Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2016 - 2017

20. mai 2016

5. mai 2016

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
20.05.16 kl. 10-16, Legenes Hus, Oslo 

Saksliste

Sak 17/16             Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/16             Godkjenning av referat fra styremøte 08.02.16

Sak 19/16             Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 19.04.16

Sak 20/16             Orienteringssaker:

  • Høringer
  • Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster
  • SNOMED
  • Rettsmedisin

Sak 21/16             Orientering om styrets arbeid i 2014-2015

Sak 22/16             Status Forskningsutvalg, kvalitetsutvalg og Kurs- og utdannings utvalg i DNP

Sak 23/16             Økonomi

 Sak 24/16             Konstituering av nytt styre

Sak 25/16             Gjennomgå styremedlemmers funksjoner

Sak 26/16             Oppnevning av nye medlemmer i FU, KU og KUU

Sak 27/16            Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Sak 28/16             Ny spesialitetsstruktur

Sak 29/16             Faggruppeseminar

Eventuelt

 

REFERAT FRA STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING.

 

Tilstede:        Ying Chen, Ingvild Lobmaier, Tor-Arne Hanssen, Gitta Turowski, Rolf Bie, Sverre Dahl, Ok Målfrid Mangrud, Elisabeth Wik, Ingrid Lott og Tor Vikan Rise

                        Fravær:   Lars Helgeland    Referent:      Rolf Bie

 Saksliste

 Sak 17/ 16.      Godkjenning av saksliste og referat.

Godkjent

 Sak 18/ 16.      Godkjenning av referat fra styremøtet 08.02.16.

Godkjent

 Sak 19/ 16.      Godkjenning av referat fra Årsmøte 19.04.16.

 Godkjent med mindre tilføyelser

Sak 20/ 16.      Orienteringssaker:

Høring – "Nasjonal strategi for implementering av persontilpasset medisin innen helsetjenesten."

Styret i DNP har laget et høringssvar i samarbeid med faggruppen Molekylær patologi.

Høring - "Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten"

Høringsnotat tas til etterretning. Rolf har laget utkast til innspill.

Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster.

Versjon 3 med oppdatering fra faggrupper er lagt ut på vår nettside.

Styret ser nødvendigheten av en kontinuerlig og kvalitetssikret prosess med regelmessig (årlig?) oppdatering pga. rask medisinsk utvikling. Dette tas opp på årlig faggruppeseminar.

SNOMED

SNOMED har tatt betydelig lengre tid enn antatt og arbeidsgruppen har foreslått til styringsgruppen å utsette implementeringen av det nye kodeverket til etter sommerferien. Styret avventer arbeidet fra Direktoratet for E-helse.

Rettsmedisin

Styret v. leder orienterte. Hdir skal ha et møte om utdanning i rettsmedisin i Norge. Det et noe ulike syn blant rettsmedisinere. Det har også vært en del diskusjoner i media. Rettspatologene har ulik bakgrunn, de aller fleste har spesialistutdanning i patologi. Alle som jobber med rettsmedisin utenom Oslo er patologer. Rettsmedisin er ingen egen spesialitet, og det finnes heller ikke noen formelle krav til utdanningen som rettsmedisiner pr. i dag.

Styret mener fortsatt at rettspatologien bør forankres i spesialiteten patologi, gjerne som grenspesialitet eller et kompetanseområde, slik at man tilpasser seg norske forhold.  Det er viktig at rettspatologer kan tilegne seg rettsmedisinsk kunnskap og kompetanse på samme måte som relevante kliniske spesialiteter.

Sak 21/ 16.      Orientering om styrets arbeid 2014-2015 v/Chen

Leder presenterte styrets arbeid 2014-15. Arbeidet er krevende og en delegering av arbeidet er sterkt ønskelig / påkrevet. Viktig med informasjon ut til medlemmer og god kommunikasjon med nettredaktør.

Sak 22/ 16.     Status Forskningsutvalg, Kvalitetsutvalget og Kurs- og utdanningsutvalg i DNP.

Kvalitetsutvalget v. T. A. Hanssen: Arbeidet med SNOMED koder har vært hovedsak for KU i 2016. Detaljarbeidet har vært gjennomgått i de respektive faggrupper med stort engasjement. Det nye direktoratet for E-helse har fått ansvaret for dette

Forskningsutvalget v. Y. Chen: FU har hatt ett møte siste året, med fokus på translasjonsforskning. FU har arbeidet med utdeling av stipender og valg av prisvinnere på årsmøte. Man har diskutert obligatorisk forskningskurs, men det blir per i dag vurdert som fortsatt valgfritt kurs.

Kurs- og utdanningsutvalget v. T. V. Rise. Mye arbeid det siste året med langtidsplan og tilrettelegging av kursvirksomhet.

Sak 23/ 16.      Økonomi v/ I. Lobmeier     

                       Økonomien er god.

Sak 24/ 16.      Konstituering av nytt styre.

                        Ying: Leder

                        Rolf: Nestleder, leder kurs- og utdanningsutvalg, i samarbeid med KUU.

                        Ingvild: Kasserer

                        Ingrid: Sekretær

                        Ok Målfrid: Leder kvalitetsutvalg, i samarbeid med KU.

                        Elisabeth: Leder forskningsutvalg, i samarbeid med FU.

                        Tor: Varamedlem

Sak 25/ 16.      Gjennomgang av styremedlemmenes funksjoner.

Styremedlemmenes funksjoner ble gjennomgått av leder.

Sak 26/ 16.      Oppnevning av nye medlemmer i FU, KU og KUU.

                        FU: Leder i FU Elisabeth Wik fra styret, ellers ingen endring.

KU: Nytt medlem fra Tromsø og Bergen, samt Ok Målfrid som ny leder fra styret.

KUU: Leder i KUU Rolf Bie fra styret, ellers er uendret med øvrige 4 medlemmer pluss leder i spesialitetskomiteen.

Sak 27/ 16.      Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Helsedir. har tatt initiativ til dette arbeidet og etterhvert og noe overraskende sett for seg kobling til takster. Under DNPs  årsmøte ble dette diskutert og dårlig mottatt i fagmiljøet. Det ser imidlertid ut til at dette kan endres i retning av mer innsats- og ressursstyret finansiering, for eks. snitt, blokk og prosedyrer. Det er viktig at dette følges opp kontinuerlig av DNP og i god dialog med regionsrepresentantene.

Styreleder opplyste at 6 laboratorie-fagmedisinske foreninger v/leder har skrevet en artikkel om dette i Tidsskrift for DNLF.

Sak 28/ 16.      Ny spesialitetsstruktur.

Er lagt ut på nettet. Utdanningen er tenkt tre-delt. Patologi-utdannelsen vil fortsatt vare fem år. Alle avdelinger kan i prinsippet drive full utdanning av spesialistkandidater. Utdanning baseres nå mer på læringsmål enn på prosedyre-krav.

 Sak 29/ 16.      Styreseminar og faggruppeseminar

                        Planlegges 15.-16. september 2016. Holmen fjordhotell.

 Faggruppeseminar. Denne gangen planlegges 2 dager 17-18 oktober 2016. Holmen fjordhotell eller et annet sted?

  Sak 30 / 16.  Eventuelt

Ying sjekker med DNLF om foreløpige referater kan legges ut på DNPs nettside før godkjenning i påfølgende styremøte, slik at medlemmenes interesse for nyhetsoppdatering ivaretas.

Årsmøtet bør ha mer tid til diskusjon.

 

Ying Chen, Leder DNP          Rolf Bie, nestleder, for sekretær DNP                       20.05.16.