23. august 2013INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

 

Drammensveien 82 B

Fredag 23.08.2013 kl 10.00-16.00

 

 

Saksliste

 

 

Sak 33/13   Godkjenning av saksliste og innkalling.

 

Sak 34/13   Godkjenning av referat fra styreseminaret på Solstrand

27-28.05.2013

 

Sak 35/13   Orienteringssaker

 

 

DNPs representant i Norsk Lunge Cancer Gruppe

 

Høring – Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016). (Wenche)

           

Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov. (Wenche)

 

Høring – Policynotat om ledelse i sykehus. Frist 3.september. (Tor-Arne /Ying).

 

Høring - Revidert studieplan til profesjonsstudiet i medisin i Oslo. Invitasjonen til innspill er videresendt til universitetsavdelingene.

 

Høring -  Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. Invitasjonen til innspill er vidersendt til Faggruppe for gastrointestinal patologi.

 

Referat fra siste UEMS-møte i Madrid, 7-8 juni 2013

 

DNPs representasjon på ESP møte

                       

 

Sak 36/13  Faggruppeseminar 2013 på Thon Hotel Opera tirsdag 26.nov kl 10-15

 

Sak 37/13   Kursplan 2014 (Hege)  

 

Sak 38/13  Oralpatologi. (Ying/Magnus)

 

Sak 39/13  DNPs PC og lagring av dokumenter (Magnus /Hege)

 

Sak 40/13   Nasjonal og DNPs kreftstrategi (Wenche/Ying)

 

Sak 41/13   Arbeid i kvalitetsutvalget (Tor-Arne)

 

Sak 42/13   Arbeid i forskningsutvalget (Wenche) 

                                             

Sak 44/13  Årsmøtet 2014 med valg av nytt styre (Ying)

 

Sak 45/13  Reoppnevning av faggrupper som har sittet mer enn fire år

 

Sak 46/13  Henvendelse om DNP kan arrangere Intercongress Meeting of the European Society of Pathology

 

Sak 47/13   Økonomi (Anne Pernille) 

                       

                       

                                               

 

REFERAT FRA  STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

 

 

Tilstede:      Ying Chen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Tor-Arne Hanssen, Wench Reed, Magnus Røger, Hege Sætran

Referent:    Magnus Røger

 

 

 

Saksliste

 

 

Sak 33/13    Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent uten                                   bemerkninger.

 

Sak 34/13    Godkjenning av referat fra styreseminaret på Solstrand

27-28.05.2013. Godkjent med små justeringer.

 

 

Sak 35/13    Orienteringssaker

 

 

DNPs representant i Norsk Lunge Cancer Gruppe: Elin Richarsen har sagt ja og fortsetter

 

Høring – Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016).  Styret besluttet å ikke lage høringsnotat da saken ikke er  relevant for DNP.

           

Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov.  Helseregionene lager høringsnotat, ikke relevant for DNP å lage eget notat.

 

Høring – Policynotat om ledelse i sykehus. Frist 3.september.  Styret besluttet å ikke lage høringsnotat, men tar saken til orientering.

 

Høring - Revidert studieplan til profesjonsstudiet i medisin i Oslo. Invitasjonen til innspill er videresendt til universitetsavdelingene som så langt ikke har gitt tilbakemelding

 

Høring -  Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. Invitasjonen til innspill er videresendt til Faggruppe for gastrointestinal patologi som  arbeider med saken.

 

Referat fra siste UEMS-møte i Madrid, 7-8 juni 2013 (vedlegg)

.

DNPs representasjon på ESP møter. Styret mener at DNPs leder bør delta.

                       

 

Sak 36/13    Faggruppeseminar 2013 på Thon Hotel Opera tirsdag 26.nov kl 0930-1530, med lunsj 12-13. Program må snart sendes ut. Aktuelle temaer: Arbeid i kvalitetsutvalget: maler, akkreditering osv, kurs, DNPs kreftstategi, nye spesialistskjema (Rune Lilleng), nettsiden (Cecilie). Oppdatering av Veilederen: Skal det gjøres mellom nyttår og årsmøtet slik at den alltid er oppdatert til årsmøtet? Nytt fra faggruppene?

 

Sak 37/13    Kursplan: Det blir 3 kurs i høst, og bra med kurs også i 2014.                        Gjennomføring av kurs: Arrangørene kan bruke kongressentra og                     koordinatorkontor for å redusere det praktiske arbeidet. Danmark                     har innført introduksjonskurs for leger som nylig har begynt i                        patologi. Styret mener det er for få kandidater i Norge til                      at det er hensiksmessig med tilsvarende kurs hos oss.

 

Sak 38/13    Oralpatologi. Professor emeritus i oralpatologi Tore Solheim har søkt tannlegeforeningen om å anbefale oralpatologi som en egen spesialitet for tannleger. Solheim ber om DNPs syn på saken. Styret har i prinsippet ingen kommentar til hvordan tannlegene organiserer faget sitt. Imidlertid bør oralpatologiske fagmiljø ikke bli for små og isolerte. DNP vil derfor ønske velkommen et samarbeid mellom oralpatologer og generelle patologer. Dette er nyttig også for de generelle patologene som i realiteten besvarer en stor andel av oralbiopsiene.

 

Sak 39/13    DNPs PC er defekt, og styret besluttet å kjøpe ny PC og ekstern harddisk for back up. Magnus ordner dette

 

Sak 40/13    DNPs kreftstrategiplan

                    Wenche har revidert arbeidsgruppens utkast. Styret er enige om                     dokumentets form. De enkelte tiltak skal det jobbes videre med.                     Utkastet skal sirkulere mellom styrets medlemmer. Planen legges                     fram på faggruppemøtet i høst og vedtas på årsmøtet 2014. 

 

Sak 41/13    Arbeid i kvalitetsutvalget:

                    Mal for patologirapporteness layout skal introduseres på                       faggruppemøtet i høst. Tromsø er akkreditert som første avdeling i  Norge, 70% av virksomheten er akkreditert. Hver spesialfunksjon i avdelingen har minst en akkreditert metode. System også på alle  opplæringsprogrammer. Kristiansand har levert søknad om  akkreditering.

 

Sak 42/13    Arbeid i forskningsutvalget

 Det arbeides med forskerkurs. Ole Petter Clausen og Wenche Reed slutter som FU-medlemmer etter neste årsmøte.  Styret bør finne nytt FU-medlem fra OUS til styret. Takstheftet er ferdig, kan legges ut på nettet. Justering av en setning? Styret kan prisjustere. 
Revisjon av  diagnoser i forbindelse med forskningsprosjekter er en aktuell problemstilling som kan tas opp på faggruppemøtet i høst og/eller på årsmøtet 2014.

                                             

Sak 44/13    Årsmøtet 2014 med valg av nytt styre

                    Minst 3 av styrets medlemmer takker av. Forslag til nye medlemmene til neste styremøte.

 

Sak 45/13    Reoppnevning av faggrupper som har sittet mer enn fire år:

                    Mamma, Melanom, GI, Hemato: alle medlemmer fortsetter.

                    Lunge/ØNH: alle fortsetter, men de ber om 2 ekstra medlemmer fordi det er to forskjellige fagområder. Styret går inn for å utvide gruppen.

                    Molpat, Gyn: ikke avklaret.

                    Uro: Aud Svindland trekker seg som leder.

 

Sak 46/13    Henvendelse fra Bergen reiselivslag om DNP kan arrangere Intercongress Meeting of the European Society of Pathology – ESP i Bergen et av de nærmeste årene. Styret besluttet at vi ikke har kapasitet til å påta oss et slikt arrangement. Magnus sender svar til Bergen reiselivslag.

 

Sak 47/13    Økonomi (Anne Pernille)

                    Oversikt over budsjett 2013 og utgifter ble lagt frem. Foreningen                     har ikke brukt mye penger så langt i år, men får store utgifter i                       forbindelse med faggruppeseminaret i høst.

                       

                       

                                               

Eventuelt

 

                    Planlegging av kurs: Viktig å budsjettere alle utgifter, ellers                            problem med refusjon.

                   

                    Lars Akslen sagt opp som norsk APMIS-redaktør. Anna Bofin har                     sagt ja til å overta.

                   

                    Algoritme for oppfølging av positiv cervicovaginal cytologi.                          Henvendelse sendt til faggruppe for cytologi. Styret                                       avventer deres vurdering.

 

 

 

 

Ahus 29.08.2013

 

 

Ying Chen (sign.)                               Magnus Røger (sign.)