Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2014 - 2015

26.-27. august 2014

24. august 2014

INNKALLING TIL STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
Holmen Fjordhotell  26.05.14 kl. 11:00 - 27.05.14 kl. 14:00.

Saksliste

Sak 31/14            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 32/14            Godkjenning av referat fra styremøte 12.05.14

Sak 33/14            Orienteringssaker:
Høringer v/Sverre

-          Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. 75-80 år.

-          Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig   spesialitetsstruktur for leger

-          Innspill til ny folkehelsemelding

-          Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer

-          Campus Oslo

Pakkeforløp for kreft – patologer i gruppene. 

Serverleie

  Oppgavefordeling i styret

Oppgavefordeling (makroassistenter)

  Status oppdatering veileder v/Sverre

DNLF fagmedisinsk representant.

Sak 34/14            DNPs strategi 2014-2015 v/ Ying

Sak 35/14            Status Kvalitetsutvalg i DNP v/ Tor-Arne

Sak 36/14            Status Kurs- & Utdanningsutvalg v/ Bernard

Sak 37/14            Status forskningsutvalg v/Lars

Sak 38/14            Helsetilsynets internkontroll ved patologiavdelinger.

Sak 39/14            Henvendelse fra medlem ang. diagnostiske retningslinjer.

Sak 40/14            Praksis for kursevaluering DNP

Sak 41/14            Oppnevning/oppdatering av faggrupper

Sak 42/14            Faggruppeseminar nov. 2014

Sak 43/14            Status økonomi v/Ingvild  

Sak 44/14            Annet

REFERAT FRA STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENINGEN

26.08.14 -27.08.14, Holmen Fjordhotell.

Tilstede:        Ying Chen, Lars Helgeland, Bernard Majak, Ingvild Lobmaier, Tor-Arne Hanssen og Sverre Dahl.

Sak 31/14     Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Godkjent uten anmerkninger.

 Sak 32/14     Godkjenning av referat fra styremøte 12.05.14

 • Godkjent uten anmerkninger.

 Sak 33/14     Høringer v/Sverre

-          Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. 75-80 år.

 • Diskutert og ikke funnet aktuelt for DnP å gi egen høringsuttalelse.

-          Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig  spesialitetsstruktur for leger

 • Styret i DNP og spesialitetskomiteen har laget et høringsbrev til legeforeningen, datert 25.05.2013. Bernard Majak og Ingvild Lobmaier skal se på dokumentet og eventuelt komme med innspill.

-          Innspill til ny folkehelsemelding

 • Diskutert og ikke funnet aktuelt for DnP å gi egen høringsuttalelse.

-          Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer

 • Styret i DNP stiller seg positiv til nytt forslag om styringsstruktur vedrørende nasjonal screening.
 • Styret vektlegger også viktigheten av faglig forankring og fornuftig økonomisk struktur, samt at  patologifaget er godt representert i styringsstrukturen i et slikt program. Ying og Sverre sender inn høringssvar.

-          Campus oslo

 • Diskutert og ikke funnet aktuelt for DnP å gi egen høringsuttalelse.

 -          Pakkeforløp for kreft – patologer i gruppene.

 • Styret har sendt ut et brev til patologer som sitter i de forskjellige gruppene for kreftpakkene. Styret ønsker at  representantene har et tett samarbeid med DNPs styre og faggruppeledere, i tillegg til godt samarbeid  representantene seg imellom, for å utarbeide gode nasjonale pakkeforløp.

 - Serverleie

 • Det vedtas en prøveordning denne høsten frem mot neste styremøte, der sekretær skal forsøke å laste opp DNPs elektroniske arkiv til styrets arbeidsrom på DNLFs nettsider. Styremedlemmene skal deretter forløpende vurdere nytten av en slik ordning frem til neste møte, der saken diskuteres på nytt.

 - Oppgavefordeling i styret

 • Styrets leder åpner med en anmodning på generell basis til alle som har verv i DNP, at det tilstrebes mest mulig tilgjengelighet med rask responstid på henvendelser fra styret. Dette gjelder spesielt høringssvar, da det her ofte er kort svartid.  
 • Styreleder legger frem oppgavefordelinger mellom styremedlemmene. Ingen innvendinger.

- Oppgavefordeling (makroassistenter)

 • Helse midt-norge har blitt tildelt oppgaven for å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre  med dette. Det skal være en representant fra DNP. Styret skal følge opp saken.

-  DNLF fagmedisinsk representant.

 • Ying ble valgt inn som varamedlem i landsstyret av FaMe, valggruppe 5 i Dnlf.

 Sak 34/14     DNPs strategi 2014-2015 v/ Ying Chen

-          Styret har diskutert følgene strategi:

 • Ny takstordning
  • Arbeide med å fornye takstordningen, slik at den på en bedre måte dekker faktiske utgifter og ivaretar nye testmetoder.
  • Media
   • Fortsette arbeidet med synliggjøring av patologifagets og patologens sentrale rolle i diagnostikk, men hovedvekt på kreftdiagnostikk og persontilpasset medisin.
   • Tettere samarbeid med klinikere
    • Forsøke å etablere et ennå tettere samarbeid med andre fagspesialiteter, med hovedfokus på onkologi.
   • Utdanning og utvikling
    • Bidra til å sikre LIS-utdanning med fokus på diagnostikk med god kvalitet.
    • Styrke molekylærpatologi som en del av LIS-utdanningen. Kurs i molekylærpatologi er allerede et obligatorisk kurs.
    • Bidra til digitalisering som verktøy. Dette er fortsatt i utviklingsfase.
    • Samarbeid om kurs med våre naboland.
   • Oppdatering av kodeverk (SNOMED)
    • Med utgangspunkt i den Danske SNOMED-versjonen arbeides det med å få Helsedirektoratet til å ta eierskap til prosess med kontinuerlig oppdatering av kodeverk i patologi. Saken skal diskuteres på faggruppeseminaret.

 -          Videre oppgavefordeling:

 • Arbeid med takstordning og media: Leder, sekretær og kasserer
 • LIS-legeutdanning: Bernard Majak
 • Kodeverk: Tor-Arne Hanssen
 • Molekylærpatologi: Lars Helgeland

 Sak 35/14     Status kvalitetsutvalg i DNP v/ Tor-Arne Hanssen

-          Kvalitetsutvalget har sålangt hatt telefonisk korrespondanse, men planlegger å møtes denne høsten.

-          Oppdatering av kodeverk vil være hovedtema denne høsten (se sak 34, DNPs Strategi)

Sak 36/14     Status Kurs- og Utdanningsutvalget (KUU) i DNP v/ Bernard Majak

-          Det er planlagt møte i KUU i oktober denne høsten.

-          Det skal taes opp planlegging av fremtidige kurs, med hovedansvar for dette hos de enkelte faggruppene, og KUU skal være pådriver og tilrettelegge.

-          Det er allerede knyttet kontakt med Sverige vedrørende fellesordning om utdanningskurs og det planlegges å etablere et samarbeid omkring dette. Det skal gjøres avklaringer om hvordan dette skal gjennomføres slik at kurs blir tellende og får dekket reiseutgifter gjennom DNLF.

-          Forbedre veiledningen av LIS-leger i patologi, og legge strategi for å beholde langtkomne LIS-leger i patologifaget. Forsøke å beholde erfarne patologer i faget og sørge for å legge forhold til rette for at seniorer i stor grad kan bidra til erfaringsoverføring og undervisning av unge kollegaer og LIS.

-          Det har vært diskusjon om å innføre lokale prøver for leger i spesialisering i de forskjellige organsystemene, dels for kvalitetssikring av spesialister og dels for å konkretisere innhold, med praktisk gjennomføring av attestasjonsskjema utsendt fra Helsedirektoratet. DNP ønsker ikke å anbefale dette nå, men hver enkelt avdeling bør gjøre vurderinger om hvordan innhold i attestasjonsskjema vurderes i forhold til LIS.

Sak 37/14     Status forskningsutvalget i DNP v/ Lars Helgeland

-          Det planlegges å holde 2 møter årlig, med neste møte omkring dette årets Onkologisk Forum.

-          Forskningsutvalget har fremmet forslag om å gjøre forskningskurs til en obligatorisk del av spesialiseringen i patologi.

-          Status reisestipend:

 • Retningslinjer for reisestipend er uendret til 2015.
 • Skal vesentlig finansieres av renteavkastning på DNPs sparekonto

 Sak 38/14     Helsetilsynets internkontroll ved patologiavdelinger v/ Ying Chen

-          I Helsetilsynets internkontroller ved flere patologiavedelinger ble det funnet en del avvik

-          Styret i DNP vurderer det som viktig for kredibiliteten for faget at vi holder en høy standard på vår virksomhet. Styret henstiller derfor alle avdelinger om å gå gjennom de konkrete tilbakemeldingene for systemsvikt som er påvist i 2014 for å lære av dette. Styret kommer med en henstilling til alle patologiavdelinger i Norge om å gjennomgå alle rutiner og dokumentasjon internt på avdelinger med tanke på kvalitet, pasientsikkerhet og fagutvikling.

Sak 39/14     Forslag om veileder for ikke-maligne svulster fra medlem v/ Ying Chen

-          Det ble ved forrige styremøte (konstitueringsmøte) fremmet forslag om å opprette en veileder i besvarelse av ikke-maligne svulster og spesielt ikke-malign diagnostikk.

-          Styret beslutter at dette er faggruppeanliggende og foreslår at dette  taes opp på førstkommende faggruppeseminar.

Sak 40/14     Praksis for kursevaluering i DNP v/ Ying Chen

Styret har gjennomgått Dnlf sin Håndbok for kursledere (rev. April 2014) vedrørende kursevaluering.

-          Ved fremtidig kursevaluering i DNP, med hovedvekt på evaluering av foredragsholdere, vedtar styret at:

 • Som nevnt i håndboken er hensikten med kursevaluering å forbedre kurs til neste gang det skal holdes, og da vil tilbakemelding til kursleder og hver enkelt  foredragholder være viktig, men informasjon som dreier seg om den enkelte forelesning/foreleser skal være anonym, og evalueringene bør ikke publiseres på nettet.

 Sak 41/14     Oppnevning og oppdatering av fagrupper i DNP v/ Ying Chen

-          Styret i DNP foreslår  at antall faggruppeverv begrenses til 2 verv pr. person. Styret mener at et begrenset antall ansvarsområder og derav redusert arbeidsmengde øker kvaliteten i den enkelte faggruppe.

-          Styret har tidligere vedtatt at faggruppene bør være

sammensatt av spesialister med mye diagnostisk erfaring, samt ha god regional oppdekning.

 - Faggruppe for Mammapatologi

Lars A. Akslen, leder                                               Haukeland universitetssykehus

Elin Mortensen                                            Universitetssykehuset Nord-Norge

Jon Lømo                                                      Oslo universitetssykehus

Marianne Brekke                                         St. Olavs Hospital

Ying Chen (går inn etter Peter Blom)        Akershus Universitetssykehus

Per Bøhler (går ut)                                      Oslo universitetssykehus

Peter Blom (går ut)                                     Akershus Universitetssykehus

 - Faggruppe for Urologisk patologi

Tor Arne Hanssen (kst..leder)                    Universitetssykehuset Nord-Norge          

Ole Johan Halvorsen                                               Haukeland universitetssykehus

Øystein Størkersen                                      St. Olavs Hospital

Ulrika  Axcrona                                            Oslo Universitetssykehus

Bjørn Isfoss (går inn)                                  Sykehuset i Skien

 - Styret vedtar at fagruppen utvides med ett medlem til 5 medlemmer, og vedkommende representerer et sentralsykehus med mye diagnostikk. Dette grunnet stort fagfelt med raskt utvikling.

 - Faggruppe for Molekylær patologi

Hege Russnes, Leder                                              Oslo universitetssykehus

Olav Vintermyr                                            Haukeland universitetssykehus

Harald Aarset                                               St. Olavs Hospital

Sonja Steigen (går inn)                               Universitetssykehuset Nord-Norge

Lill-Tove Busund (går ut)                           Universitetssykehuset Nord-Norge

- Faggruppe for Hematopatologi

Lars Helgeland, leder                                  Haukeland universitetssykehus

Lars Uhlin-Hansen                                       Universitetssykehuset Nord-Norge

Jan Klos                                                         Stavanger universitetssykehus

Klaus Beiske                                                 Oslo universitetssykehus

Håkon Hov (går inn)                                               St. Olavs Hospital

Harald Aarset (går ut)                                St. Olavs Hospital

- Faggruppe for Nevropatologi

Sverre Torp                                                  St. Olavs Hospital

Hrvoje Miletic                                               Haukeland universitetssykehus

Sigurd Lindal                                                Universitetssykehuset Nord-Norge

David Scheie (går ut)                                  Oslo Universitetssykehus

 - Styret oppfordrer faggmiljø til å velge nytt medlem fra OUS.

 - Faggruppen må utnevne ny leder.

- Faggruppe for Gastrointestinal patologi

- Ingen endringer.

- Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi

            - Ingen endringer.

- Faggruppe for Gynekologisk patologi

            - Ingen endringer.

- Faggruppe for Perinatalpatologi og placenta

            - Ingen endringer.

- Faggruppe for Ben- og bløtvevspatologi

            - Ingen endringer.

- Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi

            - Ingen endringer.

Faggruppe for Obduksjonspatologi

            - Ingen endringer.

- Grunnen til at det ikke oppnevnes noen ny representant i faggruppen for obduksjon, er at Helse Vest allerede er representert og faggruppens størrelse skal være på lik linje med andre faggrupper

Faggruppe for cytologi

            - Ingen endringer.

Faggruppe for dermatopatologi

- Det forrige styret har tidligerebesluttet at faggruppe for melonocyttisk hudpatologi og faggruppefor ikke melanocyttisk hudpatologi slås sammen til en gruppe.

-          Ny faggruppe for dermatopatologi:

 • Silje Fismen                    Helse Nord
 • Bjørn Vestre                   Helse Midt-Norge
 • Erling Undersrud           Helse Vest
 • Alec Thompson             Helse Sør-Øst
 • Magnus Røger                Fürst Lab.

 Sak 42/14     Faggruppeseminaret 2014 v/ Ying Chen

-          Årets faggruppeseminar legges opp mot Onkologisk Forum og holdes 19. November. Det neste styremøtet avholdes 18. November.

-          Temaer ved årets faggruppeseminar:

 • DNP strategi 2014-2015
 • Oppdatering av kodeverk v/ Tor-Arne  Hanssen
 • Kurs, tidligere avholdte og fremtidige planlagte
 • Veileder for ikke-maligne svulster og spesiell diagnostikk.
 • Status faggrupper.

Sak 43/14     Status økonomi i DNP v/ Ingvild Lobmaier

-          Styret anser økonomisk status i DNP som god.

-          Det taes opp og diskuteres skifte av kontobetingelser hos DNB med forslag om opprettelse av Bedriftskonto. Styreleder og kasserer sammen med  kunderådgiver i DNB gjør en vurdering om hvilken løsning som møter DNPs behov best.

-          Statusoppdatering i denne saken ved neste styremøte.

-          Vedrørende endring av registerering i  Brønnøysund-registeret.

 • Det er upraktisk med tilstedeværelse av alle styremedlemmer ved overføring av fullmakt til ny kasserer i banken.
 • Styret vedtar at ett styremedlem i tillegg til styreleder er nok til å møte opp i banken når det skal skiftes kasserer.

 Sak 44/14     Annet:

-          Styret vedtar at man bestille penner med logo til neste årsmøte

-          Styret vedtar at faggruppemedlemmer med ekstraordinær innsats kan motta en påskjønnelse i form av en gave etter endt verv.