Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2018 - 2019

14. mai 2019

20. februar 2020

SAKSLISTE STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Ingvild Lobmaiers hus, OSLO

14. mai 2019 kl. 10.-16

Referat

Tilstede
Ulla Randen, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Khalid Al-Shibli, Maria Ramnefjell (for Marie Andersland)

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten anmerkning

Sak 13/19 Godkjenning av referat fra styremøte 5.2.19
Godkjent uten anmerkning

Sak 14/19 Orienteringssaker v/ Randen
Perinatal og placenta-patologi ny handlingsplan klar
Ny høring ØNH Handlingsprogram sendt til faggruppene; høringsfrist 19.mai
Diskusjon omkring rollen til patologi/molekylærpatologi i nasjonale handlingsprogram fra HDir, ulik praksis for ulike kreftformer, ofte er patologer utelatt helt. Utarbeide en standard? Forslag: Ta kontakt med andre foreninger (NLCG, NBCG osv.) slik at alle grupper har minst en patolog representert. Referere til Kreftregistert sine referansegrupper for de ulike kreftformer.
Forskningstorget i Oslo, 20.-21.september, OUS stiller, fokus på HPV inkl. Nasjonalt referanselaboratorium AHus.
Årsmøtet 2020, anslått 19.-20.mars, Thon Hotel Lillestrøm. Pris 725,- pp for møte m/møtemat. Kurs i ikke-neoplastisk GI-patologi på AHus 18.mars. Diskutert inntekter og kostnader i forbindelser med årsmøter; inntekter skal tilfalle foreningen.
NFMP send forespørsel om å ha møte i forbindelse med årsmøtet; styret ønsker helst at de har egen dag.
ESP Progresjonstest test, sende påminnelse? LIS testes lokalt på Ahus og OUS nå.
NLCG: Peter Jebsen går ut; Kathrin Friedrich går inn fra januar.
Nettsiden: DNP har ingen redigeringstilgang ennå. Ny nettredaktør ikke på plass ennå.

Sak 15/19 Nasjonal handlingsplan for gynekologisk kreft (se mail i vedlegg) v/ Randen
Ben Davidson gir seg. Høre med de andre om de fortsetter.

Sak 16/19 Lønnsforhandlinger v/ Randen
Henvendelse fra Linda Hatlestad, Stavanger; videresendt til Helle i Overlegeforeningen. Diskusjonstema; hva av lønnen er pensjonsgivende? Totallønn versus grunnlønn med separate tillegg? Automatisk regulering av alle tillegg på lik linje med grunnlønn?

Sak 17/19 Status kurs og utdanningsutvalget v/Lobmaier
Kursplan sendt ut som samlet plan i Kompetanseportalen, nå endret til separate kurs som godkjennes etter hvert. Hvert kurs lagt inn som egen aktivitet. Flere kurs per faggruppe (eks. hud, endo, uro) skal legges inn. Skal være mulig å få godkjent flere enn 8 kurs.
Kursplan, RegUt tilbakemelding fra Ingvild med justeringer på bl.a. mamma. Sjekke placenta og lunge.
Årsmøtet. Dekkes nå av avdelingene selv. Inntekt fra utstillere (tidl. 2000 per dag, utvide til 5000-10000 avhengig av plassering og ev. taletid).

Sak 18/19 Status forskningsutvalget v/Al-Shibli
Søknader DNP-stipend; 3 søknader om kurs avslått (dekkes av avdelingene selv), 4 søknader om hospitering i spesialfunksjoner innvilget, samt støtte til NFMP.
FU initiert intervjuer av forskningsgruppene ved avdelinger som legges ut på nettside.
Sverre Torp og Russnes trukket seg; Karoline Verbeke og Elisabeth Wik inn.

Sak 19/19 Status kvalitetsutvalget v/Mangrud
Få oversikt over om og hvorvidt patolog skal være involvert i nasjonale utvalg (ref. sak 14/19).
Sikre oppdatering av Veilederen for besvarelse av maligne svulster.
Ny representant fra Helse Vest, søkes.

Sak 20/18 Status digital patologi v/ Randen
Diskusjon. Enighet om at samhandlingsløsningen er viktigste punkt.

Sak 21/19 Status FUP v/ Andersland
Utsettes.

Sak 22/19 Status økonomi v/Lobmaier
Økonomien er god.

Sak 23/19 Eventuelt
1) Innspill til DNP fra faggruppene for ØNH-lunge og endokrin (thyreoidea-mamma) om eventuell omstrukturering. Styret anbefaler at det etter tilbakemelding fra avdelingene, samt gjennomgang av årsrapporter og mandat for faggrupper at det oppnevnes en egen faggruppe for hode-hals patologi der ØNH og thyreoidea inngår. Lunge og mamma beholdes som egne faggrupper. Oppnevnelse av medlemmer av faggruppe hode-hals gjøres på neste styremøte.
2) Faggruppeseminar høst 2019. Start med presentasjon av hva som er nytt mht. veilederen. Samle avdelingsledere dag 2. Tema: Ny LIS-utdanning med fokus på kursavvikling og finansiering av dette. Ev. status på avdelingene vedr. LIS og utdanningsansvarlig overlege. Sted: Park Inn Gardermoen.