5. februar 2018

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
LEGENES HUS, 05. feb. 2018 kl. 11:00 – 16:00

Saksliste

Tilstede:

Sak 01/18        Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger

Sak 02/18        Godkjenning av referat fra styremøte 27.11.2017

Godkjent uten anmerkninger

Sak 03/18        Orienteringssaker:

A)    representant i referansegruppe for nasjonal UV- og hudkreftstrategi

Silje Fismen tiltrer som DNPs representant.

B)    ESP- human tissue samples collected and stored at Pathology departments

DNP fyller inn og sender skjemaet i retur.

Sak 04/18        Årsmøtet DNP 2018 v/Wik og Chen              

Arbeidet går etter planen. Program og forelesere er fastsatt og Chen utarbeider årsmøteprogram. Det er kommet inn mange abstracts til årsmøtet. Det er ikke mange påmeldte til årsmøtekurset. Styret vil sende oppfordringer til å delta på dette kurset. Ett firma med planlagt kurs parallelt med årsmøtekurset, er flyttet. Det vil være uheldig med flere konkurrerende kurs som går parallelt. På årsmøtet holder Lobmaier innlegg om ny spesialistutdanning. Årsmøte 2019 skal holdes i Trondheim.

Sak 05/18        Årsrapport 2017 v/Lott        

Årsrapport er under arbeid. Årsrapport utkast sendes til styret for kvalitetssikring førstkommende uke.

Sak 06/18        Status kurs- og utdanningsutvalg v/Lobmaier

Møte i gruppen ble avholdt 12.12.17.  KUU og styret ser behov for og ønsker flere obligatoriske kurs. Innfenfor en 5-årsperiode bør alle LISer ha gjennomført kurs innen de store organgruppene. Lobmaier utformer utkast til å søke om dette til DNLF. Ved innføring av ny spesialistutdanning må læringsaktiviteter forankres nasjonalt med nasjonal strategi for hvordan læringsmålene skal oppnås. Dette bør bli diskutert og utarbeidet på avdelingslederseminar/faggruppeseminar. Vedrørende krav til obduksjonstall har Ingunn Stefansson kontaktet DNLF og Lobmaier følger dette opp. 

Sak 07/18        Status kvalitetsutvalg og kvalitetssikring v/Mangrud

NORPAT er publisert og tatt i bruk ved noen avdelinger. Gruppen ønsker tilbakemeldinger etter ca. 6 mnd bruk. Mangrud tar kontakt med helsedirektoratet og forfatter en oppsummering til årsmøtet.

Sak 08/18        Status forskningsutvalg v/Wik

Det jobbes fortsatt med oppdatert prisliste for forskningstjeneste og diskutere priser på molekylære analyser. Det arbeides også med et notat angående kreditering i vitenskapelige publikasjoner for patolog-arbeid. Statuttene for forsknings- og utviklingsfondet og søknader til støtte gjennomgås. Det ses behov for å revidere statuttene med tydeliggjøring av fondets intensjoner. Wik utarbeider utkast til neste styremøte.  

Vedrørende European Society of Pathology Academy (ESPA) var det ingen søkere etter flere utlysninger.

Sak 09/18        Status digital patologi v/Rolf.

Det er mye aktivitet innen digital patologi. DNP påpeker at innføring av digital patologi ikke vil ha stort tidsbesparelse-potensiale. Status for digital patologi blir fremlagt på årsmøtet.

Sak 10/18         Status faggrupper v/Chen

Aage Erichsen fratrer i obduksjonsgruppen og Sigrid Bjørnstad tiltrer. Erik Heyerdahl-Strøm fratrer i ikke-neoplastisk nyrepatologi og Clara Hammarstrøm tiltrer. Gruppen må velge ny leder. Ying Chen fratrer i mammagruppen og Tor Audun Klingen tiltrer.

Sak 11/18        Faggruppe obduksjon og rettsmedisin

Rettsmedisinsk kurs frafaller som individuelt obligatorisk kurs, men blir inkorporert i obduksjonskurset. Faggruppen for obduksjon utvides til å omfatte også rettsmedisin.

Sak 12/18        Forslag til ny UEMS-representant og ny norsk APMIS-redaktør

Det er utarbeidet mandat. Wenche Reed tiltrer som norsk APMIS-redaktør (patologi). Det arbeides med forslag til representanter.

Sak 13/18        Økonomisk støtte for sertifiseringskurs av obduksjonsteknikere

Saken vedrørende økonomisk støtte til sertifiseringskurs av obduksjonsteknikere revurderes.

Styret i DNP mener prinsipielt at kurskostnader skal dekkes av kursavgift. Dette gjelder også sertifiseringskurs av obduksjonsteknikere, på lik linje med kurs for bioingeniører, hvor kursavgiften kan variere og fordeles likt på antall deltakere. Styret mener videre at det er sykehusavdelingenes ansvar å dekke utgifter som kursavgifter, og følgelig ta hovedansvaret for kostnadene ved medarbeidernes etterutdanning.

Styret i DNP forstår at det ved det aktuelle kurset ikke er blitt innkrevd adekvat kursavgift for å dekke alle kostander ved kurset. Samtidig anerkjenner styret i DNP både det arbeidet som er gjort av tre DNP-medlemmer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av kurset, og det kontinuerlige fagutviklings- og kvalitetsforbedringsarbeidet som gjøres av de samme tre DNP-medlemmene. Da en ikke kan kreve høyere kursavgift i etterkant av kurset for å dekke de faktiske utgiftene til kurset, går styret i DNP enstemmig inn for at utgiftene for de tre DNP-medlemmene (jfr. søknadsbrev) dekkes ihht innsendte kvitteringer.

Styret i DNP vil samtidig påpeke at økonomisk dekning av en slik art er et engangstilfelle og tilsvarende, fremtidige kursutgifter blir ikke dekket fra DNP-midler.

 Sak 14/18        ICCR invitasjon til gjennomgang av dataset utkast

Faggruppen for urologisk patologi er invitert til å gjennomgå dataset-utkastene til ICCR. De har gjennomgått disse og har ingen ytterligere kommentarer til det omfattende arbeidet som er gjort av gruppen som utarbeidet dem for ICCR.

Sak 15/18        Årsmøteavgift for underforeninger i DNP

Deltakere må forholde seg til takster satt av DNLF.

Sak 16/18        Status økonomi v/Lobmaier

Økonomien er god. Budsjett for 2018 diskuteres. Lobmaier sender revidert budsjettforslag til styret før årsmøtet.

Sak 17/18        Eventuelt

Nytt styremøte fastsettes i samråd med nytt styre ved årsmøtet.

 Dato:  

 Ingrid Lott                                                                                 Ying Chen

Sekretær                                                                                     Leder i DNP