8.mai 2017

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

08.05.17 kl. 11-16, Legenes Hus. OSLO

Saksliste

Sak 20/17             Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger

Sak 21/17             Godkjenning av referat fra styremøte 06.02.17

Godkjent med mindre revideringer

Sak 22/17             Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøtet 22.03.17

Godkjent uten anmerkninger

Sak 23/17             Orienteringssaker:

  • Frysesnittprosedyrer

Det er fremmet forslag fra bioing. om nasjonal standardisering av prosedyrer rundt frysesnitt og smitte. Ansvaret rundt slike prosedyrer ligger hos arbeidsgiver, men KU skal vurdere saken og diskutere eventuelle retningslinjer videre ved neste møte.

  • ESP Newsletter

Gjennomgått og revidert

  • Internasjonal patologidag /forskningstorget

Fremfor å holde stand foran Stortinget på den internasjonale patologidagen, er det fremmet forslag for DNP heller å slå arrangementet sammen med, og delta under forskningsdagene. Styret har diskutert saken og stiller seg positive til dette. Lobmaier melder DNP på som deltakere. Landets avdelinger kan også vurdere å undersøke muligheten for å markere og fremme patologifaget ved eventuelle lokale arrangement under de nasjonale forskningsdagene (20. Sept -1. Okt.), og/eller markere den internasjonale patologidagen lokalt på sykehusene.

Sak 24/17             Evaluering av årsmøte 2017 v/Lott og Chen

Tilbakemeldinger rundt arrangementet er gjennomgått. Veiledningen på DNP sine nettsider for årsmøte-arrangement skal revideres og oppdateres. Under arrangementet er det særlig viktig at tidene overholdes. Dokumenter i tilknytning til årsrapporten må innhentes i god tid og årsrapporten skal være leveringsklar 3 uker før årsmøtet. Årsrapporten er lang og inneholder mange dokumenter. For å gjøre rapporten mer konsis skal det som er tilgjengelig på nettsidene heretter vises til link hit, fremfor på nytt å gjengi disse dokumentene i sin helhet i rapporten. Det er viktig at nettredaktør får tilsendt alle oppdateringer slik at dette blir gjort tilgjengelig på nettsidene. Ved neste styremøte skal aktivitetstallskjemaet gjennomgås og oppdateres for bedre å gjenspeile dagens situasjon/behov.

Sak 25/17             Regelverk for finansiering av polikliniske laboratorieanalyser v/Chen

Fremmet forslag til finansiering er ikke egnet til patologifaget. DNP utarbeider et brev til helsedirektoratet med kopi til HOD vedr. dette.  

Sak 26/17             Status forskningsutvalg v/ Wik

FU ønsker å identifisere og få en oversikt over forskere og prosjekt i Norge, samt oppdatere nettsidene med oversikt over doktorgrader. FU skal være med å arrangere årsmøtekurs i 2018. FU arbeider også med å oppdatere priser for forskningstjeneste, og flere problemstillinger rundt medforfatterskap. FU har neste møte til høsten.

Sak 27/17             Status kvalitetsutvalg v/Mangrud

I forbindelse med å utarbeide og bruk av strukturerte diagnose formuleringer, ønsker KU samarbeid med og tilbakemeldinger fra faggruppene for også å utarbeide veileder for koding med anbefalt koding for de vanligste diagnosene for en mer enhetlig koding.

Sak 28/17             Status kurs og utdanningsutvalg v/Lobmaier

KUU har i samarbeid med spesialistkomiteen arbeidet mye med høringssvar rundt nye læringsmål og disse har blitt oversendt Hdir via legeforeningen.

Sak 29/17             Status digital patologi v/Bie

Bie orienterte om møteaktivitet og den pågående prosessen rundt digital patologi. 

Sak 30/17             DNP arkiv v/Lott og Chen

Styreleder undersøker muligheten for bruk av profesjonelt arkivordningstjeneste, og innhenter tilbud.

Sak 31/17             Rettsmedisin v/Lobmaier og Chen

Lobmaier orienterte om møte i helsedirektoratet vedrørende kompetanseområdet rettspatologi, hvor hun fremla DNPs anbefalinger . Dette er også utarbeidet i et brev, som godkjennes av styret og sendes til DNLF og videre til helsedirektoratet.

Sak 32/17            Status faggrupper og faggruppeseminar v/Chen

Det er behov for bedre oversikten over når faggruppemedlemmer har tiltrådd. Dette arbeidet er påbegynt av Hege Sætran (DNPs  tidligere sækretær). Lott fortsetter arbeidet med å innhente tiltredelsesdato for alle i faggruppene, som deretter oppdateres på nettsidene. Hvert medlem sitter for 4 år og skal i følge mandatet oppnevnes på nytt etter dette. Det er viktig for faggruppemedlemmene å være aktive og utøve sitt mandat.

Nytt faggruppeseminar arrangeres man 30. -tirs 31. oktober. Styret diskuterer mulige emner og mulige nye format rundt seminaret. Dette diskuteres videre mellom styremedlemmene ved e-post korrespondanse før innkallelse utarbeides.  

Foreløpige forslag: Hvordan faggruppene ser patologifaget i fremtiden? Utfordringer rundt utdanning, kompetanseøkning/etterutdanning? Kan det fremmes invitasjon til ESP representant eller andre fra annet land for et bredere perspektiv? Et format med mer diskusjoner eller workshops?

Sak 33/17             Søknad fra Norsk forening for molekylærpatologi v/Chen

DNP godkjenner støtte til oppstart på inntil 30.000 kr.

Sak 34/17             Økonomi v/Lobmaier

Det er fortsatt god økonomi.

Sak 35/17             Eventuelt

Styreseminar arrangeres man 28. – tir 29. Aug. I forbindelse med dette ønsker DNP også å samle avdelingsledere fra alle 18 laboratorier, samt en representant fra det private, til et dagsseminar på Gardermoen med vekt på presentasjoner og diskusjon rundt avdelingers utfordringer og forslag til løsninger rundt temaene i DNPs strategiplan (utdanning, forskning, akademisk patologi etc.). DNP vil i den forbindelse dekke lunsjkostnader.  Wik lager et forslag til skjema (aktiviteter/utfordringer/løsninger) som avdelingsrepresetantene fyller ut som grunnlag for diskusjon (tema: rutine/diagnostisk arbeid, spesialist-/etterutdanning, FOU-arbeid).   

 

Ingrid Lott                                                                            Ying Chen

Sekretær                                                                              Leder, DNP