26. - 27. november 2013

Møtet vil finne sted i Oslo og er delt i to:

26. november: felles faggruppemøte
27. november: styremøte, Lefgenes hus.

 

 

Saksliste

 

 Sak 48/13   Godkjenning av saksliste og innkalling

 Sak 49/13   Godkjenning av referat fra styremøtet 23.08.2013

 Sak 50/13   Orienteringssaker

 Høringssvar fra DNP  – Policynotat om oppgaveglidning i helsetjenesten.   

Høringssvar fra DNP - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. 

Høringssvar fra DNP – Overvåking av HPV-vaksinens effekt - Endring av MSIS-forskriften  

Valg av landsstyremedlemmer 

Reoppnevning av faggrupper 

Reoppnevning av medlem i rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 

Forslag til en patolog i redaksjonsgruppen for CIN-kapittelet i i NGFs nasjonale Veilederen 

Ny DNP datamaskin, DNP arkiv 

 

Sak 51/13   Årsmøtet 2014 og årsrapporten (Ying/Magnus) 

Sak 52/13  DNPs kreftstrategi (Wenche/Ying)    

Sak 53/13   Kursplan 2014 og organisering av kurs (Hege/Anne Pernille) 

Sak 54/13   Sertifisering av obduksjonsteknikere (Magnus/Hege). 

Sak 55/13   Arbeid i kvalitetsutvalget (Tor-Arne) 

Sak 56/13   Arbeid i forskningsutvalget (Wenche) 

Sak 57/13   Lagring av biologisk materiale (Wenche).                                              

Sak 58/13  Søknad om reisestipend (Wenche/Magnus) 

Sak 59/13  Forslag til endring av obduksjonskravet for spesialiteten patologi (Magnus) 

Sak 60/13 Valg av spesialitetskomiteén (Ying)  

Sak 61/13  Forslag til ny algoritme i cervixscreening (Ying) 

Sak 62/13  Økonomi (Anne Pernille)                                                                       

Eventuelt