Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2016 - 2017

28. november 2016

24. november 2016

INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

LEGENES HUS

28. nov. 2016 kl. 10:00 – 16:00

Saksliste 

Sak 49/16       Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 50/16       Godkjenning av referat fra styreseminar 15.09.16-16.09.16

Sak 51/16       Foreløpig godkjenning av referat fra faggruppeseminar 17.10.16-18.10.16

Sak 52/16       Orienteringssaker:

A) Organisering av en fagmedisinsk akse i Legeforeningen v/Lobmaier 

B) Innlegg til Bladet “Overlegen” v/Chen

C) Kommentar Dagens Medisin artikkel v/Chen                                                                                                       

D) Høring – gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova) v/Rolf og Mangrud

Sak 53/16       Status faggrupper v/Chen

Sak 54/16       Forening for molekylær patologi under DNP v/Chen

Sak 55/16       Årsmøtet DNP 2017 v/Lott og Chen

Sak 56/16       Status forskningsutvalg v/Wik

Sak 57/16       Status kurs- og utdanningsutvalg v/Lobmaier

Sak 58/16       Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

Sak 59/16       Status digital patologi v/Rolf

Sak 60/16       Status LIS-forum v/Wik

Sak 61/16       Egen e-postadresse for leder, sekretær og kasserer i DNP v/Lott

Sak 62/16       Status økonomi v/Lobmaier

Sak 63/16       Eventuelt

 

Referat: 

Tilstede: Ying Chen, Rolf B. Bie, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Elisabeth Wik.

Fraværende: Ingrid Lott

Referent: Elisabeth Wik

 

Sak 49/16       Godkjenning av innkalling og saksliste

                               Godkjent uten anmerkninger.

Sak 50/16       Godkjenning av referat fra styreseminar 15.09.16-16.09.16

                               Godkjent uten anmerkninger.

Sak 51/16       Foreløpig godkjenning av referat fra faggruppeseminar 17.10.16-18.10.16

Avventer enda tilbakemeldinger fra enkelte faggrupper. Referat godkjennes på neste styremøte.

Sak 52/16       Orienteringssaker:

A) Organisering av en fagmedisinsk akse i Legeforeningen v/Lobmaier

FaMe er den fagmedisinske grenen av Legeforeningen og DNP er representert gjennom vår leder.  Legeforeningen ønsker å profilere den fagmedisinske delen av foreningen mer, og hadde invitert til et møte med alle medlemmene for å diskutere en videre strategi vedr dette. Ledere for alle de fagmedisinske underforeningene samt øvrige medlemmer av sentralstyret for FaMe var representert. Møtet var interessant og nyttig. Konklusjonen ble at det er en bred enighet om at det er behov for en styrkning av den fagmedisinske delen av legeforeningen for å styrke foreningens påvirkningsmulighet spesielt med tanke på utdanning og fagutvikling.

B) Innlegg til bladet “Overlegen” v/Chen

Orientering om arbeidet med artikkelen. Viktig å bidra med artikler som dette for synliggjøring av patologifaget.

Se artikkel: Overlegen - Ny teknologi 

                              C) Kommentar Dagens Medisin artikkel v/Chen                                                                        

Viktig å bidra med innspill som dette ved forespørsler. En bør vurdere å involvere kolleger ved avdelingene ved slike skrivearbeider. Ellers viktig å promotere tidlig involvering av patologer i forskningsprosjekt.   

D) Høring – gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova) v/Bie og Mangrud

Høringsrapporten tas til etterretning. Ingen spesielle kommentarer fra styret i DNP.

Sak 53/16       Status faggrupper v/Chen

Styret diskuterer fordeling av overleger i faggruppene. En har til nå tilstrebet å inkludere representanter fra alle helseregionene. En kan vurdere å ta inn flere representanter fra de større helseregionene, og prioritere også å inkludere patologer utenom representantene fra universitetssykehusene. DNP styret vil ta dette opp som sak på neste Faggruppeseminar (2017). En vil også drøfte prioritering av representanter med engasjement.

DNP-sekretær sender ut påminnelse til faggruppene om oppdatering av DNP’s veileder for biopsibesvarelse. Oppdatert veileder presenteres på Årsmøtet.
Frist for innlevering av oppdateringer: 31.01.17.

Faggruppe gastrointestinal patologi: Leder Solveig N. Andersen trekker seg fra faggruppen. Overlege Lars Gustav Lyckander kommer inn i gruppen fra Ahus. Gruppen må selv velge ny leder.

Faggruppen lunge- og øre-nese-hals: Leder Elin Richardsen (UNN) trekker seg fra faggruppen. Overlege Oddrunn Kolstad (UNN) kommer inn i gruppen. Sissel Wahl (St Olavs) er ny leder. Forespørsel om todeling av Lunge og ØNH-grupper er tatt opp to ganger tidligere i DNP-styret, og etter ytterligere diskusjon og vurdering i styret avslås forespørselen også denne gang. Nasjonalt arbeider de fleste lungepatologer også innen ØNH-patologi. To representanter for ØNH-patolog anses som rimelig dekning av fagområdet ØNH i denne faggruppen. Ved arrangering av kurs står faggruppene fritt til å innhente spesialistkompetanse etter behov.

Evaluering av Faggruppeseminaret (17.-18.10.16):

Tilbakemeldingene har vist at faggruppelederne var fornøyd med 2-dagers seminar. Det var god tid både til diskusjoner og til de uformelle samtalene. DNP planlegger 2-dagers Faggruppeseminar i 2017 (oktober).

Sak 54/16       Forening for molekylær patologi under DNP v/Chen

Opprettelse av molekylærpatologisk forening som en underforening i DNP, med inklusjon av ikke-leger i foreningen, ble diskuterte på Faggruppeseminaret 2016. Det er enighet i faggruppene og i DNP-styret om opprettelse av en slik underforening. DNP-styret utformer vedtekter og mandat for foreningen, jfr. Legeforeningens vedtekter. Vedtektene godkjennes på Årsmøtet.

Sak 55/16       Årsmøtet DNP 2017 v/Lott og Chen

Årsmøtet i Tromsø 23.-24. mars, Radisson Blu Tromsø sentrum. Årsmøtekurset (Diagnostiske metoder) holdes 22. mars.

                               DNP Årsmøte, 23. mars 2017 (kl 1430-1800, inkl pause):

Innlegg ved KU – KUU - FU (Innlegg som på Faggr.seminar - Retningslinjer forskningsstipend) - Digital patologi - LIS-forum - Opprettelse av undergruppe molekylærpatologi - Spes.kom/nye regler og læringsmål - DNP for patologmiljøet i Norge + Patolog-Norge-rundt-reisen (film v/Ying) - Regnskap/budsjett – Æresmedlemmer – Presentasjon av Årsmøte Bergen 2018 - Info om avd.leder-møte 2017 - Info om Patologidagen 2017 og oppfordring til å delta ved landets avdelinger.

DNP vil prioritere tid til diskusjoner på DNP-Årsmøtet.

Nettredaktør annonserer forslag til æresmedlem

DNP sekretær må ved årsskiftet sende ut påminning om innsending av aktivitetstall fra landets patologiavdelinger (frist for innsending: 25. januar 2017)

Sak 56/16       Status forskningsutvalg v/Wik

Orientering fra FU-møte 07.10.16 vedr strategi og enkeltsaker.

FU’s har foreslått endringer i «Retningslinjer for DNP’s forskningsfond». Disse tas til følge. Etter drøfting, vedtar styret i tillegg å endre fondet til «DNP’s fond for forskning og utvikling (FOU-fond)», med stønad til forskning, kvalitetssikring, fagutvikling, fordypning, og deltakelse i kongresser/møter innen- og utenlands, og arrangering av nasjonale møter. Se vedlagte retningslinjer. DNP-styret/FU legger frem saken for godkjenning på Årsmøtet. 

FU planlegger en nettbasert spørreundersøkelse vedr hvilket arbeid innen forskning, kvalitetssikring og utviklingsarbeid som gjøres ved landets patologiavdelinger, og hvor mye tid som brukes til dette.  

FU vil etablere en underside på DNP sine nettsider, med kort info om forskere/forskergrupper innen patologi og deres arbeidsområder.

Hvordan sikre info til DNP-nettsidene vedr disputaser? FU gir påminning til Årsmøtet.

Sak 57/16       Status kurs- og utdanningsutvalg v/Lobmaier

KUU møtes første kvartal 2017 og følger bl.a. opp innspill fra Faggruppeseminaret.                

Faggruppen gastrointestinal patologi har ønsket å utsette kurs i leverpatologi (planlagt jan 2017) til høst 2017. Grunnet flere kurs høsten 2017, ber DNP-styret og KUU faggruppen gastrointestinal patologi om å kombinere kurs i leverpatologi og neoplastisk gastrointestinal patologi januar 2018, og utvide kurset til 3 dager.

Sak 58/16       Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

KU i samarbeid med direktoratet for e-helse har byttet navn på kodeverket fra SNOMED til NORPAT (Norsk Patologikodeverk). KU er i siste fase med kvalitetssikringsarbeid vedr oppdatert kodeverk. Planlagt lansering første halvår 2017.

Medlemmer KU: Ok Målfrid Mangrud (leder KU, Sykehuset Innlandet), Henrik Sahlin Pettersen (St Olavs). Ulla Randen (Ahus) og Vidar Isaksen (UNN) er nye medlemmer. Representant fra Helse Vest ikke utnevnt enda, avventer tilbakemelding fra kandidat.

Sak 59/16       Status digital patologi v/Bie

Bie orienterte fra møte i digital patologi. Viktig for DNP å være representert i dette forumet, som representant for landets patologer som skal jobbe med digital patologi i fremtiden.

Sak 60/16       Status LIS-forum v/Wik

Styret vedtar å starte LIS-forum. Vedlagte mandat godkjennes og presenteres på Årsmøtet (v/Wik). Aktivisering av forumet etter Årsmøtet.

Sak 61/16       Egen e-postadresse for leder, sekretær og kasserer i DNP v/Lott

Bl.a. for sikring av god videreføring av eposter til fremtidige styremedlemmer, er det fremmet ønske om egen epost-adresse for sekretær og evt kasserer i DNP. Leder i DNP har p.t. ikke behov for dette.

Saken diskuteres og utsettes til neste styremøte.

Sak 62/16       Status økonomi v/Lobmaier

                               Økonomien er god. DNP har hatt gode kursinntekter inneværende år.

Styret går inn for å påskjønne komitéene som arrangerer utdanningskurs. Type påskjønnelse diskuteres på senere styremøte.         

Sak 63/16       Eventuelt

Patologidagen (november) 2017: DNP oppfordrer landets avdelinger å engasjere seg (Arbeidsgruppe DNP/Oslo: Ingvild Lobmaier, Ying Chen, Cecilie Alfsen, m.fl). Det legges ut kort-info på nettsidene vedr dette i januar, og tema tas opp på Årsmøtet.

Avdelingslederseminar: Styret planlegger et endags strategimøte med avdelingsledere ved landets patologiavdelinger, med formål å diskutere utfordringer og løsninger ved utdanning, kvalitetssikring og forskning.   

 Neste møte: 06. februar 2017                              

Dato: 28.11.2016

 Elisabeth Wik,                                                                                               Ying Chen,

Styremedlem DNP                                                                                         Leder i DNP