Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2016 - 2017

6. februar 2017

23. januar 2017

REFERAT STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
LEGENES HUS
06. feb. 2017 kl. 11:00 – 16:00

Tilstede: Ying Chen, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Rolf B. Bie, Elisabeth Wik, Ingrid Lott
Referent: Ingrid Lott

Sak 01/17        Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger

Sak 02/17        Godkjenning av referat fra styremøte 28.11.16

Godkjent uten anmerkninger

Sak 03/17        Foreløpig godkjenning av referat fra faggruppeseminaret i 2016

Foreløpig godkjent. Referat sirkuleres til styremedlemmene og faggruppelederne for endelig godkjenning.

Sak 04/16        Orienteringssaker:

A)  Høringer:

- Læringsmål for de medisinske spesialiteter

Ny forskrift for spesialistutdanning er nå fastsatt. Høringen for læringsmål er svært viktig i det pågående arbeidet med endringen av spesialiststrukturen. Spesialistkomiteen og Kurs- og utdanningsutvalget arbeider med revisjoner og samler innspill. De ønsker tilbakemelding innen 12. Februar, slik at disse kan gjennomgåes og organiseres på møte i KUU med Rune Lilleng fra spesialistkomiteen, den 13. Februar og felles høringskonferanse i regi av DNLF, den 15. Februar.

-Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer

 Sonja Steigen (UNN) fra gastrointestinal faggruppen har sittet i arbeidsgruppen for dette handlingsprogrammet. Høringen er vurdert av faggruppen i sin helhet, uten innvendinger.

B)    Internasjonal patologidag 18.nov.

I arbeide med synliggjøring av faget planlegges det en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget, på den internasjonale patologidagen, den 18. November.  Dette skal diskuteres videre på årsmøtet før det opprettes en komitee. Det er ønskelig at dagen også markeres andre steder landet.

 C)  Fagråd for Norsk laboratoriekodeverk (NLK)        

Det skal utarbeides nye koder som også skal brukes til takst. Styret mener at det er viktig at kodene og takstene reflekterer faktisk kostnad og ressursbruk. Vidar Isaksen, Marianne Drekke, og Roger Bjugn er medlemmer av gruppen, og Friedemann Leh sitter i styringsgruppen. Styret ønsker å invitere en av disse til årsmøte for å holde et informasjonsinnlegg om arbeidet.

D)  Finansiering i patologifaget

Styreleder i DNP og avdelingssjef ved AHUS, Ying Chen, avdelingssjef ved St.Olavs, Harald Aarset, konstituert avdelingsleder for OUS, Anne Kristina Myrvold, klinikkleder for Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS Lars Eikvar, klinikkdirektør for Laboratorieklinikken ved Haukeland Unversitetssykehus, Gunnar Melgren, samt avdelingsoverlege og -sjef Vidar Isaksen ved UNN, har diskutert og synliggjort noen av utfordringene vedrørende finansiering i patologifaget gjennom artikkelen ”Etterlyser bedre finansiering” i Dagens Medisin, den 11. Januar.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/11/etterlyser-bedre-finansiering/

Sak 05/17       Årsmøte 2017 v/Lott og Chen

Forslag til saksliste for årsmøtet er gjennomgått og revidert, og skal ferdigstilles og sendes ut minst 14 dager i forveien. Årsrapporten er under arbeid.

Sak 06/17        Norsk forening for molekylærpatologi v/Chen

Foreslåtte vedtekter er gjennomgått. Det er gjort mindre revideringer. DNP vil støtte ett møte i oppstartsfasen for foreningen.

Sak 07/17       Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

Utvalget har jobbet med å kvalitetssikre patologikodeverket NORPAT. Det nærmer seg mulig publisering våren 2017. Wenche Reed har trukket seg fra gruppen og Sven Håland (Helse-Vest) og Ulla Randen (Helse Sør-Øst) trer inn. Øvrige medlemmer er Henrik Sallin Pettersen (Helse Midt-Norge), Vidar Isaksen (Helse Nord). Gruppen har planlagt nytt møte i mars. KUUs rolle fremover fokuserer på videre arbeid med kvalitetssikring og maler.

Sak 08/17       Status forskningsutvalg og FOU-fond v/Wik

Utvalget har arbeidet med intervju-serier, oppdateringer av nettsidene, utarbeidet og vedtatt retningslinjer for FOU-fond, og planlegger nytt møte. Styret har gjennomgått stipend søknadene, og etter FUs anbefaling godkjennes disse. Ingvild sender ut brev til stipendmottakerne.

Sak 09/17       Status kurs- og utdanningsutvalg v/Lobmaier

Utvalget skal ha møte mandag 13. Februar. Det er en endring i kursplanen, hvor leverkurset nå er flyttet fra januar til oktober 2017. Det arbeides med å knytte gastro kurset til leverkurset, slik at det ikke oppstår ytterligere forsyvninger i kursplanen fremover. Det er viktig at faggruppene tar ansvar for at kurs avholdes etter planen.

Sak 10/17        Status digital patologi v/Rolf

Nasjonal IKT gruppe arbeider med mulige løsninger for hvordan digital patologi skal innføres. Styret ber om et innlegg på årsmøtet for orientering. Styret påpeker at det ved innføring av digital patologi, ikke vil redusere behovet for ressurser i patologifaget og antall patologer.

Sak 11/17        Status faggrupper v/Chen

Professor og overlege Solveig Norheim Andersen har trukket seg fra gastrogruppen. Overlege Lars Gustav Lyckander (AHUS) trer inn som ny representatn, og Sonja Steigen (UNN) tar over som leder i gruppen.  Elin Richardsen (UNN) har trukket seg fra lunge- og øre-nese-hals gruppen. Oddrun Kolstad (UNN) trer inn, og Sissel Wahl (St. Olavs) er leder.

Sak 12/17        Saker til ESP- advisory board meeting

ESP har sendt ut en spørreundersøkelse vedrørende bruk av patolog-assistenter for makrobeskjæring. Styret har gått igjennom spørsmålene og sender inn svar.

Sak 13/17        LIS-forum v/ Wik

Retningslinjene for LIS-forum for patologi sirkuleres i styret, for kommentarer og godkjenning før årsmøtet.

 Sak 14/17       DNP- arkiv v/Chen

Det er flere kasser med DNP-papirarkiv. Det er diskutert mulige løsninger for lagring og gjennomgang av disse. Mye av arkivet har historisk verdi og bør beholdes. Styret diskuterer om den beste løsningen vil være å leie lagringsplass og planlegge ny gjennomgang av arkivet for senere sortering, og med fast langtidslagringsplass deretter. Dette tas opp på neste styremøte.

Sak 15/17        Æresmedlem 2017

Styret har gjennomgått retningslinjene for utnevning av æresmedlem og diskutert kandidatene. Nytt æresmedlem blir utnevnt på årsmøtet.

Sak 16/17        Egen e-postadresse i foreningen v/Lott

Sekretær og kasserer har lagt frem ønske om å opprette egne epostadresser for bruk i DNP arbeid. Dette for å separere foreningsarbeid fra det private, gjøre foreningsarbeidet mer oversiktlig og forbedre arkivering, samt  opprettholde kontinuitet ved at disse adressene vil følge fremtidige sekretærer og kasserere, og slik også gjøre det lettere for foreningsmedlemmer og andre å kontakte sekretær og kasserer. Dette godkjennes som et prøveprosjekt de neste 6 månedene.

Sak 17/17        DNLF pilotprosjekt v/representant fra DNLF

Ole Anders Svendsen, rådgiver, og Ida Fatah, prosjektrådgiver, fra legeforeningen presenterer et pilotprosjekt inspirert av den internasjonale ”Choosing Wisely”-kampanjen i over 15 land. Legeforeningen ønsker å engasjere de fagmedisinske foreningene, inkludert DNP, i å lage lister og anbefalninger over diagnostiske tester, behandlinger, piller, eller proseydrer som er overforbrukt og overforeskrevet. Målsettingen er å utarbeide pasientrelatert informasjon. Prosjektet innebærer å utarbeide minimum fem anbefalninger, over rundt 3-6 måneder. Det skal arrangeres workshop for involverte grupper, våren 2017. Styret skal diskutere om DNP blir med på pilotprosjektet.

Sak 18/17        Status økonomi v/Lobmaier

Økonomien er god. DNP dekker digitalt ESP medlemsskap for styremedlemmene. Nettredaktør utfører mye arbeid for DNP og bør også få dekket slikt medlemsskap, gjennom søknad til styret.

Sak 19/17        Eventuelt

  • Styret er gjort oppmerksom på at flere forskningsartikler hvor patologers data og tidligere arbeid er brukt uten henvendelse til patologen(e) for innspill, i forhold til kvalitetssikring av datagrunnlaget og det tidligere arbeidet, og uten forespørsel om å være medforfatter. Forskningsutvalget skal ved neste møte diskutere retningslinjer og muligheten for en holdningskampanje hvor viktigheten av dette tydeliggjøres.
  • Det sendes ut mange høringer, som styret må ta stilling til. Det er foreslått at høringer som kan være av interesse blir lagt ut på nettsidene, med en kort setning om hva det handler om, slik at alle DNP medlemmer får en enkel oversikt og kan sende innspill til DNP.