Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2016 - 2017

27. november 2017

22. november 2017

REFERAT STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING, LEGENES HUS27. nov. 2017 kl. 10:00 – 16:00

Tilstede: Ying Chen, Rolf Bruun Bie, Ingvild Lobmaier, Elisabeth Wik, Ingrid Lott (referent).Ok Målfrid Mangrud meldt fravær.

Saksliste

Sak 54/17        Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger

Sak 55/17        Godkjenning av referat fra styremøte/lederseminar 28.08-29.08.17

Godkjent uten anmerkninger

Sak 56/17        Foreløpig godkjenning av referat fra faggruppeseminar 30.10.17-31.10.17

Referent ferdigstiller referat

Sak 57/17        Orienteringssaker:

A)    Rettspatologi og klinisk rettsmedisin som kompetanseområder

Lobmaier har på vegne av DNP har uttalt seg i Aftenposten. Hdir har bestemt at rettsmedisin skal bli et kompetanseområde. Det nedsettes en arbeidsgruppe for dette.

B)    HPV primærscreening i Helse Sør-Øst

Det er besluttet i helse Sør-Øst at tre sykehus skal ha primærscreening; OUS, AHUS og Kalnes.  DNP mener at tilstrekkelig prøveantall i henhold til kvalitetsmanualen er en viktig faktor i kvalitetssikring. Det er viktig med trygg implementering. Samtidig må LIS-utdanning også tas med i betraktning.

C)     Internasjonal patologidag

Mange avdelinger markerte dagen. Styret applauderer initiativene og oppfordrer til å gjenta årlig. Se link på nettsiden. DNP bidro med poster til ESP.

Sak 58/17        Årsmøtet DNP 2018 v/Wik og Chen              

Invitasjon til årsmøtet er sendt ut og program er godkjent og tilgjengelig i kurskatalogen. Tema for årsmøte; utdanning, DNP film, strategi molekylærpatologi og persontilpasset medisin, invitere kreftregisteret v/Giske Ursin og representant fra Hdir. Utnevnelse av æresmedlem. Forslag må følge statutter tilgjengelig på nettsidene. 

Sak 59/17        Årsrapport 2017 v/Lott        

Årsrapporten er under arbeid. Mer av rapporten kan linkes til nettsidene. Styret går igjennom mandater og retningslinjer til neste styremøte for eventuelle oppdateringer.  Styremedlemmene kvalitetssikrer aktivitetstall tilknyttet egen region. Hvert kapittel deles mellom styret for kvalitetssikring (hoved- og medansvarlig). Status komiteer innsendes i begynnelsen av januar.

Sak 60/17        Status kurs- og utdanningsutvalg v/Lobmaier

Lobmaier har representert DNP på . Kick-off for regionale utdanningsutvalg i Bergen 2. nov hvor det bla.a ble presentert fra Danmark, som begynte med læringsmålsbasert spesialisering i 2005 og har opprettet utdanningsansvarlig overlege ved avdelingene.  

I følge Hdir vil alle obligatoriske kurs  fortsatt være obligatorisk under ny spesialistutdanning. Det arbeides med hvordan felles kompetansemoduler skal dekkes lokalt og nasjonalt.

De nye læringsmålene for spesialiteten kommer i mars og det er viktig at alle patologiavdelingene legger inn nasjonale kurs som læringsaktiviteter i DOSSIER i samarbeid med patologforeningen og Kurs og utdanningsutvalget for å sikre en nasjonal utdanning og enhetlig kompetanse. Kurs og utdanningsutvalg kommer fremdeles til å ha en viktig rolle i spesialistutdanningen i patologi. 

                                -Status obduksjonskrav fra 2018

Spesialitetskomiteen har henvendt seg til DNLF vedrørende obduksjonskrav. DNLF ønsker ikke å endre kravene før ny spesialistutdanning innføres fra 2019. Dette medfører usikkerhet rundt overgangsordning frem til 2022. Lobmaier tar kontakt med Ingunn Stefansson leder i spesialitetskomiteen og tar temaet opp på neste KUU møte.

Sak 61/17        Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

Via telefon orienterer Mangrud at det etter NORPAT publisering er kommet tilbakemeldinger vedr. ønske om at kodene legges nærmere WHO kodene. Det skal avholdes informasjonsmøte i e-helse vedrørende NORPAT og prosedyrekodeverk, hvor Mangrud og Chen deltar.

Sak 62/17        Status forskningsutvalg v/Wik

Utvalget holdt møte i november. Det jobbes konkret med ny prisliste for forskningstjenester. Jobber også med notat vedrørende retningslinjer for kreditering av patologer som bidrar til andres forskningsarbeid. «Forskning i patologi» er tema for Årsmøtekurset 2018.. Sonja Steigen går ut i overlegepermisjon i januar og Sverre Torp fratrer i 2018. Anna Bofin har meldt ønske om å fratre som nasjonal editor i APMIS. Forslag til nye kandidater meldes til neste styremøte. Oversikt over patologer som forsker i Norge og prosjekt kartlegges og vil legges ut på nettsidene.

Sak 63/17        Status digital patologi v/Rolf

NIKT –Bie deltok på møte i prosjektstyre 08.11.17. Det arbeides med plan for harmonisering for lagring av blokker, glass, digitale snitt. Styret mener at det er viktig og riktig at dette forankres nasjonalt, men det er essensielt med øremerkede midler.

Sak 64/17         Status faggrupper v/Chen

Mammagruppen: Fra 01.01.18 fratrer Ying Chen og Tor Audun Klingen tiltrer.

Gynekologisk gruppe: Ben Davidsson ønsker å fratre som leder. Temaet tas opp ved neste styremøte.

Ikke-neoplastisk nyrepatologi: Erik Heyerdahl Strøm har trukket seg fra gruppen. OUS kommer med forslag til ny Sør-Øst representant til neste styremøte.

Obduksjon: Aage Erichsen går av med pensjon. OUS kommer med forslag til ny Sør-Øst representant til neste styremøte. Det er kommet forslag om  å utvide obduksjonsgruppen til obduksjon- og rettsmedisinsk faggruppe og dette diskuteres på neste møte.

Eventuell justering av enkelte faggrupper kan vurderes av nytt styre. 

Sak 65/17        Forslag til ny UEMS-representant og ny norsk APMIS-redaktør

Styret kommer med forslag til en ny representant til neste styremøte.

Sak 66/17        Årsmøtefastsatt kontingent for 2018

Styret beslutter å ikke øke kontingent for medlemmer og assosierte medlemmer.

Sak 67/17        Økonomisk støtte for sertifiseringskurs av obduksjonsteknikere

DNP er en forening for patologer. Kurskostnader skal prinsipielt dekkes av kursavgift. På lik linje med som for eksempel ved bioingeniør kurs hvor kurskostnadene deles likt på antall kursdeltakere. 

Sak 68/17        Dekke årsmøte opphold, -reise for nettredaktør

Styret er enstemmig i at nettredaktørs årsmøteopphold og reise skal dekkes av DNP.

Sak 69/17        Status økonomi v/Lobmaier

Økonomien er god.

Sak 70/17        Utdeling av DNP materiell

Det ble i DNPs budsjett for 2017 satt av 70 000 til nasjonalt og internasjonalt arbeid. Dette skulle også dekke utgifter til den  internasjonale patologidagen  Det er brukt ca 50 000 på artikler knyttet til den internasjonale patologidagen og budsjettet for neste år bør inkludere en post for utgifter til synliggjøring av patologifaget.

Sak 71/17        Eventuelt

  • Etablering fagutvalg av LIS (FUP - Fagutvalg i Patologi). Styret foreslår at gruppen bør ha en representant fra hver helseregion, en fra et regionalt sykehus, samt LIS representanten i DNP styret. Styret ser at det er hensiktsmessig at dette opprettes og utnevnes når nytt styre tiltrer.
  • Lobmaier representant på møte i forbindelse med opprettelse av fagmedisinsk akse (Fame).
  • Direktoratet for e-helse (E-helse) informasjonsdag for Prosedyrekodeverk for patologi og NORPAT, 8. desember på Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel Oslo.
  • Evaluering av faggruppeseminar: positive tilbakemeldinger på representanter fra helsedirektoratet, kreftregisteret, etc. Det er viktig å holde tiden slik at hver faggruppe får presentert aktiviteten i sin gruppe. Det er blandede tilbakemeldinger om gruppearbeidet. Forslag om å slå sammen faggruppeseminar og avdelingslederseminar fra 2018.
  • Neste styremøte: mandag 5. Februar 2018
  • Basiskurs: DNP er positive til å utvikle et obligatorisk nettbasert basiskurs. Økonomien knyttet til kursene drøftes senere.
  • Ying Chen fratrer som medlem i rådgivningsgruppen for livmorhalskreftprogrammet. Styret har foreslått to kandidater. Ying Chen følger opp. Styret vedtar via epost. 

 Dato: 04 .02.2018

 Ingrid Lott                                                                                       Ying Chen
Sekretær i DNP                                                                              Leder i DNP