Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2018 - 2019

8. mai 2018

2. mai 2018

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

08.05.18 kl. 11-16, Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 OSLO 

Tilstede:

Ying Chen (avtroppende leder), Rolf Bruun Bie, Ingvild Lobmaier (kasserer), Elisabeth Wik (avtroppende styremedlem), Ok Målfrid Mangrud, Ingrid Lott (avtroppende sekretær), Ulla Randen (påtroppende leder), Khalid Al-Shibli (påtroppende styremedlem), Marie Andersland (påtroppende sekretær), Maria Ramnefjell (påtroppende varamedlem). 

Saksliste

Sak 18/18             Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger

Sak 19/18             Godkjenning av referat fra styremøte 05.02.18

                                Referatet godkjennes etter mindre tilføyelser.

Sak 20/18             Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 08.03.18

                                 Foreløpig godkjent uten anmerkninger

Sak 21/18             Orienteringssaker:

A) Opprop til legeforeningens sentralstyre fra prosedyretunge spesialiteter om viktigheten av å ha obligatoriske prosedyrelister forskriftsfestet i ny spesialitetsstruktur.

DNP sluttet seg til felles opprop til DNLFs sentralstyre vedrørende viktigheten av å ha obligatoriske prosedyrelister forskriftsfestet i ny spesialitetsstruktur.

B) Høring: ”Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og   tannleger  (spesialistforskriften).”

Selv om hoveddelen av høringsnotatet gjelder regulering av ASA- spesialitetene, er hele spesialistforskriften på høring.  Nytt styre utarbeider høringssvar med tanke på manglende mulighet til å nedfelle obligatoriske krav til læringsaktiviteter og hvilke konsekvenser dette vil få for spesialistutdanningen i patologi. Det er helt essensielt å videreføre obligatoriske krav som for eksempel kurs og biopsiantall for å sikre utdanningens kvalitet uten vesentlige regionale forskjeller. Høringsfristen er 24. Mai.

C) Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster

Oppdatert veileder er sendt til nettredaktør for publisering på DNPs nettsider.

D) ICCR invitasjon til datasett utkast

ICCR invitasjon til datasett utkast innen CNS, munnhule, og ØNH ble sendt til aktuelle faggrupper. Det er ingen ytterligere kommentarer til det omfattende arbeidet som er gjort av gruppen som har utarbeidet de aktuelle datasettene for ICCR.

Sak 22/18             Orientering om styrets arbeid i 2016-2018

Leder gjennomgår styrets medlemmer, strategi og arbeid i perioden.  De ulike utvalg, faggrupper, samt gjennomførte kurs og aktivitetstall for spesialundersøkelser er presentert.                           

FUP: Legeforeningen har vedtatt å opprette Foreninger for utdanningskandidater i alle spesialiteter (Forening for utdanningskandidater i patologi; FUP). Viser til tidligere referater og Årsmøtevedtak vedr foreslått mandat og sammensetning. DNP har fått purring fra Legeforeningen vedr utnevnelse av medlemmer til utvalget. Tiltredende styre oppnevner etter konstituering snarlig medlemmer til FUP.    

Sak 23/18             Status Forskningsutvalg, Kvalitetsutvalg og Kurs- og utdannings utvalg i DNP

                                Status FU v/ Wik

Wik har sittet som leder de siste to årene og orienterte om strategiplanen til FU 2016-2018 inkludert synliggjøring av forskning innen patologi igjennom bl.a. intervjuer av forskere og notatserie fra pågående forskningsprosjekt innen patologi, som publiseres på nettsidene. FU arbeider p.t. med å oppdatere prisliste for forskningstjenester og det utarbeides retningslinjer for kreditering av patologer som gir bidrar i andres prosjekter.

APMIS: DNP er fortsatt assosiert med APMIS og har levert forslag til kandidat som kan overta editor-jobben etter Anna Bofin. DNP er orientert av APMIS om nye editors-in-chief, og at disse har utarbeidet nye statutter for tidsskriftet. DNP avventer disse før en på nytt tar stilling til om DNP skal være videre assosiert med DNP.        

                                Status KU v/Mangrud

Mangrud orienterte om KUs arbeid under hennes periode med bl.a. arbeid med kodeverket NORPAT, i samarbeid med faggruppene og direktoratet for e-helse, som ble publisert i oktober 2017. KU vil arbeide videre med standardiserte diagnoseformuleringer og å koble koding til DNPs veileder i biopsibesvarelser. 

                                Status KUU v/Lobmaier

Lobmaier orienterte om den utarbeidede 5-årsplanen. Inntil videre fortsetter vi å følge denne til ny
LIS 3 utdanning er helt på plass. Det er nå helseregionene som skal overta den jobben legeforeningen har gjort med koordinering og fakturering.
De har imidlertid kun ansvaret for LIS utdanningen og foreningen må se på hvordan møter for LIS og overleger, som f eks årsmøtet blir finansiert fremover. Det er også uklart om foreningen fremdeles får kursinntekter slik det har vært til nå. KUU følger opp dette når de Reg utdanningssentrene har etablert seg bedre.

Sak 24/18             Økonomi v/Lobmaier

                                Økonomien i DNP er fortsatt god.

                                (Lunsj)

Sak 25/18             Konstituering av nytt styre

                                Nytt styre konstitueres.

Leder: Ulla Randen

Nestleder: Rolf Bruun Bie

Kasserer: Ingvild Lobmaier

Styremedlem: Ok Målfrid Mangrud, Khalid Al-Shibli

Sekretær: Marie Andersland

Varamedlem: Maria Ramnefjell

Ledere av utvalg: FU: Khalid Al-Shibli, KU: Ok Målfrid Mangrud, KUU: Rolf Bruun Bie

Sak 26/18             Gjennomgå styremedlemmers funksjoner

Styremedlemmenes funksjoner gjennomgås i plenum.

Sak 27/18             Faggruppeseminar

I sammenheng med omlegging av lis-utdanning med korte frister for bestemmelse av hvilke læringsaktiviteter som kan og skal tilbys besluttes det å innkalle til faggruppeseminar allerede 30.-31. august. Det er ønskelig å komme frem til en nasjonal enhetlig utdanning av nye spesialister i patologi med harmonisering av læringsaktiviteter mellom de ulike sykehus og faggrupper.

I den nye LIS3 er det essensielt at DNP har en sentral rolle i utarbeidelse av læringsaktiviteter for hvordan læringsmålene skal oppnås. Læringsmålene er forskriftsfestet og Hdir har laget forslag til alternative læringsaktiviteter. Styret ønsker at utformingen av læringsaktivitetene koordineres og samkjøres i Norge for å sikre en mest mulig lik utdanning. Dette for at forflytning mellom avdelingene skal være lettere og for at det ikke skal være stor forskjell på hva som kreves fra avdeling til avdeling.

Styret gir lederne for faggruppene i DNP i oppdrag i å lage forslag til læringsaktiviteter som skal være et minimum for alle avdelinger og inviterer faggruppeledere, avdelingsledere, KUU, styret og spesialistkomiteen til et arbeidsmøte i slutten av august 2018 for å spikre et felles opplegg for spes. Utdanningen i patologi.                         

 Dette vil erstatte det tradisjonelle faggruppeseminaret som har vært avholdt i oktober.

Sak 28/18             NLK

                                Arbeid pågår. Oppdateres på neste møte.

Sak 29/18             LIS-utdanning

Diskusjon. Dette er den viktigste saken fremover. Derfor avholdes faggruppeseminar som beskrevet under 27/18. Nytt styremøte med hovedvekt på denne saken 15. august.

Eventuelt

A) Høring: Forslag til ny forskrift om pasientjournal

Høringen er diskutert under orienteringssaker

B) Epostadresse 

Det besluttes å bruke epostadressen dennorskepatologforening@gmail.com til all kommunikasjon med styret via sekretær. Adressen vil følge sekretær.


Ulla Randen                                                                                      Marie Andersland
Leder, DNP                                                                                       Sekretær, DNP