Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2018 - 2019

15. august 2018

21. november 2018

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING15.08.18 kl. 9.30-15.30, Park Inn, GARDERMOEN.

REFERAT

Tilstede: Ulla Randen (leder), Rolf Bruun Bie (nestleder), Ingvild Lobmaier (kasserer), Ok Målfrid Mangrud (styremedlem), Khalid Al-Shibli (styremedlem), Marie Andersland (sekretær).

SakslisteSak 30/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent uten anmerkning

Sak 31/18 Godkjenning av referat fra styremøte 08.05.18 Godkjent uten anmerkning

Sak 32/18 Orienteringssaker
A) FUP: Ulla lager skriv til ledere ved de ulike patologiavdelingene med oppfordring til å foreslå kandidater og eventuelt leder. 
B) APMIS: Foreningens nominerte kandidat ble ikke akseptert. Det er p.t. ikke aktuelt for DNP å foreslå en alternativ kandidat. Ulla forhører seg med Elisabeth Wik om situasjonen.
C) Nye faggruppe: forslag til oppretting av noen flere faggrupper. Dette settes som sak på neste styremøte
D) UEMS: Ingunn Stefansson har sittet i UEMS, men har nå trukket seg. Ulla forhører seg med henne om mandatet. Spesialitetskomiteen foreslår ny kandidat.
E) Årsmøtekurs 2019: Rolf undersøker om det er aktuelt med et kurs om lungekreft. Eventuelt foreslås å utvide årsmøte til å strekke seg over alle tre dagene. Ulla undersøker med Legeforeningen om dette i så tilfelle vil gi tellende kurstimer for LIS.
F) Norsk prosedyrekodeverk for patologi: Ulla informerer om arbeidet. Det er planlagt ny samling i oktober. Spesielt viktig tema er finansiering av polikliniske prøver.
G) Obduksjonstall: Fortsatt noe usikkerhet rundt hvilke tallkrav for obduksjoner som gjelder for LIS som ønsker å søke om spesialistgodkjenning p.t. Ulla venter på avklaring fra Helsedirektoratet. 

Sak 33/18 Informasjon om håndtering av personopplysninger v/ Ok Målfrid Ok Målfrid orienterer. Vi må ha prosedyrer for hvordan vi behandler personopplysninger i foreningen. Legeforeningen arbeider med å utvikle sentrale retningslinjer.  Ingvild lager prosedyre for hvordan sende informasjon til Brønnøysundregisteret og betaling av regninger. Marie går gjennom det som finnes av lagrede filer og ser etter eksisterende prosedyrer. Hun oppretter mappe for prosedyrer for håndtering av personopplysninger i DNP.

Sak 34/18 Økonomisk støtte til faggruppene – diskusjon om retningslinjer Søknad om støtte kan godkjennes av leder og kasserer. Informasjon om å søke om penger er gitt tidligere og dette gjentas jevnlig, blant annet på faggruppeseminar og årsmøte.

Sak 35/18 Faggruppeseminar august: Program: Programmet settes. Dag 1 deles i to blokker med først informasjon, blant annet fra regionalt utdanningsutvalg og Legeforeningen, og etterpå gruppearbeid og diskusjon. Invitasjon til foredragsholdere er sendt. Fortsatt mange som ikke har gitt tilbakemelding om de kan delta. Også flere av faggruppeledere har ikke sendt inn faglige innspill til seminaret. Diskusjon om mulige uklarheter i invitasjonen og bestillingen til faggruppeledere. 

Sak 36/18 Høringer Styret tar stilling til høringer og sender videre til relevante personer i fagmiljøet.
1) Rettsmedisinske obduksjoner av trafikkdrepte. Høringsnotat fra DNP er skrevet. 
2) Veiledning og vurdering av kompetanse hos LIS. Styret sender inn et høringssvar.Ingen med kompetanse fra lab.fag har deltatt i arbeidet, og resultatet er lite tilpasset våre behov. Veilederen er god, men opplegget er omfattende og ressurskrevende.

Sak 37/18 Representasjon i UEMS Behandlet under orienteringssaker

Sak 38/18 Saker fra forskningsutvalget v/ Khalid: De som har prisliste ved sitt foretak sender denne til Khalid. Videre vil priser diskuteres på neste møte i forskningsutvalget (ca november), og forslag til endelig prisliste vil bli presentert og vedtatt på årsmøte 2019

Sak 39/18 Digital patologiv/ Rolf: Nå faseplan med flere delprosjekter. Neste møte 5 september.  Finansiering er vesentlig, det må følge midler med. 

Eventuelt 
A) Patologidagen i november: Marie vil kontakte Ekko i NRK P2 og høre om mulighet for innslag. 
B) Styret støtter forslag om IAP kongress i Japan i 2024

Sign: Ulla Randen, leder og Marie Andersland, sekretær