Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2018 - 2019

27. august 2019

19. februar 2020

 

REFERAT STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Kirkegata 25, OSLO

27.august 2019 kl. 10-16

Tilstede
Ulla Randen, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Khalid Al-Shibli, Rolf Bruun Bie, Maria Ramnefjell (for Marie Andersland)

Sak 24/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten anmerkning

Sak 25/19 Godkjenning av referat fra styremøte 14.5.19
Godkjent uten anmerkning

Sak 26/19 Høring vedr. svangerskapsavbrudd
Faggruppe for perinatalpatologi og placenta bør uttale seg

Sak 27/19 Medlemmer til faggruppe ØNH og thyreoidea
Forslag kommet inn:
-ØNH: Eva Sigstad (OUS), Svetlana Tafjord (OUS), Pavla Sustova (Helse Midt). I tillegg en fra Helse Vest og fra Helse Nord

Sak 28/19 Utskiftninger øvrige faggrupper (gyn, melanocytt)
-Forslag om å slå sammen faggruppene for melanom og hudpatologi til en faggruppe. Avklares med medlemmer i de eksisterende gruppene.
-Gyn: trenger et medlem fra Helse Sør-Øst

Sak 29/19 Program/tema Faggruppe-/ avd.lederseminar 24.-25.oktober 2019 Park Inn, Gardermoen
-Dag 1 (faggruppeledere fra kl.10.00):
Elektroniske kurs: innspill fra bl.a medisinsk nyrepatologi
Forklaring av kurskatalogen i Kompetanseportalen (ved Ingvild Lobmaier)
Årsmøtet
Bruk av maler/kvalitetsregistrering ved besvarelse av kolorektal karsinom ved Sonja Steigen
Ev. oppdatering fra andre faggrupper (eks. tarmscreening)

-Dag 2 (avdelingsledere fra kl.10.00):
RegUt Ingrid Hemingsen inviteres for å avklare rammene for kursavvikling (i praksis må all organisering skje lokalt), avklaring vedrørende påmelding til kurs og godkjenning av kurs.
Utdanningsseksjonen ved OUS
Oppdatering vedrørende Fond III ved Legeforeningen (eks. Årsmøtet ble ikke godkjent som kurs)
Oppfordring om aktiv deltakelse på årsmøtet (påskeegg, frie foredrag og poster)

Sak 30/19 Kurs/ Årsmøte 2020
Lillestrøm: 4.-6. Mars, ev flytte til 11.-13.mars pga. USCAP.
Kurs i ikke-neoplastisk GI-patologi 4.mars
Faste poster: Orientering fra faggruppeledere, påske-egg, frie foredrag
Tema: AHus avklarer dette
Årsmøte fra kl.15.00.
Middag torsdag kveld: Æresmedlemmer
Valg: Valgkomité til styret (Ulrika Axcrona, Elin Mortensen, Ying Chen)

Sak 31/19 Link mellom RegUt og RGF’enes kurssider. Egen kursoversikt DNP
Sterkt ønske om minimum en lenke, helst en egen oversikt på våre egne nettsider.

Sak 32/19 Obligatorisk kurs i Rettsmedisin for gammel ordning
Rettsmedisinsk institutt arrangerer dette på nyåret 2020. Aktuelt for >10 LIS.

Sak 33/19 Utredningsgruppe for utdanning i rettsmedisin, repr. fra DNP
Forespørsel fra HOD om representanter til referansegruppe for klinisk rettsmedisin og rettspatologi; Christian Lycke Ellingsen, Inge Morild, Anne Skjulsvik

Sak 34/19 Økonomi rundt Årsmøter – overskudd, refusjon for LIS
Må avklares med Helse-Bergen vedr. årsmøtet 2018.
Styret setter opp utkast til retningslinjer for arrangering av årsmøter, diskuteres også på faggruppeseminaret.

Sak 35/19 HOD Handlingsprogram for kliniske studier
Ulla Randen har sendt mail til Bent Høie slik at DNP blir involvert. Svar fra Nils Olav Refsdal: ønskelig med innspill, de kommer bl.a på besøk til AHus.

Sak 36/19 Sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere
Ulla Randen svarer Cecilie Alfsen på dette per mail.

Sak 37/19 Faglandsrådet12.september med fokus på genetikk
Ønske om representant fra Molekylærpatologi (ev. Hege Russnes).

Sak 38/19 Arbeidsgruppe mht. videreutdanning for spesialister v/Bruun Bie
Innspill fra Medisinsk fagavdeling Legeforeningen. Ønskelig med en gruppe bestående av to medlemmer fra Spesialistkomiteen og to fra KUU.

Sak 39/19 Status forskningsutvalget v/Al-Shibli
Tre av fire som fikk støtte fra DNP har reist og sendt/skal sende reisebrev.
Presentasjon av forskningsgruppers aktivitet fortsetter (Trondheim neste ut).

Sak 40/19 Status kvalitetsutvalget v/Mangrud
Ønske om et medlem til, fortrinnsvis fra Stavanger.
Sjekke opp Handlingsprogram mht. involvering fra patologer.

Sak 41/19 Status KUU
Ny rolle for KUU (etter innføring av RegUt), se mandat fra sist årsmøte.

Sak 42 /19 Status digital patologi v/ Randen
Møte 5.september.

Sak 43/19 Status FUP
Ny LIS er med i FUP; Sunniva Reinfjord Bjelland (OUS).

Sak 44/19 Status økonomi v/Lobmaier
Økonomien er god.

Sak 45/19 Eventuelt
1) Ny nettredaktør; Ok Målfrid Mangrud tar over primo november.
2) Forskningsdagene; ikke plass til patologene – tema plastforurensing.

Signert: Ulla Randen (leder) og Maria Ramnefjell (varamedlem)