5. februar 2019

INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Legenes Hus, OSLO

5. februar 1209 kl. 10.-16

 

Tilstede
Ulla Randen, Rolf Bruun Bie, Ingvild Lobmaier, Ok Målfrid Mangrud, Khalid Al-Shibli, Marie Andersland.


Saksliste

Sak 1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten anmerkning

Sak 2/19

Godkjenning av referat fra styremøte 28.-29.11.18
Godkjent uten anmerkning

Sak 3/19

Orienteringssaker
Ingen orienteringssaker

Sak 4/19

Årsmøte DNP 2019
Aktuelle saker og innledere til årsmøte i Trondheim 7. mars 19 diskuteres og fastsettes. Det blir tre hovedsaker: digital patologi med spesielt fokus på nye faggruppenettverk, audit/rescreening av gynekologiske cytologiske prøver, og kodeverk.
Det er ikke kommet forslag til kandidater til nye æresmedlemmer i foreningen.

Sak 5/19

Status kurs og utdanningsutvalget v/Lobmaier
Med endret organisering av lis-utdanning og avvikling av kurs vil det også medføre endringer for kurs og utdanningsutvalget. Forslag om nytt mandat blir lagt frem som en egen sak på årsmøte.

Sak 6/19

Status forskningsutvalget v/Al-Shibli
Fristen for å søke DNPs stipend er utsatt til 10.2. Forskningsutvalget vil etter dette gjennomgå søknaden og avgjøre mottakere av stipend.
Al-Shibli informerer om status for presentasjon av forskere i patologifaget på DNPs nettsider.

Sak 7/19

Status kvalitetsutvalget v/Mangrud
Uendret status for kvalitetsutvalget.

Sak 8/18

Status digital patologi v/ Bie
Styret diskuterer digital patologi og spesielt de nye fagnettverkene som er foreslått i sammenheng med prosjektet. Dette blir en egen sak på årsmøte.
Bie er ikke lenger i dette prosjektet, men er erstattet av styreleder.

Sak 9/19

Status FUP v/ Andersland
Det er nå opprettet et fagutvalg for leger i spesialisering i patologi. Det er foreløpig tre medlemmer, Karoline Skogmo Larsen som representerer Helse Nord, Sunniva Bjelland som representerer Helse Sør-Øst, og Marie Andersland som representerer Helse Vest. Det er ønskelig med en representant fra Helse Midt. Plan fremover er å snarlig få arrangert et møte for utvalget.

Sak 10/19

Status økonomi v/Lobmaier
Økonomien er fortsatt god, men dette kan endre seg med ny ordning for avvikling av kurs.

Sak 11/19

Eventuelt

1) Nettredaktør: Nettredaktør G. Cecilie Alfsen trekker seg etter mange år som nettredaktør i DNP. Styret diskuterer mulighet for å utvidet styret med et ekstra medlem som vil være nettredaktør. Dersom dette skal gjøres vil det medføre endring av vedtektene og dette fremmes som en sak for årsmøte 2020. Før en ny nettredaktør er på plass vil styreleder Ulla Randen ta på seg oppgaven.
2) Screenere: Diskusjon rundt screenere av gynekologisk cytologiske prøver og mulig endrede arbeidsoppgaver etter innføring av primær HPV-screening.
3) Arbeidsbelastingsnormer: Med økende arbeidsomfang per prøve er det tid for å gjennomgå anbefalte arbeidsbelastningsnormer for patologer. Dette ble sist revidert i 2008.


Ulla Randen
Leder, DNP

Marie Andersland
Sekretær, DNP