette samarbeid om kurs med våre naboland:
  • NordiQC arrangerte kurs i immunhistologi i Krakow 2014.
  • Nytt kurs i immunhistologi i Krakow 2015.
 • Det foreslås å arbeide med å generelt knytte tettere samarbeid med patologimiljøene i de øvrige nordiske landene. Dette er for øyeblikket en langsiktig plan.

-    Kvalitetssikring av diagnostisk arbeid, tett samarbeid med andre institusjoner, bl.a. Kreftregisteret

-     Arbeide med takstordningen, slik at den på en bedre måte dekker faktiske utgifter og ivaretar nye testmetoder

Sak 35/15       Molekylærpatologisk diagnostikk/ Persontilpasset medisin. v/Chen

-          Styret mener at patolog må være representert i Hdir. Utredningsgruppen. Ying har skrevet brev til Hdir og DNLF og vi har nå fått en representant i referansegruppen og en i arbeidsgruppe. Representanter i disse gruppene må ivareta hele patologifagets interesser på landsbasis og ha kontinuerlig god kommunikasjon med styret i DNP.

-          Styret har telefon kontaktet med leder for molekylær faggruppeleder Hege Russnes  pr. telefon

-          Hege ønsker å sitte i referansegruppen som har oversikt over alle arbeidsgruppers arbeid.

-          Forslag til representanter fra DNP:

 • Hege Russnes (referansegruppe)
 • Ying Chen (arbeidsgruppe)

 -          Hege Russnes gi en orientering om det ovennevnte på årets faggruppeseminar.

 -          Styrets holdning er at slike analyser fortrinnsvis bør sentraliseres for å sikre kvalitet, der det kreves mye erfaring slik teknologien er i dag. Det må tas hensyn til kompetanse, volum og hensiktsmessighet økonomisk.

 Sak 36/15       Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier

-          Kursplan som ble lagt frem for årsmøtet gjennomgås og diskuteres og den vil bli oppdatert og lagt frem på faggruppeseminar.

-          Årsmøtene de kommende planlegges å bli lagt til:

 • OUS (2016)
 • Tromsø (2017)
 • Bergen (2018)
 • Ahus (2019)
 • Trondheim (2020)

 Sak 37/15       Takster i patologifaget . v/Chen, Lobmaier og Dahl

-          Lobmaier, Chen og Dahl kommer til å undersøke saken og skal gjøre opp et arbeide på hvordan en ny og eventuelt mer fornuftig takstordning  i patologifaget.

-          Leder i DNP har allerede kontaktet Hdir om takst i patologifaget og Hdir er i gang med utredning av takstsystem.

Sak 38/15       Gjennomgang av DNPs div. retningslinjer. v/Alle.

-          Ny versjon av vedtektene (revidert årsmøtet 2014) skal legges ut på nett. (Cecilie)      

 -          Alle DNPs retningslinjer og mandater er gjennom gått og diskutert. Endringer legges frem på årsmøte 2016.

 -          Representanter i faggruppene bør være spesialister i patologi .

  Dag 2:

 Sak 39/15       SNOMED v/Hansen

-          Kvalitetsutvalget har hatt to møter i år, og planlagt oppstart av SNOMED med Hdir. Hdir har gått inn med økonomisk støtte til et fysisk møte for faggruppene vedr. SNOMED. Kvalitetsutvalget gjør redigeringsjobben.

-          Planlegger å legge frem et revidert SNOMED-kodeverk til årsmøte 2016.

 Sak 40/15       Status forskningsutvalget og forskningskurs  v/Helgeland

-          Ikke møtevirksomhet siden sist styremøte. Planlagt neste møte denne høsten i forkant av faggruppeseminaret, der bl.a. forskningskurs for LIS skal diskuteres, Det blir et samarbeid mellom forskningsutvalget og CCBIO, UiB.

Sak 41/15       Veilederen for besvarelse av maligne svulster v/Dahl

-          Det er kun to kapitler manglende oppdatering..

-          Ny versjon av veilederen i besvarelse av maligne svulster vil bli lagt ut elektronisk på DNPs nettsider.

-          Dato for oppdatering/gjennomgang av kapitlene av de forskjellige faggruppene ble satt til innen januar hvert år, og dette opprettholdes videre.

 Sak 42/15       Faggruppene og saker til Faggruppeseinaret 2015. /Turowski og Chen

-          Kvalitetsutvalget:

 • Trond Viset går ut og Henrik Sahlin Pettersen går inn.

-          Faggruppene:

 • Faggruppe for gynekologisk patologi: Marit Valla går ut og Veronika Vesterfjell går inn.
 • Faggruppe for ikke-neoplastisk nyrepatologi: Harald Aarset går ut og Øystein Størkersen går inn.
 • Faggruppe for nevropatologi: David Scheie går ut og Jens Pahnke går inn.
 • Faggruppe for Perinatal- og placentapatologi: Karin Collet og Bjarne Lomholt Beck går ut og Elisabeth Berge Budal går inn.
 • Faggruppe for urologisk patologi: Ole Johan Halvorsen går ut og Jarle Arnes går inn.

-          Faggruppeseminaret 2015:

 • Gardermoen Park inn hotell. Foreløpig dato, mandag 26. og styremøte, tirsdag 27. Oktober.
 • Foreløpige saker:
  • Invitere onkolog til å holde innlegg (Chen)
  • Veilederen for besvarelse av maligne svulster (Dahl/Turowski)
  • Persontilpasset medisin (Chen)
  • Statusoppdatering SNOMED (Hanssen)
  • Oppfølgning av ”patologirapport” med Kreftregisteret (Hanssen)
  • Status KUU (Lobmaier)
  • Status Forskningsutvalget (Helgeland)
  • Digital patologi 

Sak 43/15       Digitalpatologi v/Chen

-          Brev fra Inger Nina Farstad gjennomgås og diskuteres.

-          Styret i er  positiv til innføring av digitalisering i faget og det er viktig med en felles nasjonal strategi for dette.

-          Undervisning, kurs,  konsultasjonsvirksomhet og forskning anses som mulige bruksområder i dag. Full digitalisering  av dagens diagnostikk er prematurt og til dels urealistisk i dag. Må utredes videre etter en prøveperiode.

-          Det er lite beskrevet av de reelle utfordringene og hvordan man kan løse disse.

-          bør ha kunnskapsbasert dokumentasjon angående effekt av bruk av digital patologi.

-          Det bør fremkomme hva er total kostnader hvis man skal investere i digital patologi som en nasjonal strategi.

Styret skal sende et brevsvar til Inger Nina og saken tas opp igjen etter tilbakemelding.

 Sak 44/15       APMIS v/ Chen

-          Brev fra Anna Bofin er tatt opp og diskutert i styret og Ying Chen skal gi tilbakemelding til Anne Bofin om styrets refleksjoner rundt temaet

 Sak 45/15       Årsmøtet 2016 v/Chen og Lobmaier

-          Årsmøtekurs:

 • 13. April
 • Tema: Pancreaspatologi

 -          Årsmøte :

 • Sted: Oslo Universitetssykehus, 14.-15. April
 • Kursleder: Ingvild Lobmaier
 • Tentativ frist for innlevering av abstracts/postere/påskeegg: 1.februar
 • Inviterer en onkolog å holde innlegg.
 • Faggruppeinnlegg: tentativt 6 faggrupper og ett planlagt innlegg fra kliniker.

 -          DNPs Årsmøte:

 • Årsmøte i DNP: 14:30 – 18:00.
 • Foreløpige saker:
  • Spesialistutdanning og kurs
  • Digitalpatologi
  • SNOMED
  • Status persontilpasset medisin
  • Kvalitetsarbeid
  • Endringer i statuttene
  • Status pakkeforløpene
  • Øvrige årlige saker

 Sak 46/15       Status økonomi v/ Lobmaier

-          Kasserer venter foreløpig på regnskap fra årsmøtet i Stavanger 2015.

-          Den økonomiske situasjonen i DNP anses som stabil og god.

 Sak 47/15       Eventuelt

-          Det ble tatt opp av  hvor vidt DNP bør støtte opp økonomisk mot et møte mellom ledere i utdanningsutvalgene ved de forskjellige avdelingene, for å bedre kommunikasjon og strategi vedrørende utdanning for LIS i patologi, i samråd med spesialistkomiteen.

Gitta tar kontakt med leder i spesialitetskomiteen.

-       Årbok i DNP.

-          DNP 100 år i 2023 og man bør begynne å planlegge.

-          Styret foreslår at nettredaktør gjør et oppslag på DNPs nettsider vedrørende den Internasjonale Patologidagen 18. November, 2015.

                                                                          

Ying Chen, Leder DNP                 Sverre Dahl, Sekretær DNP                      25.08.15. Ahus