28. november 2018

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
28-29.11.18 HOLMEN FJORDHOTELL

Saksliste

REFERAT STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
28-29.11.18, kl. 11-17 og kl. 9-15, Holmen Fjordhotell, ASKER 

Tilstede
Ulla Randen, Rolf Bruun Bie, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Khalid Al-Shibli (dag 1), Marie Andersland.

Saksliste

Sak 40/18            Godkjenning av innkalling og saksliste

                               Godkjent uten anmerkning

Sak 41/18            Godkjenning av referat fra styremøte 15.08.18

                               Godkjent uten anmerkning

Sak 42/18            Orienteringssaker

A)     Helsedirektoratet har nå godkjent 120 obduksjoner som krav til å bli spesialist med umiddelbar virkning.

B)      Den internasjonale patologidagen 14.11 ble markert ved flere av landets sykehus.

C)      Legemiddelverket vil informere om bruk av formalin med buffer som ønsket fikseringsmiddel for vev. Styret ønsker også at det blir opplyst om hvordan formalin bør oppbevares. Ulla svarer Legemiddelverket.

D)     Styret oppfordrer landets patologiavdelinger om å bidra til undervisning og kursavvikling og være liberale med utføring arbeid (eksempelvis ekstraundersøkelser på kurssnitt) tilknyttet dette. Avdelingen kan fakturere Reg.Ut Nord. Styret minner om at helseforetakene har selvstendig ansvar for utdanning av nye spesialister.

E)      Det arbeides med nye prosedyrekodeverk. Styret mener at det er viktig at samme analyse har samme takster uavhengig av om det er ulike kodeverk ved ulike avdelinger (eksempelvis medisinsk genetikk og patologi).

Sak 43/18            Kampanjen «Gjør kloke valg» og patologiavdelingenes rolle

                               Kampanjen er tidligere presentert for styret som har konkludert med at det ikke er riktig at patologforeningen har en aktiv rolle her.

Sak 44/18            Henvendelse fra Kreftregisteret om å sende prøvesvar direkte til pasienter.

                               Styret ser ikke at det er hensiktsmessig å sende svar direkte til pasienter. Det stilles spørsmål ved om dette er juridisk mulig og hvilken myndighet som ligger bak. Styret vil oppfordre til bedre og ryddig informasjon til pasientene, for eksempel på Kreftregistertes nettsider. Khalid formulerer et svar fra styret.

                               Ulla forhører seg med Helse Sør-øst om patolog til å være med i Referansegruppen iLivmorhalsprogrammet.

Sak 45/18            Utvelgelse av kandidater til ulike verv i organisasjonen

Medlemmer til faggruppene oppnevnes av styret med en funksjonstid på 4 år. Dette etter retningslinjene som er å finne på nettsidene. Styret har som mål å oppnå geografisk spredning blant medlemmene i faggruppene. Gruppene har ansvar for å være oppdatert i grensesnittet mellom forskning og diagnostisk praksis, og forskningsstilling er dermed ikke til hinder for å sitte i faggruppen.

Dersom det er ønskelig med endring av retningslinjene for oppnevning av faggruppemedlemmer må dette meldes som endringsforslag til årsmøte der det eventuelt vil bli vedtatt.

Sak 46/18            Kandidater til ESP

                               Styret foreslår Gitta Turowski som kandidat fra Norge. Hun har godtatt kandidaturet.

Sak 47/18            Kurs, kursplan med mer

Etter ny ordning tar Reg.Ut Nord over ansvaret for å arrangere kurs for leger i spesialisering i patologi fra 1.3.19. De vil opprettholde honorarsatser til arrangører av kurs som tidligere.

Forslag til kursplan med hyppighet og rullering av kurs settes opp. Planen er distribuert til faggruppeledere og Reg.Ut Nord.

Fra Helsedirektoratet er det satt opp 12 organspesifikke kurs. Styret mener at det her er vesentlige mangler og at alle fagområdene ikke blir dekket. Ingvild skriver brev med forslag til endringer.

Styret mener at det er ønskelig og hensiktsmessig å opprettholde dagskurs i forkant av årsmøte. Styret foreslår mulig tema for et slikt kurs fremover: forskning og utdanning og kunnskapsformidling, immunhistokjemi, diagnostiske metoder, digital patologi.

Sak 48/18            Årsmøte og årsrapport

Styret foreslår at DNMF legger sitt årsmøte til dagen før årsmøte i Trondheim (7-8. mars)

Saker til årsmøte:

1) Digital patologi – standardisering og fagnettverk «patologiforum». Paneldebatt med diskusjon. Ulla tar kontakt med avdelingsledere.

2) Utdanning av spesialister – Skal Spesialitetskomiteen og KUU bestå som nå fremover? Forslag til vedtak at KUU oppløses da ansvar for avvikling av kurs nå er hos Reg.Ut Nord. Ingvild

3) Forslag til opprettelse av ny faggruppe for ØNH og thyreoidea-patologi. Ingvild/Ulla sender e-post til aktuelle faggruppeledere.

4) Endret mandat for årsmøte og arrangering av dette etter at Reg.Ut overtar avvikling av kurs relatert til spesialisering.

Arbeid med årsrapport fordeles. Marie sender egen e-post om dette.

Sak 49/18            Oppdatere lister over faggrupper og faggruppemedlemmer

                Det er behov for oppdaterte lister over medlemmer i de ulike faggruppene. Ok Målfrid lager og sender ut skjema til faggruppelederne. Det er ønskelig å vite hvem er leder av gruppen, hvem er medlemmer, når ble de medlemmer og ved hvilken avdeling/helse region arbeider de. Oppdaterte lister blir publisert i årsrapport og på nettsidene.

Sak 50/18            Digital patologi

Nasjonalt prosjekt om digital patologi ønsker standardisering og opprettelse av nasjonale patologiforum. Dette vil kunne få store konsekvenser for organisering av arbeid ved den enkelte avdeling. Styret vil løfte dette som sak til årsmøte.

Sak 51/18            Forskningsutvalget

Khalid presenterer oppdatert prisliste for arbeid utført av patologiavdelinger til forskningsformål.  Oppdatert prisliste blir lagt ut på nettsiden.

Khalid presenterer forslag til brev vedrørende prisliste, samt kreditering av patologer ved forskningsrelatert arbeid. Styret mener at brevet kan publiseres på nettsidene, men at en kortere versjon bør skrives og sendes til leder ved landets patologiavdelinger og leder av faggrupper.

FOU fond: Khalid kontakter mottakere av støtte fra fondet i 2018 og minner om å sende inn reisebrev. Frist for å søke midler fra fondet i 2019 er 30.1. Marie sørger for at det blir informert om dette på nettsiden.

Styret ønsker å sette ned et nytt utvalg for å revidere og oppdatere arbeidsbelastningsnormene for patologer. Sist utvalg var nedsatt etter vedtak på årsmøte i 2006 og ferdigstilte sitt arbeid i 2009. Styret mener at et nytt utvalg bør bestå av 5-6 medlemmer der 2-3 kommer fra universitetssykehus og 3 kommer fra andre sykehus. Khalid forspør kandidat for å lede utvalget.

Eventuelt

Faggruppeinndeling

Sak til årsmøte: Opprettelse av ny faggruppe for ØNH og thyreoidea-patologi. Se 48/18           

Mandat KUU

Med ny organisering av utdanning av spesialiser er det ikke lenger hensiktsmessig med KUU slik det er i dag. Forslag om endret mandat på årsmøte. Se sak 48/18

Økonomi

Ingvild informerer: Økonomien er god. Dette kan komme til å endre seg fremover med endret inntektsgrunnlag.

Personvern

Syret går gjennom avtale fra Azets og godkjenner denne.

FUP

Per i dag er det tre medlemmer i FUP. Det mangler en kandidat fra Helse-Midt. Marie innkaller til møte snarlig og informere DNL om medlemmene i FUP.

Styrets arbeid fremover

Satsningsområde for styret i 2019 blir å følge implementeringen av ny ordning for spesialistutdannelse (oppstart 1.3.2019), arbeid med nytt kodeverk og tilknyttet finansiering, samt digital patologi.

 

Ulla Randen                                                      Marie Andersland styreleder                                                           Sekretær