Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2016 - 2017

8. februar 2016

4. februar 2016

INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Legenes hus, Akersgata 2, Oslo Man. 8. feb. kl. 10:00 –kl. 16:00.

 Saksliste

 Sak 1/16           Godkjenning av saksliste og innkalling 

 Sak 2/16           Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.2015

 Sak 3/15           Godkjenning av referat fra faggruppeseminaret 26.10.2015

 Sak 4/16           Orienteringssaker

Høringer v/ Dahl og Bie:

Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister

Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid

               Endring av antall obduksjoner

              Rettsmedisinsk kurs

 Sak 5/16           Årsmøtet og årsrapporten 2016 v/Chen

 Sak 6/16           Status Kvalitetsutvalg, NLK og SNOMED v/Hanssen

 Sak 7/16          Status forskningsutvalget og forskningskurs v/Helgeland

 Sak 8/16           Oppdatering av faggrupper og utvalg v/Chen

 Sak 9/16           Digitalpatologi v/Dahl

 Sak 10/16       Molekylær patologi V/Chen

 Sak 11/16        Status kurs og utdanningsutvalget (KUU) v/ Lobmaier

 Sak 12/16        Stipend 2015 v/Helgeland

 Sak 13/16       Forslag om samarbeidsprosjekt fra Kreftregisteret V/Hanssen og Chen

 Sak 14/16        Æresmedlemmer v/Chen

  Sak 15/16        Status økonomi og budsjett 2016 v/Lobmaier

 Sak 16/16        Eventuelt

 

 REFERAT 
Legenes hus mandag 08. 02. 2016, kl. 10-16

Tilstede:        Ying Chen, Ingvild Lobmaier,Tor-Arne Hanssen, Lars Helgeland, Gitta Turowski, Rolf Bie  Fravær:    Sverre Dahl   Referent:      Rolf Bie

Saksliste

Sak 1/ 16.        Godkjenning av saksliste og referat.

Godkjent

Sak 2/ 16.        Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.15.

Godkjent

Sak 3/ 16.        Godkjenning av referat fra faggruppeseminaret 26.10.15.

Godkjent med mindre tilføyelser

Sak 4/ 16.        Orienteringssaker:

Høring - Etterutdanning av overleger og spesialister.

Styret i DNP tilslutter seg kommentarer fra DNLF.

Høring - Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid.

Høringsnotat tas til etterretning.

Endring av antall obduksjoner.

Styret sammen med spesialitetskomiteen og faggruppe obduksjon går vi inn for en reduksjon av kravene fra 200 til 150 (krav minst 100 obduksjoner av voksne individer) ved styremøte 26.10.15. Saken er under behandling hos Hdir. Det ble reist spørsmål om det er Helse Dir. eller Legeforeningen som er beslutningsdyktige. Utdanningen av spesialistkandidater er en utfordring. Dette gjelder på sikt også krav til cytologisk tjeneste når primær HPV undersøkelser overtar og det, etter forslag, blir færre avdelinger som driver denne diagnostikken.

Rettsmedisinsk kurs: Styret går inn for å avvikle rettsmedisinsk kurs som obligatorisk kurs. Kurs i rettsmedisin og obduksjon slås sammen. Saken er også under behandling hos Hdir.

Sak 5/ 16.        Årsmøtet og årsrapporten 2016 v/Chen.

Arbeidet er krevende og en delegering av arbeidet er sterkt ønskelig / påkrevet.

Rapport fra faggruppene: Referatet fra faggruppeseminaret i oktober 2015 kan brukes.. Ying/Sverre skal sende ut forespørsel om evt. ytterligere oppdatering fra faggruppene. De øvrige rapporter trenges fra KUU, KU, forskningsutvalget, Spesialistkomiteen osv.  Fürst og Unilabs ønsker av forretningsmessig grunner ikke å opplyse sine aktivitetstall. Dette er beklagelig, men tas til etterretning.

Foreløpige saker til årsmøtet:

-Jurist fra NPE inviteres til å holde innlegg med tanke på pasientsikkerhet og     kvalitet, 20 + 10 min. Kan disse sakene i fremtiden påvirke hvordan vi kommer til å stille og formulere diagnosene?

- Status pakkeforløp.

- Persontilpasset medisin med implementering.

- SNOMED. Innlegg v. T. A. Hansen.

- NLK, Norsk Laboratorie Kodeverk.

- Kurs og utdanning v. I. Lobmeier.

- Forskning v. L. Helgeland.

- Faste LIS stillinger. Hvordan denne saken utvikler seg og påvirker utdanning..

- Årsmøtet i Tromsø 2017. Diagnostiske metoder.

Styret møtes ca. kl. 19 dagen før årsmøtekurset, etter pancreaskurset

Sak 6/ 16.       Status Kvalitetsutvalget, NLK og SNOMED v/T. A. Hansen Kvalitetsutvalgets hovedfokus har vært SNOMED. Det påregnes at dette blir presentert under årsmøtet 2016.

NLK: Formålet har vært entydig kommunikasjon mellom laboratorium og rekvirent. Signalene oppfattes nå som tvetydige idet HOD signaliserer, som en respons på brev fra styret, 30.12.15, at man nå ser for seg omlegging av refusjoner / takster fra 01.01.17 basert på NLK. Dette har tidligere ikke ligget i premissene og fremstår som en dårlig løsning for patologi! Hvordan ser fordelingen mellom ramme og stykkpris ut? Helseregionene har fått oppdrag fra Hdir å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med denne saken.

Sak 7/ 16.        Status Forskningsutvalget og forskningskurs v/L. Helgeland.

Forskningsutvalget har hatt et møte i slutten av 2015. Det er viktig at patologers innsats krediteres i samarbeids prosjekter. Forskningsutvalget anbefaler ikke forskningskurs som et obligatorisk kurs. L. Akslen får mandat til å organisere forskningskurs i samarbeid med DNP. Bergen 2018 er førstkommende kurs i denne kategorien.

Vitenskap-komiteen består under årsmøtet 2016 av: L. Helgeland, S. Steigen og E. Haddervik.

Forskningsutvalget tar sikte på ett årlig møte, i juni.

Sak 8/ 16.        Oppdatering av faggrupper v/Chen.

Faggruppe obduksjon: Ivar Skjåk Nordrum trekker seg grunnet ny stilling og Anne Skjulsvik oppnevnes som nytt medlem etter forslag  fra St. Olavs Hospital. Aage Erichsen utnevnes etter Borghild Roald fra OUS. Ben Davidson trekker seg som leder i faggruppe gynekologisk patologi og Styret ber gruppen å velge en ny leder

ØNH vurderes som for lite fagfelt for egen faggruppe og legges derfor best sammen med lunge.

Sak 9/ 16.       Digital patologi.

Styret stiller seg i prinsippet bak synspunkter fra I. N. Farstad, men mener at det i tillegg er nødvendig med ytterligere risikovurderinger som S. Dahl har beskrevet i brevet på vegne av styret, herunder ROS analyser, før metodikken lar seg implementere både som pilotprosjekt og etterhvert som påtenkt rutine. Det er fremdeles spørsmål vedrørende selve bildebehandlingen, IKT-systemet, men også lagring og lagringsplass. Ingvild lager forslag til oppdatering av  brevet.

Sak 10/ 16.      Molekylærpatologi v. Y. Chen.

Styret inviterer H. Russnes til å holde innlegg ved årsmøtet 2016 om status vedr. implementering av persontilpasset medisin hvor hun sitter i referansegruppen hos Hdir.. Det er viktig med synliggjøring av molekylærpatologi..

H. Ressnes har også tatt initiativ å arrangere et nasjonalt arbeidsmøte om molekylær patologi 13.04.16, kl. 16.30 - 19.30 dagen før årsmøtet i Forskningsbygget DNR i regi av DNP. Styret støtter dette initiativet.

Sak 11/ 16.      Status kurs- og utdanningsutvalget v. I. Lobmaier.

Kursplan 2017-2020 er godkjent på faggruppeseminaret i 2015. I. Lobmaier minner på de som skal lage kurs og tar kontakt med faggruppe ledere. Hva med kursprøver?  Tilbakemelding fra cytologikurs med kursprøver er positivt. Behov for kurs i basal patologi for LIS? Ingvild skal ta dette opp på KUU-møte.

Sak 12/ 16.      Stipender v. L. Helgeland.

Det har kommet inn 3 søknader. Styret gikk gjennom søknader.

Stefanssen fra Bergen (søknadsbeløpet minus kursavgift) og E. Mortensen fra Tromsø innvilges. Dessverre fyller ikke en saknad kriteriene ut fra DNPs retningslinjer for forskningsstipend og ble derfor avslått.

Ingvild lager utkast til brevene som skal sendes ut fra styret.

Sak 13/ 16.     Forslag om samarbeidsprosjekt fra Kreftregisteret v. Hansen og Chen.

Brev av 02.02.16. Samarbeidsprosjekt mellom Helse Dir., Kreftregisteret og DNP. Det er ønskelig fra kreftregisterets siden med endring av følgende patologimaler: Oppdatere eksisterende mal fra 2004 for colo-rectale cansere, herunder pTNM. Nasjonal prostata mal. Styret har tidl. sendt brevet til Kreftregisteret angående dette temaet og styrets holdning..

Hva er formålet? T. A. Hanssen tar kontakt med S. Larønning ved Kreftregisteret med spørsmål om hva dette dreier seg.

Saken skal behandles på ny og diskuteres i faggruppemøte..

Sak 14/ 16.     Æresmedlemmer v. Chen.

Forslag ble presentert og utnevnes under årsmøte 2016.

Sak 15/ 16.      Status økonomi og budsjett 2016 v. I. Lobmaier.

Foreningens økonomi er god. Inntektene øker bl.a. fordi DNPs egne kurs som brukes sykehusets lokaler. Pga. tidligere erfaringer er det nødvendig med oppdatert kursveileder for de avdelingene, der behov for korrekt budsjett og registrering av antall kursdeltakere ble fremhevet. 1500 $ ble bevilget som støtte for patologers fra U-land til deltakelse i internasjonale kongresser.

Styret har mottatt søknad fra CCBIO v/L. Akslen om støttet til et nordisk forskningsmøte i patologi. Hensikten er å motivere patologimiljøer til økt forskningsaktivitet, og etablere et nordisk nettverk på området. Styret ser svært positivt på dette initiativet, men det finnes ingen konkret hjemmel i DNPs vedtekter og retningslinjer for å støtte denne typen møter. Styret er åpen for å vurdere en konkret og velbearbeidet søknad og krever at det er konkrete planer og mål for møtet som er allmennyttige for det norske patologimiljø. TA.Hassen lager et forslag til brevsvar.

Sak 16 / 16.  Eventuelt

Styret fikk en henvendelse fra Stavanger for 3 dager siden angående en anmodning Helse-Vest fikk fra HINAS om å samordne anbud og innkjøp på alle norske patologilaboratorier. Det er for kort varsel til å behandle denne saken. Utgangspunktet er at det er Helseforetakene, vår arbeidsgiver som har styringsrett. DNP har lite innflytelse på disse tingene. Y. Chen gir tilbakemelding.

 

Ying Chen, Leder DNP          Rolf Bie,  varemedlem for sekretær DNP               08..02.16.