Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2014 - 2015

27. oktober 2015

3. desember 2015

INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING  Drammensveien 82B, Oslo  27. okt. kl. 09:00 –kl. 15:30.

 Saksliste

 Sak 47/15        Godkjenning av saksliste og innkalling

 Sak 48/15        Godkjenning av referat fra styremøtet 24-25.08.2015

  Sak 49/15        Orienteringssaker

Høring

Høringsbrev-Oppgaver i fremtidig spesialtetsstruktur

Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler"

 Høring – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg"

 Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

 Norsk Lab. kodeverk

APMIS

Digitalpatologi

 Sak 50/15        Årsrapport 2015

 Sak 51/15        Status SNOMED v/Hassen

 Sak 52/15        Status forskningsutvalget og forskningskurs  v/Helgeland

 Sak 53/15        Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier

 Sak 54/15        Evaluering av faggruppeseminar

 Sak 55/15        Status økonomi v/Lobmaier

 Sak 56/15        Årsmøte 2016

 Sak 57/15        Endring av antall obduksjoner

 Sak 57/15        Eventuelt 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Tilstede:           Ying Chen, Ingvild Lobmaier, Gitta Turowski og Rolf Bie.

Fravær:             Lars Helgeland, Tor-Arne Hanssen, Sverre Dahl 

Referent:          Rolf Bie 

Sak 47/15       Godkjenning av saksliste og innkalling

- Godkjent uten anmerkninger. 

Sak 48/15       Godkjenning av referat fra styremøtet 24-25.08.2015

- Godkjent etter noen små rettelser.

Sak 49/15       Orienteringssaker

Høring

Høringsbrev-Oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur

Det er sendt høringssvar til DNLF, der det er uttrykt skepsis til om RHF kan håndtere et såpass komplekst område som spesialistutdanning av leger i forhold til krav om økonomisk balanse, effektivisering og ressurs bruk. Patologi er et lite fagområde. DNP er helt avhengig av at man har et økonomisk velsmurt nasjonalt samarbeid mellom faggruppene i DNP og patologiavdelingene ved de forskjellige helseforetakene for å sikre at man beholder kvaliteten

 Høring - Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev i implementering av EU-regler"

Dette tas til etterretning.

Høring – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg"

Styret i DNP tilslutter seg i prinsippet til DNLF sin uttalelse. Forskningsutvalget i DNP gir uttalelse i saken ved leder.

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk 

Norsk Lab. kodeverk

Ingvild opplyser at OUS har fått oppdrag av Hdir. OUS  ser på konkrete kostnader og gir en oversikt. Antatt frist er før jul 2015. Nåværende Nasjonal lab. kodeverk (NLK) samt  T- og M-koder er ikke egnet til å evaluere reelle kostnader. Ingvild lager utkast til brev til HDIR. 

APMIS 

A.  Bofin fortsetter inntil videre som representant i APMIS.

 Digitalpatologi

          Styret i DNP støtter  en  nasjonal strategi om digital patologi, som er anført i brev ved  I. N. Farstad.    Man ser for seg tre hovedområder, der digital patologi vil være av stor nytte allerede idag; undervisning (herunder tverrfaglige møter), forskning og konsultativ virksomhet. Et viktig utgangspunkt er pasientsikkerhet. I tillegg til dette er det av vital betydning at man ikke ser for seg at denne metodikken kan komme til og erstatte patologer. Slik det er i dag tar denne metodikken lengre tid, som diagnostisk verktøy, enn dagens rutine diagnostikk. Kravene til snitt tykkelse medfører også merarbeid for bioingeniører. IKT (Sykehuspartner?) er også en kritisk ressurs og må være på plass før metodikken kan implementeres. Ingvild skriver utkast til brev til HDIR med styrets synspunkter.

 Sak 50/15       Årsrapport 2015

Sekretær og leder tar hovedansvaret for rapporten. Nøye korrektur av den, ved de øvrige medlemmer av styret, er nødvendig. Når det gjelder rapportering av aktivitet er det sterkt ønskelig med registrering av bruken av vikarer ved de forskjellige avdelingene. Det er også uheldig at aktivitet ved Fürst ikke meldes inn. Frist for innsendelse av aktivitetstall fra avdelingene er 1. februar 2016. det er planlagt styremøte etter at disse tallene er kommet på plass. Det er uheldig at regnskapet fra årsmøtet i Stavanger mars 2015 ennå ikke er innrapportert.

Sak 51/15       Status SNOMED

Alle faggruppene jobber nå med SNOMED som skal være på plass 1. november 2015. Klassifikasjonen baserer seg på danske SNOMED, som er uhyre detaljert, og må tilpasse norske forhold. Kvalitetsutvalget skal gå gjennom forslagene fra faggruppene og harmonisere disse.

Styret har lest gjennom siste utkast av ” Avtale mellom Den norske patologforening og Helsedirektoratet om forvaltning av og ansvar for SNOMED for patologi” uten innvendinger. Denne saken er behandlet på årsmøte 2015 og DNLFs jurist har også sett på dette. Ying som leder v/DNP kan undertegne denne avtalen.

Sak 52/15       Status forskningsutvalget og forskningskurs.

  • Det avholdes et møte med leder, L. Helgeland, før jul 2015.
  • Forskningskurs i planlagt i samarbeid med professor L. Akslen ved CCBIO, UiB.
  • Translasjonsforskning i samarbeid med kliniske miljøer skal være et fokus.

Styret oppfordrer ledere ved landets patologiavdelinger og legge forholdene til rette for forskning. Det er ønskelig at forskningsutvalget tar opp denne problemstillingen i sitt kommende møte.

Sak 53/15       Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier

Styret støtter det nåværende opplegget. Kursplanen legges frem for årsmøtet 2016. Ingvild sender henstilling til cytologi faggruppen om å se på muligheter for årlig obligatorisk kurs i cytologi pga. kapasitet (det er opplyst at en del LIS ikke fikk plass på sist kurs).

Styret har fått  bekymringsmelding når det gjelder ulik praksis vedr.  utdanning av LIS med forskjellige kvalitet på ulike utdanningssted. Det er ønskelig å få til en nasjonal satsing på utdanning i regi av DNP.  Gitta tar kontakt med Rune Lilleng v/spesialitetskomiteen om et  nasjonalt  møte med leder ved utdanningsutvalgene i hele landet.

Sak 54/15       Evaluering av faggruppeseminar

Erfaringene fra faggruppeseminaret på Gardermoen er positive. Det er stilt spørsmål om disse seminarene skal gå over to dager annenhver gang. Det var positive erfaringer med å involvere kliniker, professor J. Geisler, og Kreftregisteret. Det oppfordres til å bruke strukturert diagnoseformulering og oppsummering i diagnosefeltet. For  å sikre kompleksiteten og kvaliteten ved besvarelse av diagnosen. Representanter fra faggruppene bør være med på Onkologisk forum. Patolog oppfordres også til  å  publisere innlegg i ”Onkonytt”.

 Sak 55/15       Status økonomi v/Lobmaier

Økonomien beskrives som god. Stipender er utbetalt. Regnskapet fra årsmøtet 2015 etterlyses

Sak 56/15       Årsmøte 2016

Møtet blir i april og innledes onsdag med kurs i pancreaspatologi 13.april . Årsmøte og årsmøtekurs torsdag og fredag, 14. og 15. april.  Her er det tenkt at onkolog prof., J. Geisler inviteres til å holde et innlegg Ingvild sender brev til faggruppeledere med forespørsel om hvem som vil bidra – det er plass til 6 innlegg.

Sak 57/15       Endring av antall obduksjoner

I etterkant av faggruppeseminaret ble det holdt ekstraordinært styremøte med faggruppeleder G. C. Alfsen og leder av spesialistkomiteen, R. Lilleng. Bakgrunnen er frykt for at en generell reduksjon av antallet obduksjoner i Norge kan medføre at det ikke utdannes nok spesialister i patologi i Norge. Det ble besluttet å redusere spesialistkravet til 150 obduksjoner, herav minst 100 av voksne individer. Styret har imidlertid en uro når det gjelder om dette antallet er tilstrekkelig for utvikling av tilstrekkelig kompetanse i obduksjonspatologi, herunder generell kunnskap i makroskopisk anatomi og basis for makroarbeid.

Sak 57/15       Eventuelt

Et beløp på ca. kr. 4000 til erkjentlighetsgaver ble besluttet overført.

Sak 58/15       Eventuelt

Styret vedtok og skrev under en kontrakt som medfører at HDIR overtar ansvaret for SNOMED, med DNP som faglig ansvarlig for virksomheten. Dette er lagt frempå DNP årsmøtet og DNLF.

 Ying Chen, Leder DNP                 Rolf Bie,  varemedlem for sekretær DNP                          28.10.15.