Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2016 - 2017

28. august 2017

27. august 2017

REFERAT, STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
28.08.17, Radisson Blu Hotel, Gardermoen

Tilstede: Ying Chen, Rolf B. Bie, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Elisabeth Wik
Meldt fravær: Ingrid Lott

Referent: Elisabeth Wik 

Sak 35/17             Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkning.

Sak 36/17             Godkjenning av referat fra styremøte 08.05.17

Godkjent uten anmerkning.

Sak 37/17             Orienteringssaker

Regelverk for finansiering av polikliniske laboratorieanalyser for statlige helseinstitusjoner v/Chen
Chen orienterer vedr saksgang og møter med HDir vedr finansiering av polikliniske laboratorieanalyser for statlige helseinstitusjoner.  Styret har sendt et brev til Hdir og fikk svar at det nye systemet for finanisering av polikliniske prøver skal ikke innføres for patologifaget i 2018. Man erkjenner at systemet ikke egner seg og viderefører inntil videre dagens takster. Styret ønsker at Hdir ser til finansieringsmodell fra Danmark og evt. vurdere Norlab-kodeverk (SNOMED) som basis for finansieringsmodell.

 Forslag til opprettelse av rettspatologi og klinisk rettsmedisin som kompetanseområder v/Lobmaier og Chen

Styret i samarbeid med Hdir. har sendt et brev til Hdir. om forslag til opprettelse av rettspatologi og klinisk rettsmedisin som kompetanseområder.  Styret har ikke fått svar fra HDir enda enda.

Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av kursplan i patologi v/Lobmaier og Bie.
KUU, spesialitetskomiteen og styret i DNP  har sendt et brev (juni 2017) til utdanningsansvarlig  i helse-regionene med presisering om ønsker et samarbeid vedr fortsatt nasjonale kurs i patologiutdanningen.
Lobmaier deltar fra DNP/KUU på møte med utdanningsansvarlige i helse-regionene (Bergen, november).

Status Norsk forening for molekylærpatologi (NFMP)
NFMP er konstituert. Representanter fra alle helseregionene utenom Midt-Norge (som grunnet kapasitetsproblem ikke kan delta fra molpat). Hege Russnes er foreslått som leder, Olav K. Vintermyr som nestleder og Emiel Janssen som sekretær og Thomas Berg som kasserer. Ying Chen sitter som medlem i styret for NFMP. Bioingeniør fra Ahus Trude Haga Flatås er varamedlem. Første generalforsamling planlagt 15. november (dagen før Onkologisk Forum). Det planlegges å opprette arbeidsgrupper og utvalg under NFMP som skal arbeide med konkrete saker fremover.

UEMS/APMIS representant v/Chen
UEMS/pathology: Nåværende medlem Ingunn Stefansson trekker seg fra mars 2018. DNP ber representant fra spes.komiteen og DNP-KUU melde forslag til DNP-styret.

APMIS:  Nåværende norsk APMIS-redaktør Anna Bofin trekker seg fra vervet. DNP-Forskningsutvalget gir snarlig forslag til ny representant.     

Kronikken om screening i Dagbladet http://www.dagbladet.no/kultur/livmorhalskreft-fol-deg-trygg/68531210
Chen orienterte.

Intervju om digitalpatologi: https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2017/digital-patologi-ut-med-mikroskopene---inn-med-skannerne/
Chen orienterte.

Sak 38/17             Avdelingslederseminar 2017 v/Chen

Orientering om avdelingslederseminaret 29. august. Programmet har lagt ut på nettsiden vår. Styret ønsker et godt samarbeid med avd.ledere om synliggjøring av patologifaget, utdanning, kvalitetssikring, forskning og følger med utvikling av moderne teknologi.

Sak 39/17             Faggruppeseminar 2017 v/Chen

Faggruppeseminaret holdes 30.-31. oktober på Holmen Fjordhotell. Leder for spesialitetskomiteen og faggruppelederne er invitert.

Forslag til tema (30 min + diskusjon):

Hovedtema–1: Utdanning.Invitere HDir [Lobmaier utreder]  + diskusjon vedr progresjons-test/eksamen (ESP/UEMS)

Hovedtema–2: Persontilpasset medisin. [Chen og Wik utreder]

Hovedtema–3: Kvalitetssikring i diagnostikk. [Mangrud utreder]

Hovedtema-4: Forskning [Wik utreder]

Sidetema-1: «Ny teknologi». Invitere Håvard Danielsen til innlegg om sitt prosjekt? [Chen inviterer]

Forslag til gruppearbeid: Oppgaver innen hovedtema. Ansvarlige for hovedtema (se over) gir forslag til en oppgave innen aktuelle hovedtema.  Faggruppene inviteres til å spille inn utfordringer. Faggruppelederne leverer inn aktivitetsrapport fra faggruppen inkl. info om medlemmene og hvor lenge disse har sittet i utvalget.

Lott/Chen utarbeid et program til seminaret.

 Ying Chen ønsker å gå ut av Faggruppe mammapatologi og fra Kreftregisterets rådgivningsgruppe for livmorhals-screening. Det hentes inn forslag til erstattere til neste styremøte.

Styret går gjennom medlemmene i Faggruppene.

Styret diskuterer muligheter for stimulering av arbeidet Faggruppene gjør. Diskusjon på Faggruppe-møtet.

Sak 40/17             Status forskningsutvalg v/Wik

Oppdatering fra FU. FU-møte oktober 2017. Fortsetter prosjekter som tidligere anført. Mål om å avslutte arbeidet med ny prisliste på forskningstjenester ila 2017.

Sak 41/17             Forskningsprosjekt innen kreftprognostisering v/ Wik

Det er kommet innspill fra kollegaer i fagmiljøet hvordan DNP møter media-utspill med fokus på at ny teknologi vil erstatte patologene. DNP har forsøkt å være tydelige på at foreningen ser positivt på utvikling av ny teknologi, samtidig som en mener at diagnostiske nyvinninger må valideres og vise seg bedre enn dagens diagnostiske metoder før de kan innføres.  Styret ber leder av DNP-Forskningsutvalget (Wik) skriver kronikk sammen med DNP-leder(Y Chen) til Dagens Medisin som tilsvar på «ny teknologi erstatter patologene». 

Sak 42/17             Status kvalitetsutvalg v/Mangrud

Oppdatering NORPAT – utfordringer i testfasen (bl.a. inkonsistens vedr muligheter i de ulike labsystemene/pat-journalene som brukes i ulike deler av landet). Hindrene er identifisert og det jobbes med løsninger. Usikkert om oppstart må utsettes til etter 01.01.2018.

Arbeidsoppgaver for KU (etter NORPAT avslutning) diskuteres: Eksempelvis standardisering av diagnose-koding og –oppsett, og annet (diagnostisk) kvalitetssikringsarbeid. KU arbeider med en uttalelse vedr frysesnittrutiner, inkl. ved smitte.

Styret ser på Svenske patologforeningens kvalitets- og standardiseringskomité, KVAST (http://www.svfp.se/kvast). Et forslag til det norske patologmiljøet. Ok Målfrid legger frem eksempler fra KVAST på Faggruppemøtet 2017.   

Sak 43/17             Status kurs og utdanningsutvalg v/Lobmaier

Kursplanen følges og KUU følger opp faggruppene vedr planen om fremtidige kurs. Følger ellers tett utviklingen i spesialistutdanningen.

Obduksjonskrav
Fortsatt er 200 obduksjoner krav til spesialistutdanningen. Spesialitetskomiteen og Styret har forfremmet forslag om reduksjon til 150 obduksjoner til DNLF og Hdir.  Legeforeningen ønsker imidlertid ikke at det endres krav for spesialitetsutdanning før nye spesialistregler som kommer fra Hdir. i 2019. Lobmaier følger opp saken; Tar kontakt med leder av spes.komitéen Rune Lilleng for å drøfte muligheten for å gjenoppta arbeidet med å redusere kravet obduksjoner til 150 (inntil nye spesialistregler gjelder fra mars 2019). Konklusjon i saken må entydig formidles til fagmiljøet.

Sak 44/17             Task force ESP-UEMS Progress Test/Boards Examination v/Chen              

Styret diskuterer momenter/forslag til progresjonstest. Chen melder tilbake til ESP.

Sak 45/17             Status digital patologi v/Bie        

Bie oppdaterte vedr status i NIKT/digital patologi-gruppe. En rapport er levert fra styringsgruppen til Nasjonal IKT, med argumenter bl.a. for videre finansiering.

DNP stiller seg positiv til den teknologiske utviklingen inklusive digital patologi som verktøy i patologifaget. Videre følger DNP med utviklingen i arbeidet med digital patologi og presiserer viktigheten av fokus på gjennomførbarhet. DNP ser mange positive sider ved utvikling av digital patologi, men mener det er viktig å ha et realistisk forhold til begrensninger når det gjelder effektivisering. Det er svært viktig at utvikling av digital patologi løper parallelt med økt lege-rekruttering til patologi-faget og med kontinuerlig arbeid med forbedret diagnostikk.       

DNP mener også at det er positivt at gruppen som arbeider med nasjonal digital patologi består dels av erfarne patologer og avdelingsledere, som ivaretar det patologi-faglige/diagnostiske aspektet ved utviklingen. DNP mener videre at det bør vurderes å rekruttere yngre kollegaer til arbeidsgruppen, både mtp langsiktig kontinuitet i gruppen og for å inkludere patologer med høy digital kompetanse tidlig i arbeidsprosessen.

Rolf B. Bie fortsetter som representant for DNP i den nasjonale arbeidsgruppen.      

Sak 46/17             Valggruppe 5 representant i DNLF v/Chen

Ingvild Lobmaier ble valgt som varamedlem.

Sak 47/17             Representant til Hdir nasjonal faglig nettverksgruppe for patologi v/Chen

Hege Russnes er utnevnt som DNP-representant.
Olav K. Vintermyr (Helse Vest) er DNP-representant for HDir-gruppe vedr arvelig kreft.

DNP-representantene skal ha tett dialog med DNP-styret.   

Sak 48/17             Patologidag 2017

Forskningsdagene i Oslo 22. og 23. september har patolog stand foran universitetsaula. DNPs medlemmer fra OUS og AHUS deltar. Cecilie har gjort en flott innsats i forbindelse med dette. Der vil det bli vist HE-snitt fra enkelte diagnoser samt immunfarging og poster fra molpat-diagnostikk. Det er laget info-brosjyre om patologifaget og diverse ‘give-aways’ samt quizz. DNP oppfordrer landets øvrige patologi-avdelinger til å lage informasjons-arrangement på den internasjonale patologidagen 15. november 2017.

Sak 49/17             Årsrapport 2017

Revidering av rapportskjema for avdelingene (ifm DNP Årsrapporten) samt styrets arbeidsdeling vedr Årsrapporten gjenopptas på neste styremøte.

Sak 50/17             Årsmøte 2018 v/Wik

Statusoppdatering fra Årsmøtekomitéen i Bergen, som ledes av Bjørn Bertelsen. Årsmøtet i Bergen holdes 7.-9. mars 2018 (inklusive kurs («Forskning i patologi» 7. mars). Arrangementsarbeidet er i rute.

Sak 51/17             ESP rapport om ”Burning issues in National Societies” v/Chen

DNP sin strategi listes i rapport til ESP som Chen tar med til møte i ESP 2. sept 2017 (Amsterdam).

Sak 52/17             DNP-arkiv

Saken utredes. Tas opp på senere styremøte.

Sak 53/17             Økonomi v/Lobmaier

Økonomien er god. Ikke spesielle forhold ved økonomien ellers som diskuteres.

Eventuelt

Diskuterer transport av prøver ved konsultasjonspreparater.

NESTE DNP-STYREMØTE: Mandag 27/11, Legenes Hus, Oslo