15.-16.september

INNKALLING TIL STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2016

HOLMEN FJORDHOTELL 15. sep. kl. 11:00 – 16. sep. kl. 15:30.

Saksliste 

Dag 1:

 Sak 31/16        Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 32/16        Godkjenning av referat fra styremøte 20.05.16

Sak 33/16        Orienteringssaker:

A).        Høringer 

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater v/Wik

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

 Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 v/Lott og Bie

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3 v/Lott og Bie 

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft v/lott og Chen  

Høring- Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk v/Chen 

    Miljødirektoratet ønsker innspill om reguleringsforslag for bruk av formaldehyd 

B).       Status SNOMED v/Mangrud

C).       Status NLK v/Chen

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2016/t16-0513.pdf

D).       Ny DNPs representant i NGICG

http://ngicg.no/

E).       Norwegian Society of Pathology - short description (ESP website)

            http://www.esp-pathology.org/

Sak 34/16              Strategi for 2016-2017 v/ Chen

Sak 35/16              Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier

Sak 36/16              DNP nettsider v/Lott

Sak 37/16              Ny spesialitetsstruktur v/ Bie

 

Dag 2:

Sak 38/16             Status Forskningsutvalg v/ Wik

Sak 39/16               Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

Sak 40/16              Kurs- og utdannings utvalg v/Lobmaier og Rise

Sak 41/16               Faggruppeseminaret 2016 v/ Chen

Sak 42/16              Status Digital patologi v/ Bie og Chen

Sak 43/16              Årsmøtet 2017 v/  Lott

Sak 44/16              Molekylær patologi v/Chen

Sak 45/16              LIS-forum v/Wik

Sak 45/16             Økonomisk støtte fra DNP v/Chen

Sak 45/16             Status økonomi v/ Lobmaier        

Sak 46/16              Eventuelt

Referat

Tilstede:   Ying Chen, Ingvild Lobmaier, Rolf Bie,  Elisabeth Wik, Ok Målfrid Mangrud, Ingrid Lott og Tor Vikan Rise            

Referent:          Ingrid Lott

Saksliste og referat

 Dag 1:

 Sak 31/16        Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 32/16        Godkjenning av referat fra styremøte 20.05.16

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 33/16        Orienteringssaker:

A).       Høringer

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater v/Wik

Forskningsutvalget utarbeider et høringssvar.  

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) 

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene del 1 v/Lott og Bie

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3 v/Lott og Bie 

 Styret i DNP utarbeider høringssvar for høringene vedrørende ny spesialistutdanning.

 Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft v/Lott og Chen  

DNP har gitt uttalelse i samarbeid med faggruppe i cytologi og mammapatologi.

 Høring- Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk v/Chen  

Styret i DNP har gitt uttalelse.

Miljødirektoratet ønsker innspill om reguleringsforslag for bruk av formaldehyd https://www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=23469&epsanguage=no

Styret i DNP gir uttalelse.

B).       Status SNOMED v/Mangrud

Arbeidet med ny SNOMED kodeverk er i sluttprosessen. Endelig forslag gjøres tilgjengelig for faggruppene før faggruppeseminaret for eventuelle innspill. DNP styret anerkjenner nødvendigheten av regelmessig oppdatering av kodeverket. Dette vil være avhengig av faggruppenes arbeid og anbefalinger, samt økonomiske tilskudd.

C).       Status NLK v/Chen

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2016/t16-0513.pdf

DNP har sammen med andre foreninger skrevet en kronikk. Helsedirektoratet har siden initiert møter med fagmiljøet, og patologer er representert fra 4 helseregioner. DNP er ikke representert. Innføringen av NLK er foreløpig utsatt til 01.01.2017.

D).       Ny DNPs representant i NGICG

http://ngicg.no

Caroline Verbeke er ny DNP representant i NGICG.

E).       Norwegian Society of Pathology - short description (ESP website)

            http://www.esp-pathology.org/

Styret i DNP har i samarbeid med DNP’s nettredaktør forfattet en beskrivelse av foreningen til hjemmesiden til European Society of Pathology (ESP).

Sak 34/16              Strategi for 2016-2017 v/ Chen

DNPs strategiplan er gjennomgått og diskutert. Flere av satsingsområdene videreføres.

Styret vil videreføre strategien med synliggjøring av faget. Dette er viktig for videre rekruttering og for å øke kunnskap om faget. Dette bør gjøres på flere nivåer, inkludert overfor andre leger, kreftforeninger, i utdanningsinstitusjoner, og for pasienter og befolkningen generelt, og det bør stimuleres til bedre dialog med politikere. Det er ønskelig med et nasjonalt samarbeid og en nasjonal strategi. Den internasjonale patologidagen er en god anledning som det planlegges å bruke aktivt i 2017.

Å sikre LIS-utdanning og etterutdanning skal videreføres som satsingsområde. For å bedre kvalitetssikre LIS-utdanningen ønsker DNP et nasjonalt tett samarbeid og en nasjonalt utarbeidet utdanningsplan. Kartleggingen for dette videre vil være sentralt etter innføring av ny ordning for spesialistutdanning i 2017, og dette vil bli drøftet på årsmøtet.

Molekylær patologi skal fortsatt være et satsingsområde. Det legges spesielt vekt på kompetanseøkning hos LIS og etterutdanning av overleger, og hvordan dette spesielt kan oppnås på sykehus som ikke har molekylær patologi. Det skal lages en nasjonal plan for implementering av molekylær patologi, og Hege Russnes v/faggruppe molekylær patologi skal presentere dette på faggruppeseminaret.

Kvalitetssikring av diagnostikk er en viktig del av patologifaget. Rapportene fra Kreftregisteret viste en del variasjon i diagnosesvar/parametre mellom forskjellige patologiavdelinger. Pr i dag finnes det ikke et godt eksternt kvalitetssikringssystem i Norge. Det er flere avdelinger som er delvis akkreditert, og andre avdelinger følger etter. Styret ser behov for en nasjonal plan på dette området og ønsker gradvis å bygge opp et godt eksternt kvalitetssikringssystem.

Styret ønsker å følge med utviklingen av digital patologi. Digital patologi åpner for svært mange spennende muligheter innen patologifaget. Det er viktig med en nasjonal strategi for innføring av digital patologi, slik det arbeides med i Nasjonal digital arbeidsgruppe (kfr sak 42/16).

DNP legger til styrking av forskning i patologi som et nytt, selvstendig satsingsområde, og vil arbeide for å ivareta og styrke akademisk patologi i Norge. Det er avgjørende å synliggjøre viktigheten av forskningens bidrag til videreutvikling av patologifaget og dets bidrag til moderne medisin. For å øke forskning, er det essensielt at det avsettes tid til dette, og at det er økonomiske rammer som ivaretar muligheten til å forske. Diskusjon med arbeidsgivere, og informasjonsarbeid mot disse, vil være et viktig element. Mangel på ferdige spesialister erkjennes som et viktig hinder for muligheten til å avsette tid til forskning blant patologer i dag. Det er ønskelig å utarbeide en nasjonal strategi for arbeidet med styrking av akademisk patologi.     

Sak 35/16              Status kurs og utdanningsplan v/ Lobmaier

Det er ingen endringer i kursplanen 2017-2021. Evalueringsskjema fra fremtidige kurs ønskes tilbake til KUU for videre evaluering av kursplanen. KUU sørger for at planlagte kurs blir gjennomført.

Sak 36/16              DNP nettsider v/Lott

DNP styret har gjennomgått nettsidene. Det vil gjøres flere oppdateringer og utbedringer som skal videreformidles til nettredaktøren. Det er viktig med god kommunikasjon mellom styret og nettredaktøren. Styret setter stor pris på nettredaktørens innsats gjennom mange år. En vil sondere muligheten for bidrag til nettsidene også fra andre kolleger.

Sak 37/16              Ny spesialitetsstruktur v/ Bie

DNP styret avgir høringssvar og avventer implementeringen av ny spesialitetsutdanning i 2017.

Dag 2:

Sak 38/16             Status Forskningsutvalg v/ Wik

Wik har tatt over som leder. For øvrig blir utvalget som før. Utvalget utarbeider strategi for de neste to årene. Generelt er det ønskelig å synliggjøre forskning på nettsiden, stimulere til økt forskning innen patologi, samt styrke muligheten for forskningssamarbeid mellom avdelingene. FU skal møtes 7. oktober.

Sak 39/16              Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

SNOMED er i sluttfasen. Leder er foreløpig ikke erstattet. KUU uttrykker viktigheten av å fortsette SNOMED-arbeidet i form av fremtidige oppdateringer og ser på flere løsninger for hvor ofte og hvordan dette kan gjøres. For videre kvalitetssikring vil det være essensielt med tett samarbeid med faggruppene. Ved endringer av koder er det viktig å sikre informasjonsflyt til alle avdelingene. Det er foreslått å utarbeide en kodeveileder og eventuelt slå dette sammen med veileder for biopsibesvarelser. Dette drøftes videre på faggruppeseminraet.

Sak 40/16              Kurs- og utdannings utvalg v/Lobmaier og Rise

Kursplaner for LIS for 2017-2021 er tidligere vedtatt på årsmøtet 2016.

Styret har drøftet hvordan etterutdanning tilrettelegges best. Vi har igjen diskutert mulig samarbeid med nordiske land og evt. i Europa. KUU arbeider videre med temaet.

Utdanningsutvalgsledere i Helse Sør-Øst skal møtes for drøfting av ny spesialistutdanning, internutdanning og kvalitetskontroll. Styret synes initiativet fra Gitta Turowski er positivt. Det er bedt om økonomisk støtte til møtet, men det har styret ikke hjemmel til per dags dato. DNP har tidligere vedtatt at det vedrørende LIS-utdanning og etterutdanning skal være en nasjonalt utarbeidet plan i regi av DNP i samarbeid med spesialistkomiteen. (Se også strategi for 2016-2017).  Styret ønsker at en representant fra KUU kan inkluderes i eventuelle fremtidige nasjonale møter med utdanningsutvalgenes ledere for lettere å kunne tilpasse strategien til LIS-legenes reelle behov.  Lobmaier fra KUU gir tilbakemeldingtil Turowski.

Sak 41/16              Faggruppeseminaret 2016 v/ Chen

Plan for faggruppeseminaret er gjennomgått.  Det er gjort mindre endringer.  Sekretæren sender ut nytt oppdatert program. Alle faggrupper skulle være representert, dessuten leder i spesialitetskomiteen og utvalgene. Styret har invitert representant fra Kreftregisteret som kommer, mens representant fra Helsedirektoratet har ikke anledning til å komme. Styret har også invitert gjesteforedrag fra Danmark, men har ikke fått bekreftet dette ennå.

Sak 42/16              Status Digital patologi v/ Bie og Chen

Rolf er DNPs representant i Nasjonal digital patologigruppe. Ying deltok på prosjektstyremøte NIKT - digital patologi konseptstudie, avholdt 1. september. DNP støtter utvikling og innføring av digital patologi, men man må også være realistiske i forhold til utfordringer. Det er et viktig med en nasjonal plan, og et viktig prinsipp er at det nasjonalt innføres produkter som kan «snakke sammen».

Sak 43/16              Årsmøtet 2017 v/  Lott

Årsmøtetema er ”diagnostiske metoder” og avholdes på Radisson Blu i Tromsø torsdag 23. – fredag 24. mars, med årsmøtekurs onsdag 22. Mars.

Sak 44/16              Molekylær patologi v/Chen

Faggruppe for molekylær patologi utarbeider en nasjonal strategi.

Det er stor interesse for å opprette en forening for molekylær patologi underlagt DNP. Styret avventer skriftlig henvendelse fra molekylær patologi miljøet før videre behandling. Temaet drøftes på faggruppeseminaret.

Sak 45/16              LIS-forum v/Wik

Det er fremmet forslag om å etablere et ”LIS-forum” underlagt DNP bestående av en representant fra hvert helseforetak, inkluderende også LIS-medlem i Spesialitetskomiteen og LIS-representant i DNP-styret. Flere andre spesialistforeninger har en slik LIS-gruppe. LIS-forumet vil fremme et nasjonalt samarbeid mellom LIS på tvers av avdelingene og være en formell arena for å arbeide med bl.a. fagmedisinske emner, forskning, og utdanningskvalitet. Forslaget drøftes videre på faggruppeseminaret.

Sak 45/16             Økonomisk støtte fra DNP v/Chen

DNP stiller seg positiv til å gi økonomisk støtte til tiltak som kan fremme patologifaget nasjonalt. Styret har også diskutert konkrete henvendelser vedrørende økonomisk støtte til møter. Når det gjelder den ene søknaden har styret ikke fått den tilbakemelding med utvidet informasjon fra søkeren som styret tidligere har bedt om, og dette møtet er allerede avholdt i august i år. Den andre søknaden dreier seg om et regionalt utdanningsutvalgs-møte i Helse Sør-Øst. Styret forvalter medlemmenes kontingenter og man må forholde seg til vedtekter/retningslinjer og budsjett som er godkjent på årsmøtet. Pr. i dag finnes ingen konkret hjemmel for å støtte diverse møter som ikke er i regi av DNP. Etter en grundig diskusjon besluttet styret at det ikke ble innvilget økonomisk støtte til de konkrete henvendelser denne gangen. Det er nødvendig å revidere og utarbeide nye retningslinjer, slik man kan gi støtte til gode tiltak som er allmennyttige for det norske patologimiljøet, og for å sikre en rettferdig fordeling og nøysom økonomisk forvaltning. Forskningsutvalget skal også evaluere og revurdere retningslinjer for støtte fra forskningsfond, slik at nasjonale møter som gagner utdanning og forskning for patologer kan inkluderes innen denne kategorien.

Sak 45/16             Status økonomi v/ Lobmaier       

Lobmaier ga oversikt over økonomistatus, med siste års regnskap og inneværende års budsjett. DNP har fremdeles god økonomi, først og fremst pga kurs i 2015 og 2016 som har vært avholdt i sykehusenes egne lokaler, slik at fortjenesten på kursene har vært god

Sak 46/16              Eventuelt

Neste styremøte i DNP: 28/11-16.

ESP medlemskap: Etter vedtektene er alle i DNP-styret medlem i ESP.  

Dato:      19. 09 -2016

Ingrid Lott                                                                               Ying Chen

Sekretær i DNP                                                                                  Leder i DNP